Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderirjg

12 februari 2003 om 15.00 uur: Commissie Bezwaarschriften

De agenda voor deze vergadering ligt, tijdens de kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald.

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 27 januari 2003 voor:

- het plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel van de woning op het perceel Tramlijnweg 3 te Goedereede;

- het plaatsen van een afmeerconstructie in de buitenhaven te Stellendem;

op 30 januari 2003 voor:

- het plaatsen van een carport aan de woning op het perceel Smalle Einde 6 te Ouddorp;

- het bouwen van een aanbouw aan de zijgevel van de woning op het perceel Julianaweg 22 te Ouddorp;

op 31 januari 2003 voor:

- het bouwen van een bijkeuken aan de woning op het perceel Mr Iman Caustraat 43 te Stellendam.

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen

op 27 januari 2003 voor:

- het bouwen van een afspuitplaats voor auto's op het perceel Hazersweg 36 te Ouddorp;

op 30 januari 2003 voor:

- het uitbreiden van het schoolgebouw op het perceel Dorpstienden 1 te Ouddorp.

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 18 februari 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar. De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 12 februari 2003 in het gemeentehuis te Zierikzee. De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in hel gemeentehuis te Goedereede.

Voorgenomen bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 2, lid 1 onder c van de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan 'Dorpsgebied Ouddorp, 2' herziening' bouwvergunning te verienen voor:

- het (gewijzigd) uitbreiden en verbouwen van de discotheek op het perceel Boompjes 7a-9, kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie E nummer 5235.

Met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1 sub a onder 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het college voornemens reguliere bouwvergunning te verlenen voor;

- het bouwen van een garage/berging (t.vv) op het perceel Haveneind 19, kadastraal bekend gemeente Goedereede, sectie A nummer 1773.

Bovengenoemde bouwplannen liggen ingaande 10 februari 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 38,3253 ZG Ouddorp.

Toepassing artike! 19, lid 1, van de Wet op cie Ruimteiiike Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied'teneinde de bouw van een rundveestal ten behoeve van de heer H. Floresteijn te Ouddorp op een gedeelte van het perceel thans kadastraal bekend gemeente Stellendam, sectie G, nummer 293, plaatselijk bekend Middelweg, in planologisch opzicht mogelijk te maken.

De oppen/lakte van de rundveestal bedraagt ongeveer 1.000 m= (lengte 40 meter en breedte 25 meter). De goothoogte van de stal is iets meer dan 4 meter tenwijl de nokhoogte bepaald is op een krappe 9 meter.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a. lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de desbetreffende stukken met ingang van 10 februari 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM), ter inzage.

Gedurende deze penode kan een ieder tegen de voorgenomen medewerking schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede.

Beeidkwaiiteitptannen 'Stad Goedereede" en 'Oostdijk/Havenhoofd'.

In opdracht van het gemeentebestuur van Goedereede stelt de Stichting Dorp, Stad en Land te Rotterdam beeldkwaliteitplannen op voor diverse gebieden binnen de gemeente Goedereede.

Een beeldkwaliteitplan inventariseert de ruimtelijke kwaliteit van een gebied, geeft een visie daarover en doet aanbevelingen tot verbeteringen hiervan. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het bewaren en zonodig verbeteren van cultuurhistorische waarden. Met deze aanbevelingen zal in de toekomst zoveel mogelijk rekening worden gehouden bij het wijzigen van bestemmingsplannen en bij het opstellen van een welstandsnota. Ook de inrichting van de openbare ruimten zal aan het beeldkwaliteitplan worden getoetst.

Na het beeldkwaliteitplan 'Kern Ouddorp' zijn nu ook de beeldkwaliteitplannen 'Stad Goedereede' en 'Oostdijk/Havenhoofd' gereed gekomen. Het beeldkwaliteitplan 'Stad Goedereede' omvat de gehele kern van Goedereede. Het beeldkwaliteitplan 'Oostdijk/Havenhoofd' omvat de Oostdijkseweg, de Hondsweg en geheel Havenhoofd.

Voordat deze beeldkwaliteitplannen aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden, worden zij ter inzage gelegd en zal er een inspraak- en informatiebijeenkomst worden gehouden.

Vanaf 10 februari 2003 liggen de beeldkwaliteitplannen 'Stad Goedereede' en 'Oostdijk/Havenhoofd' gedurende vier weken tijdens kantooruren in het gemeentehuis, cluster Bouwzaken, ter inzage

Op vrijdag 28 februari 2003 zal in het verenigingsgebouw 'Oostdam', Jongkoenstraat 1 te Goedereede een informatie-inspraakavond worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de beeldkwaliteitplannen 'Stad Goedereede' en 'Oostdijk/Havenhoofd' worden gepresenteerd. De gewenste ontwikkelingen zullen op deze avond worden toegelicht. Er zal gelegenheid zijn tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is 'Oostdam' open.

Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp. Internet' www.goedereede.nl

Tel. 10187)49 15 00/ fax 49 29 24 /e-mail: gemeentehuis&goedereede.nl

Openingstijden-ma t/m vr 08 00 tol 1200en 1300tot 17 00 uur jdotot I900uurj

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's