Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Besluitvorming gaat soms iets te snel voor de Gemeenteraad van Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Besluitvorming gaat soms iets te snel voor de Gemeenteraad van Goedereede

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de donderdagavond gehouden vergadering van de gemeenteraad van Goedereede bleken er toch nog wat puntjes op de agenda te staan die, volgens een deel van de raad, wel érg snel op de agenda terecht zijn gekomen. De leden hechten niet aan lange procedures, maar zij willen zich wel terdege voorbereiden. Daarom werd er enkele keren op de rem getrapt en wat punten doorverwezen naar de commissies van deze week en vervolgens decemberraadsvergadering.

Heel snel wilde het college de gemeenteraad horen over een brief van Gedeputeerde Sta ten aan het dagelijks bestuur van het Binnenhof Deze brief gaat over het saneren van oude leningen aan het Werkvoorziening schap Graag had het college hierover als eerste gemeente op het eiland een positief advies uitgebracht Maar toen bleek dat iets meer dan een derde van de raadsleden de bijbehorende stukken nog met eens onder ogen had gekregen, werd maar afgesproken dat in de commissie Publiekszaken er nog op wordt terug gekomen

In een van de vorige raadsvergadenng heeft de Raad bij monde van een SGP motie, het college opdracht gegeven om sommige pro cedures te versnellen, teneinde de bouw van woonzorgcomplexen (WOZOCO's) te reali seren In een brief aan de Raad geeft het col lege nu de stand van zaken weer rondom de bouw van genoemde woningen en de te vol gen procedures SGP-er J Klepper vindt dat het college er veel van werk van heeft gemaakt en is ze daarvoor erkentelijk ' De motie is toch ter harte genomen", aldus Klepper

Van tevredenheid met de gang van zaken was bij Moerkerk van de ChristenUnie en PvdA er Bakelaar weinig te merken Moer kerk vindt dat de planologische voorbereiding nog steeds veel te lang duurt Hij noemt het voorbeeld van het Hongaarseplein m Goedereede, daar zit volgens hem te weinig schot in Hij vindt dat er gewoon gebouwiï moet gaan worden, een Beeldkwahteitplan ten spijt Ook vindt hij dat de problematiek teveel op het bordje van de Woningbouw veieniging wordt gelegd Bakelaar deelt het ongenoegen van Moerkerk "College, de situatie rond het Hongaarseplein duurt te lang' Volgens hem heeft de wethouder in het verleden beloofd dat een Beeldkwaliteitplan binnen enkele weken gereed kan zijn HIJ vraagt zich af waarom het plan rondom de entree van Goedereede, waar het Hongaarseplein zijdelings deel van uitmaakt, zo lang moet duien

Niet verantwoordelijk

Wethouder A Lokker legt nog eens uit dat de bouw van de WOZOCO s niet de verant woording is van de gemeente Hij noemde als voorbeeld Dirksland waar de woning bouwvereniging samen met een projectont wikkelaar deze woningen aan het tjouwen zijn De gemeente woidt in de hele bencht geving met genoemd Maar, volgens Lok ker, ook daar heeft de planvorming lang geduurd De ongerustheid over het met door gaan van de bouw m Goedereede wuift hij weg Hij vei zekert dat het wel goed zal komen maai de wethouder blijft voor kwa liteit gaan Dit heeft geresulteerd in de uitreiking van een prijs van de provincie voor de kwaliteit van de Kiuidvat winkel m Ouddorp aan de rand van de Dorpstienden Verder kreeg de raad m haai vergadering te maken met een groot aantal zaken rondom de uitkering van planschade De burgers kunnen schadevergoeding ontvangen als ze nadelen ondervinden van een meuw uitgevoerd bouwplan Dit toenemende aantal gevallen van planschade verontrust de raads leden Mevi Tigchelaar (PvdA) vindt dat er over na moet worden gedacht hoe er m toekomstige plannen een veiligheid kan worden ingebouwd Zij vmdt de verzoeken de pan uit rijzen P Feller van het VGB is het met haar eens, hij vindt dat de regering die de mensen bij wet gelegenheid geeft schadever goedingen te claimen, de gemeente in de kou laat staan Hij vindt dat het rijk spoedig met een regeling hieromtrent moet komen Zijn mening werd ook door CDA er Pijl gedeeld De heer Human van de SGP vindt dat de kosten van de schadeverzoeken dan maar m de grondpnjzen moeten worden verwerkt De raad besloot over deze zaken nog eens in commissieverband terug te komen VVD er Van der Meer vraagt ' kunnen we er wel over praten' Volgens hem is het beter eerst te kijken hoe andere gemeenten met deze matene omgaan

