Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Un Amerekaanse brandweerauto

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Un Amerekaanse brandweerauto

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Kenbrie Valve” is un bedrief dat in 1983 deur de hieer R. Sterkman anvankeiuk in de schuure achter zun huus in Koolwegt op Oudurp wier opèstart. Eigeluk was hut un bedrief dat in ofsluuters e.d.voor de petrochemische industrie handelende. Deurdat de aktiviteiten toenamme, gieng in 1986 “Kenbri Valve” naer un nieuwe behuuzieng op Delta in Stellendam. Sins 1991 hao “KenbrieValve “ hut diejlerschap van de Amerekaanse bouwer van brandweervoertuugen , @ Emergency-One @ ( E-ONE ) uut Ocala (Florida) èkreege. Deeze tak van hut bedrief woort deur Rex Hobbel behartugt.

Mit Rex Hobbel gienge we praete oover de anschaf van un Amerekaans brandweervoertuug. De anbiedieng van Kenbri bestong uut un Intemational-Navistarsjassie mootorvurmeugen 300 pk mit un E-ONE opbouw in un pomp kapasiteit van 6000 ltr./min. in un leevertiet vier maenden. Hut priesvurschil was van dien aerd dat Kenbri dit voertuug eigeluk voor hutzelfde geld anbood as un Nederlandse leveranssier van brandweervoertuugen, wêêr van hut mootor vermeugen 125 Pk was in de pompkapasiteit mar 2500 ltr/min weeze, mit un leevertied van un jaer!

Toe was de keuze niejt zoeo moeluk mêêr; 31 jannewaori 1996 wier hut voertuig bie Kenbri besteld. Op maendag 11 maert 1996 zouwe ze mit dun bouw van hut voertuig beginne. Noe is hut zoeo dat wannéér je un brandweervoertuug laet bouwe je dêêr wel us bie góöt kieke, Dat was hier oak hut geval .Op zaeterdag 9 1996 maert vurtrok ongergeteekende in gezelschap van Rex Hobbel mun baes van Schiphol mit un vliegtuug van Martinair naer Orlando (Florida) in Amereka. Nae 10 uuren vliege, kwamme we in Orlando Florida an. Hier hewwe hut weekende deur èbrogt in us wat rond èkeeke. ’s Maendagsochens 11 maert 1996

binne we al reedeluk vroeg in un gróóte Amerekaanse auto, naer de E-ONE febriek in Ocala Florida vurtrokke. Dêêr zouwe we dus de rest van de weeke deurbrienge om dun bouw van hut voertuug te volgen, in om instructie te kriegen. Toe mun dêêr ankwamme hing de Nederlandse in de Amerekaanse vlagge uut dus ze hao al op uus èreekend.( zie footoo )

We wiere op un buutengeweune wieze ontvange, mok zeagge. Nae un kennesmaekingsrondje, kreegen we un rondleiding deur de febriek. Bie de voertuugen die ze onger haon hao leek die wiele besteld hao wel un speelgoewdbrandweerautoi! Om an te gee- ven hoe gróót die Amerekaanse brandweervoertuigen binne, dat kon je zieje toe deeze voertuigen bie de anslag van 11 september 2001 op hut World Trade Center in New York in èzet waere in zelfs onger de puije terechte kwamme.

Teegen de middug wier mit dun bouw van hut bestelde voertuig begonne. Ieerst wier de aluminium karosserie mit vier stroppen op hut sjassie, wêêr de pompe al op zat, vast èzet. Dat was hut moeojste, je kon toe nog zeage watje wel of niejt dur op of an wouw hewwe.Je kan zeagge wat je wil van die lui dêêr, mar ze leevere wel un moeoj in goewd stikje weark. Wat ze dêêr niejt konne was koffie zette! Nae hut ieerste bakje ’t was net of dat ze de pot omme èspoeld hoa. Toe hew=k mar èvrooge of dat ik voor uus eige koffie mochte zette.

