Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leden van de SGP-kamerfractie op bezoek in M�ddelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leden van de SGP-kamerfractie op bezoek in M�ddelharnis

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor het eerst in 21 jaar was Ir. B.J. van der Vlies afwezig bij een stemming in de Tweede Kamer. Toen er ’s avonds laat over het rapport van de commissie Van den Haak over de beveiliging van Fortuyn gestemd werd, was hij in de aula van de Technische School te Middelharnis, om een bijdrage te leveren aan de regionale verkiezingsbijeenkomst.

Zijn afwezigheid in Den Haag had overigens geen invloed op de uitslag van de stemming. Van tevoren was gecontroleerd welke invloed zijn absentie zou hebben. De zitting van de Tweede Kamer op dat moment had wel tot gevolg dat Mr. C.G. van der Staaij afwezig was. Hij werd vervangen door Mr. D. J.H. van Dijk, nr. 6 op de lijst van de S.G.P.

De leiding van deze avond berustte bij de heer K.v.d. Ketterij, die een kort inleidend woord sprak uit Micha 7:7. Hij vergeleek de tijd van nu bij die van Micha. Zelfs de gezinnen waren hopeloos verdeeld. Waarden en normen ontbraken. Het kwaad tastte alles aan, maar Micha zag uit naar de God Zijns heils. Hij verwacht het van Hem. De nood mag dan groot zijn, de Helper uit die nood is groter, toen en nu!

Kort inleidend woord Ir. Van der Vlies koos ervoor een kort inlei

Ir. Van der Vlies koos ervoor een kort inleidend woord te spreken, om daarna de vele - ook jonge - aanwezigen volop de gelegenheid te geven vragen te stellen. Het was - aldus Ir. Van der Vlies - in de par

Het was - aldus Ir. Van der Vlies - in de parlementaire geschiedenis nog niet eerder voorgekomen dat in één jaar tweemaal verkiezingen werden uitgeschreven. Een jaar geleden was de situatie nog geheel anders. Toen ging paars er nog van uit dat het wel een derde keer zou kunnen aantreden. Na de moord op de heer Fortuyn trad het ongenoegen, dat er ondergronds eigenlijk allang was, naar buiten. Paars kreeg een geduchte afstraffing. En dat was terecht, ook al ging het op financieel-economisch gebied niet slecht. Maar het drukte in een snel tempo de ene wet na de andere door de Kamer, wetten die in strijd waren met de wet van God: de winkelsluitingswet, de wet op het homohuwelijk, de wet tot opheffing van het bordeelverbod, de verruiming van de euthanasiewet, de embryowet, enz. En men was er nog trots op ook.

op ook. Het kabinet Balkenende trad aan. De SGP wilde de nieuwe regering positief afwachtend tegemoet treden. Maar het ging mis. Iedere week, later iedere dag, was er wel wat. Het was op het laatst niet meer de vraag óf het kabinet zou vallen, maar wannéér dat zou gebeuren. Het was een beschamende vertoning. Op de dag van of na de bijzetting van prins Claus in Delft was het zover.

Op 22 januari a.s. krijgen de burgers een nieuwe kans. Het huidige kabinet had aanvankelijk iets van een verademing. Men stelde wijzigingen voor in zaken die verzet in de samenleving hadden opgeroepen. We denken daarbij aan het beleid van minister Brinkhorst inzake de gewasbeschermingsmiddelen, dat de boeren tot wanhoop bracht en waaraan niet te tomen viel. Die wet is veranderd, en zo is er meer

Waarden en normen

Waar de SGP al jaren op gehamerd had, werd aan de orde gesteld: het herstel van waarden en normen. Ons werd eerder verweten betuttelend bezig te zijn. Nu plukken we de wrange vruchten. Nu is gebleken wat de gevolgen zijn: veel mensen durven de straat niet meer op, ze voelen zich bedreigd. Op dit moment wordt er over dit onderwerp gedebatteerd. Volgens onze partij is herstel alleen mogelijk als ons volk wil uitgaan van het gezag van Gods wet, anders is er geen ankerplaats voor goed of kwaad. Dostojewski zei: Als er in de beleving van mensen geen God meer is, dan mag alles. We zien het om ons heen: verloedering, ontworteling, secularisatie. Men gaat in het genoemde debat uit van de stelregel: fatsoen moet je doen! Daarbij gaat het uitsluitend over: geen rommel op straat, geen mensen uitschelden, oude mensen de helpende hand reiken, enz. Hoe belangrijk dit alles ook is, alleen de christelijke waarden en normen zijn universeel van kracht. Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen, zegt de wijze Prediker.