Raadstukken per e-mail

Tijdens de behandeling van het verhogen van de leges voor onder andere de toezen ding van de raadstukken, diende de CDA fractie een amendement m waar in verzocht wordt de raadstukken per e mail gratis beschikbaar te stellen De heer Van Oostenbrugge verdedigde het amendement door te stellen dat het een viij eenvoudige handeling moet zijn, zeker als straks de vernieuwde website klaar is Hij kreeg zijn collegaraadsleden hiervoor aan zijn zijde

Het voorstel van het college om jaar half jaar en kwartaalabonnementen in de tarie venhjst voor het zwembad op te nemen kon van enkele raadsleden de goedkeuring niet wegdragen De heer Bakelaar vroeg zich at waarom dit niet eerst in de commissie is behandeld, want zijn fractie vindt de pnjzen voor mindere kapitaalkrachtige burgers te hoog Graag zou hij ook nog een korting kaart voor 65-H zien in het zwembad Dit voorstel is veel te kort door de bocht', aldus Bakelaar Evenals J Goemaat (ChristenU me), nnst Bakelaar een financiële onderbou wing voor dit voorstel Bij dit punt raakte de gemeenteraad verstrikt m het duale bestel want de raad stelt zelf de agenda voor de raadsvergadering vast Het blijft dus een raadsel hoe een agendapunt wat een meer derheid van de leden eerst in de commissie wil behandelen toch op de agenda pnjkt Mevrouw Tigchelaar sprak zelfs over het bestaan van twee presidiums welke de raads agenda voorbereiden

Slechte paden begraafplaatsen

De laad werd verder verzocht rmddelen beschikbaar te stellen voor het Asfaltbestek 2003 Het bestek behelst plannen voor reconstructies van wegen en parkeervoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de vervanging van het asfalt van het tietspad bij De Punt in Ouddorp De heer Moerkerk heeft wat bedenkingen tegen juist die plannen Hij zag liever het asfalt geplaatst op de begraafplaat sen want de bezoekers moeten zich daar over met geasfalteerde paden voortbewegen, juist met rolstoelen geeft dit de nodige proble men Hij vindt dat hier spoedig iets aan moet gebeuren Ook de heer B L Noorthoek van de SGP IS van mening dat er iets aan de paden op de begraafplaatsen moet worden gedaan Hij beloofde zeker hier in de komende tijd nog de nodige aandacht aan te besteden

Vanuit Goerees' raad werden vraagtekens gesteld bij de hoge kosten die een huwelijksvoltrekking in de toren van Goedereede met zich mee brengen Deze kosten worden veroorzaakt door dat 's njks Domeinen, als eigenaar van de toren, nu er huwelijksvol trekkingen gaan plaatsvinden, de gebruiksvergoeding voor de gemeente sterk heeft verhoogd en wel met wel 225% Bürge meester C Sinke, verwacht met de kosten nog naar beneden gaan, want "De Domeinen zijn de grijpgrage handen van het njk''

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 december 2002

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Besluitvorming gaat soms iets te snel voor de Gemeenteraad van Goedereede

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 december 2002

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's