Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken op grond van het bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 9 januari 2003 besloten heeft ingevolge het bepaalde in artikel 6 van de Wvg voorbescherming tot stand te brengen voor het reguliere voorkeursrecht op de navolgende kadastrale percelen:

- Gemeente Oostflakkee, sectie K, nummers 196,199,200, 201, 202,203, 204,205,206,207,208, 209,210 en 211.

De planologische grondslag van dit besluit vormt het door provinciale staten van Zuid-Holland op 17 mei vastgestelde streekplan Zuid-Holland Zuid en het per 3 december 2002 ter inzage gelegd ontwerp-bestemmingsplan regionale bedrijventerrein Oude-Tonge.

Het besluit van de gemeenteraad wordt gepubliceerd in de Staatscourant van donderdag 16 januari 2003, op grond waarvan het rechtsgevolg van het besluit daags daarna, namelijk op vrijdag 17 januari 2003, in werking treedt. De eigenaren en/of zakelijk gerechtigden met betrekking tot de in het besluit begrepen percelen ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bericht.

Het besluit van de gemeenteraad, de bijbehorende kaart en perceelslijst en overige relevante stukken liggen met ingang van 17 januari 2003 tot en met 14 februari 2003 tijdens kantooruren en op afspraak buiten kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge,

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onvera/ijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om vooriopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Drank- en Horecawet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee maken bekend, dat zij ingevolge de bepalingen van de Drank- en Horecawet voornemens zijn om vergunning te verlenen aan de Stichting Verenigingsgebouw 'Bommelstee' voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting 'Bommelstee' aan de Schaapsweg 34 te Den Bommel

De ontwerp-beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 20 januari 2003 gedurende vier weken, tijdens kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis van Oostflakkee, taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de desbetreffende ontwerp-beschikking schriftelijk of mondeling ter kennis van burgemeester en wethouders brengen. Schriftelijke reacties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75, 3255 OUDE-TONGE, dienen vóór het einde van de termijn te zijn ingediend.

Op maandag 10 februari 2003 om 10.00 uur vindt in het gemeentekantoor een zitting plaats, waarbij mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht.

De ingebrachte reacties zuilen worden betrokken bij de definitieve beslissing op deze aanvraag. Degenen die reageren, krijgen van het besluit mededeling.

Verkeersbesiuit

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken bekend dat op 1 februari 2003 de Nationale Herdenkingsbijeenkomst van de Watersnoodramp van 1953 in het multifunctioneel gebouw 'Grutterswei'te Oude-Tonge zal plaatsvinden. Vanwege het feit dat deze bijeenkomst zal worden bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin, zal een aantal straten (tijdelijk) worden afgesloten. Bovendien zal voor een aantal straten een (tijdelijk) parkeerverbod worden ingesteld.

De wegen die worden afgesloten dan wel waarvoor parkeerverboden zullen worden ingesteld betreffen in grote lijnen (een gedeelte van) de Tramweg, Wilhelminastraat, Willemstraat, Emmastraat, Bernhardstraat, Doelenstraat, Hilstraat, Kerkring, Voorstraat, Kaai, Handelsterrein, Heerendijk, Oostdijk en de Oudelandsedijk te Oude-Tonge. Het plan waar de route staat aangegeven alsmede de precieze aanduiding van afsluiting c.q. parkeerverboden ligt voor een ieder ter inzage op het taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie.

Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wel bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75,3255 ZH OUDE-TONGE.

Tevens staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om binnen bovenvermelde termijn bij de President van de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM ROTTERDAM een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.

Ontvi/erp-bestemmingsplan 'CapeHewfeg'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang 21 januari 2003 tot en met 17 februan 2003 tijdens kantooruren en op afspraak buiten kantooruren in de bibliotheek van het gemeentekantoor, Eisenhoweriaan 1 te Oude-Tonge, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Capelleweg'.

Het ontwerp-bestemmingsplan betreft het bestaande woongebied 'Capelleweg' (aan de noordwestkant van Oude- Tonge). Het ontwerp-bestemmingsplan biedt na wijziging van het huidige consoliderende bestemmingsplan ruimte voor realisatie van hooguit een zevental woningen met parkeerhofjes tussen het Albeda-college en Capelleweg/Mercuriuslaan.

Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken (tot en met 17 februari 2003) kan een ieder schriftelijk zijn ol haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 75,3255 ZH OUDE-TON­ GE).

Aanvraag vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor'

- het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Schoolstraat 50 te Oude-Tonge (ontvangen op 19 december 2002).

Nadere informatie over de ontvangen aanvraag om bouwvergunning is verkrijgbaar bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend.

Eisenhowerlaan 1, Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge Internel: www.ooslflakkee.nl.

Tel. 10187) 64 22 00 / fox 64 27 93 / e-mail: info@oostHakkee.nl

Openingstijden: ma t/m vr 08 00 tot 12.00 en 13.00 tol 17 00 uur, elke eersfe en derde dinsdag van de maand 's avonds geopend van 18.00 tol 19,30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's