Er zijn ook dingen die ons vanuit dit huidige kabinet met zorg vervullen. Wat de heer Zalm - eens een goed minister van financiën - een dezer dagen naar voren bracht, baart ons grote zorgen en heeft ons diep teleurge steld. Hij is bezig de grondrechten van ons Nederlands bestel aan te tasten. Hij vindt dat er op christelijke scholen dingen gebeuren die in strijd zijn met de thans geldende rechtsorde. Leerlingen krijgen ingeprent dat de man het hoofd van de vrouw en de vader het hoofd van het gezin is, dat alternatieve relaties in strijd met de Bijbel zijn. Dat komt er op neer, dat men zijn godsdienstige principes nog kan belijden binnen de muren van de huiskamer, niet meer op straat. Ook al zijn deze zaken nog niet bij wet en regelgeving geregeld, zulke uitspraken blijven zelden zonder gevolg. Er bestond binnen ons land grote onbehagen

Er bestond binnen ons land grote onbehagen over de gevoerde politiek. Niet voor niets stemden 1,6 miljoen kiezers op de LPF. Fortuyn wist te verwoorden wat er onder het volk leefde. Hij wees op de onveiligheid, op de tekorten in de zorgsector, over de problemen in het onderwijs, op de schaduwzijde van een multiculturele samenleving vooral in oude stadswijken De plannen van de LPF leken zo mooi, maar ze hebben er een rommeltje van gemaakt. Ze maakten de meest elementaire fouten en heel de zaak viel uiteen.

Ook de SGP streeft ernaar de tekorten bij de zorg en het onderwijs weg te werken. Maar dat is niet gemakkelijk. Het Planbureau - een onafhankelijk orgaan dat berekeningen voor de overheid maakt - heeft berekend dat er in de komende 4 jaar tien miljard euro extra zal moet worden bezuinigd.

Tot Uw (uw) dienst

Op 3 januari begint de verkiezingscampagne. Dan komt de SGP met zijn program, onder de titel ”Tot Uw (uw) dienst”. Dat programma is in grondlijnen ongewijzigd, alleen het financiële beeld zal op een wat pijnlijke manier moeten worden bijgesteld. Ir. Van der Vlies vroeg de aanwezigen hun verantwoordelijkheid te verstaan door te stemmen op lijst 9: de SGP.

Als het beleid van ons land in medisch en ethisch opzicht op ‘Zijn dienst’ is gericht, hoe gebrekkig ook, dan zal het tot ‘ons aller dienst’ zijn, dan zal ons volk daar wél bij varen. De boeken Richteren en Samuël laten ons dat telkens weer zien. Werd er van de wetten des Heeren afgeweken, dan stonden de vijanden klaar om onrust, verdrukking en armoe te brengen.

“Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên” Dat is het wat de SGP zijn medeburgers wil voorhouden, aldus Ir. Van der Vlies

Na de pauze volgden diverse vragen. Ze werden afwisselend door Ir. Van der Vlies en Mr. van Dijk beantwoord. Daarbij ging het over het begrotingstekort, over het kwartje van Kok, over de hoge prijzen van koophuizen, over de afwezigheid van de politie op plaatsen waar orde en veiligheid dient te worden gewaarborgd, over de doodstraf, over mestoverschotten, over de houding van de SGP ten opzichte van Israël, enz. Op een vraag hoe het komt dat het financieel

Op een vraag hoe het komt dat het financieel tijdens paars veel beter ging dan nu, kwam als antwoord: De MKZ.-crisis heeft geld verslonden en de

De MKZ.-crisis heeft geld verslonden en de export naar het buitenland is na 11 september met sprongen achteruit gegaan. Dat heeft tot gevolg dat er sprake is van een overproductie en dat de werkloosheid sterk oploopt. We zijn immers heel erg van het buitenland afhankelijk

Gevraagd wordt, waar de plotselinge stijging van de S.P aan toe te schrijven is. Aan het feit dat heel wat kiezers charismatische leiders achterna lopen. Dezelfde mensen kiezen de ene keer met het grootste gemak rechts (LPF) en de volgende keer uiterst links (SP). Gevaarlijk!

Een aanwezige vraagt waarom de SGP wel op één lijn gesteld wordt met de Taliban. Dat heeft te maken met de plaats van de vrouw in de politiek. Dat deze kwestie - die binnen de eigen gelederen omstreden is - mensen in de armen van andere partijen drijft, verontrust de beide sprekers. Als je met de betreffende mensen verder praat, dan blijkt de beeldvorming van de SGP vaak ondeugdelijk, oneerlijk te zijn. We moeten het kind niet met het

badwater weggooien! Ons beginsel is waard verdedigd te worden, binnen het gezin, binnen de eigen kring, binnen de kerk, in de maatschappij. We zijn, net als Fortuyn tegen bepaalde dingen, alleen, hij sprak met één woord, wij willen met twee woorden spreken. Laten we elkaar vasthouden, het gaat om Gods eer! Ds. den Toom beëindigde de in grote eens

Ds. den Toom beëindigde de in grote eensgezindheid verlopen bijeenkomst met een toepasselijke meditatie, die kort samengevat elders in het blad is opgenomen.

Opbrengst Wintermarkt Herkingen

De Wintermarkt in Herkingen bracht netto op 865 euro op. Dit bedrag wordt geschonken aan Calando. De organisatie wil iedereen bedanken voor de hulp en belangstelling. Volgend jaar staat er al weer een markt gepland voor 12 en 13 december. Ook nu zijn de kerstspullen waar u op uitgekeken bent van harte welkom. Het wordt dan bewaard tot volgend jaar. Deze kraam bracht netto 148 euro op. Als u nog iets leuks heeft bel dan: 669474, 669592 of 669528. Het wordt dan bij u opgehaald.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 2002

Eilanden-Nieuws | 46 Pagina's

Leden van de SGP-kamerfractie op bezoek in M�ddelharnis

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 2002

Eilanden-Nieuws | 46 Pagina's