koffie mochte zette. Dat was gêên punt as hurlie dur mar niejt van hoevende te drinken. Dus wier op uuze pot un briefje èhange mit ‘Extra Strong’ durop . Ongermekaore dee mun dialekt praete, want Rex Hobbel weunt op Stellendam in is ètrouwd mit un Oudurpse, ( Loes van Cor van Kees van ’t Steetje Taenis ) in mun baes un Nieuwe Tongenaer, dan góó je ongermekaore gêên aore Hollands zitte praete.Op un gegeeve oagenblik, we zatte op un terassi in hut wienkelcentrum wat te drienken . In toe vroege ze dan oak an uus wat voor taele we sprakke teegen mekaore, Rex zei ‘ZuidAffrikaans’ mar dat geloafende ze toch niejt. In die weeke bin mun oak nog wel un paer uutsteppies weeze maeke zoeoas naer ’t Silver-Springs. Dat is un pragtug moeoj nutuurpark. We zagge dêêr zelfs witte Reigers. Deur hut park loapt un riviertje wêêr van hut waeter zoeo helder is dat je dun boom dur van kan zieje. Dur zwemme oak nog al wat krokedillen in rond. In ja, wannéér je dêêr bint mot je nutuurluk oak un Disneypark bezoeke wat we dan oak èdae hewwe. Dur bin dur wel un stik of wat mar wiele kooze voor Epcot.Wat me eigeluk hut mééste opviel dat hut dêêr zoeo schoeone was. Je zag géén pepiertie op de grond ligge. As je dan hier bie uus kiekt in soortgelieke parken of geweun op straete schaem je je eige weig. Voor degeenen van joele die niejt bekend binne mit die parken in Amereka zal 'k nog eeven uutleage wat of ur in dat Epcot Disneypark te ziejen in te beleeven is. Wannéér je net binne bint, kan je ieerst un rit mit un treintje deur un gróóte weareldbolle maeke .Dat is dan un reize deur dun tied, van of de prehistoorie toet an dun tied wêêr we noe in leeve. Dan bin dur nog al wat landen die dêêr dur eige preezenteere, in de belangriekste gebouwen uut dat land laete zieje.Zoeo kan je van hut ieene oagenblik op hut oare van uut un Iengelse pub in un echt Iengels straetje anieens voor dun Eifeltoren in Parijs stóó of op hut San Marcoplein van Venetië. Mar kon je oak van China naer Noorwegen mit zun houte huuzen loape. Noe mot je niejt dienke an Madurodam, mar hut waere dêêr leevensgróote gebouwen. Wêêr we hut mééste van genoote hewwe was un leezersjoow, je voelende as hut waere de muuzen in de rotten langs je bieenen loape wat mieenig vrouwtje dee gille van benaowdheid. ’t Was zelfs zoeo dat de vloer in al bewoog. Op hut leste van de sjoow kwam dur un gróóte hond in beeld die begong te niesen ,in wel zoeo earg dat je de spetters in je gezicht voelende.

Toe mun vriedags weig gienge was de brandweerauto eigeluk al klaer, allieene de beletterieng most ur nog op. Op 28 maert 1996 wier hie verscheept naer Amsterdam,wêêr ’k un saeme mit Rex Hobbel half april in de Corsica haeven op bin weeze haele. Ongerweege naer Stellendam hew=k nog al wat bekieks èhaod. De leste weeke van april stong uus voertuig op de stend van Kenbri in de Rai in Amsterdam as blikvanger voor Brandweer-Nederland! 1 meije 1996 wier hut brandweervoertuig deur Rex Hobbel of èleevert .Van de brandweer uut Beverwijk kreege we hut vurzoek om in augustus 1996 ,ze bestonge dan hondeijaer, bie hurlie in un défilé van zoo=n honderd ailurlei ouwe in nieuwe brandweervoertuugen mee te riejen. Dat dee mun graeg nutuurluk. Zoo=n dag kiek je je oagen uut. Want hut mééste wat mee ree was uut de ouwe doeoze, zelfs kruuwaegens in handkarren. Kees Poortvliet mit zun brandweerwaegen (v/h van Goeree) troffe we dêêr oak om mee te riejen in dun optocht. Laeter wiere we nog wellus èvrooge mar hut is bie ieene kêêr èbleeve, want wannéér je dêêr an begint bin je gêên ienkele zaeterdag mêêr tuus in je mot gereegeld voor un vurvangend voertuig zurge.Toch bleef ur wel belangstellieng voor hut voertuig bestóó. Noe hao mun un oefenruumte wêêr mit gas in èstookt kon woore zoeodat je toch vier, in niejt te vurgeeten un flinke hitte, kon ontwikkele. Dat zou je kunnen vraege an de Flakkêêse brandweerploegen, want die kwamme bie uus oefene in anpersant naer uus voertuig kieke. Trouwens dur bin nog zat oare brandweerploegen uut Zuud-Holland in die oefenruumte, (wat de indêêlieng van un geweun huus hao) weeze oefene. Nae ofloap waere ze fienael ofgepeigerd, mar dat hoa ze dur graeg voor oover zeije ze.Want hut was toch wel wat realistieser oefene dan hier of dêêr in un ouwe boereschuure. Wêêr je je eige mot behelpe mit roeoje lampen in vlammeborden die dan dun brand motte voorstelle Op un prachtug moeoje zaeterdag ’t was 7 juni 1997 wiere dur bie uuz Brandweerwedstriejen èhouwe. De ieerste ploeg die most speele was die van Oudurp, dun vierden Nieuwe-Tonge. Allus vurliep naer weans, toe dat net nae de middug de locht betrok in dur un onweersbuuje op kwam zette. ’t Wier anieens stikdonker, reegene zoeo hei je niejt. Dur trok un windhoas oover uus heene, de boamen brakke as luusifersstokjes, gevolg was dat de wedstried stille èleid wier, want hut was gêên doen om buute te weezen.

Nae un goewd uure toe de ravaozji deur de bedriefsbrandweer opèruumd was, in hut noeodweer voorbie was, kon de wedstried wêêr voader èspeeld woore. Gelokkug waere dur gêên slachtoffers, want dur waere nogal wat toeschouwers op hut febrieksterrein, in is de schaede achterof nog al mee èvalle. Al mit al mok zeage dat toet op heeden we dur nog gêên spiet van èhoad hewwe dat we un Amerekaans brandweervoertuig anèschaft hewwe, want bie flinke branden heit un zun diensten beweeze.

Dur bin nog wel wat bedrieven die oover un E-ONO brandweervoertuug beschikke n.1. de Dow in Temeuzen.Pechiney in Vlissingen,Paktank in de Botlek. De Gezaemelukke brandweer in de Europoort in Botlekgebied beschikt zelfs oover zoeo’n gróóte E-ONE. Trouwens in Haerlem hewwe ze un E-ONO, hier in Hellevoet bin alle brandweervoertuugen Amerekaans in deur Kenbri èleevert.In Menheersen in Sommerdiek stóó brandweervoertuigen die deur Kenbri zelf èbouwd binne.’k Hewwe begreepe dat Kenbri noe brandweervoertuugen voor de Luchtmacht in de Mariene an hut leeveren is.

Nog eeven voor alle duudelukheid de offisiëele naem van Kenbri is eigeluk: Kenbri Fire Fighting BV. te Stelendam mit nog un vesteging in Waalwiek N.Br

Dur is un gezegde in de brandweer:. Hut is altied heeter un brandweer mit un brandweervoertuug zonger brand, dan un brand zonger brandweer in zonger brandweervoertuug.

Hellevoetsluus winter 2002

De groewten van Job van Klaos van Job Padmos & Gerda van Koos van Gurp.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 2002

Eilanden-Nieuws | 46 Pagina's

Un Amerekaanse brandweerauto

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 2002

Eilanden-Nieuws | 46 Pagina's