Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering

20 februari 2003 om 19.30 uur: Gemeenteraad

Ter Inzage

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis, Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp.

Spreekrecht Burgers

Na de opening van de vergadering bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het ondenwerp waarover men wenst te spreken.

Agenda

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina: vww.goedereede.nl

Boüwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 3 februari 2003 voor:

­ het bouwen van een erker aan de voorgevel van de woning op het perceel Keldeniveg 46 te Ouddorp;

op 4 februari 2003 voor:

­ het uitbreiden van de recreatiewoning Het Klein Verschil 15 te Ouddorp.

Welstandscommissies:

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 18 februari 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar. De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 26 februari 2003 in het gemeentehuis te Zierikzee,

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede.

Raads­ en commissiestukken per e­mail verkrijgbaar

Naast de abonnementen op de raadsstukken, die op papier aangeleverd worden bestaat met ingang van februari de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten op toezending van de raads­ en commissiestukken per e­ mail.

Aan dit abonnement zijn voor de ontvanger geen kosten verbonden.

Houdt u er rekening mee, dat bepaalde stukken niet via de e­mail beschikbaar worden gesteld. Denk aan verordeningen, bestemmingsplannen en vertrouwelijke stukken.

U kunt u voor deze service opgeven via: gemeentehuis@goedereede.nl

Toepassing artikei 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zelfstandige projectprocedure) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Ouddorp, 2' herziening' teneinde een uitbreiding van het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, Dorpstienden 3 te Ouddorp, in planologisch opzicht mogelijk te maken.

De uitbreiding van het kerkgebouw is voorzien aan de noordzijde, direct aansluitend aan het bestaande kerkgebouw. De uitbreiding beslaat in totaal circa 635 m^ op de begane grond en circa 280 m^ op de verdieping. De reden om deze kerk uit te breiden is dat de kerkelijke activiteiten met name de laatste jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Ook wil de Doopsgezinde Gemeente thans het aantal zitplaatsen met 55 uitbreiden.

Behalve de kerkzaal betreft het een éénlaagse bebouwing met een maximale goothoogte van 4 meter, afgedekt met een plat dak. De kerkzaal is voorzien van een zadeldak met een nokhoogte van iets meer dan 10 meter.

Vermeldenswaard is ook nog dat er bij de realisering van het onderhavige bouwplan geen heiwerkzaamheden worden verricht. Er zullen namelijk schroefpalen zonder grondverdringing worden toegepast waardoor geen hinderlijke trillingen zullen voorkomen.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de desbetreffende stukken met ingang van 17 februari 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren ter gemeente­secretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM), ter inzage.

Gedurende deze periode kan een ieder tegen de voorgenomen medewerking schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2,3253 BR Goedereede.

Inspraak voornemen toepassing artikei 19. lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken op grond van het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te vertonen van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Ouddorp, 2' herziening' teneinde de bouw van een dubbele garage met een oppervlakte van ongeveer 42 m' ten behoeve van Akershoek Tweewielers op het perceel thans kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie E, nummer 4545, plaatselijk bekend achter het perceel Dorpsweg 29, in planologisch opzicht mogelijk te maken.

De nieuw te bouwen garage zal door Akershoek Tweewielers aangewend gaan worden ten behoeve van de opslag van fietsen.

De goothoogte van de te bouwen garage zal ongeveer 3,15 meter gaan bedragen tera/ijl de nokhoogte bepaald is op ongeveer 5,15 meter.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 februari 2003 gedurende een periode van vier weken in het kader van de inspraak tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie van Goedereede, cluster VROM.

Gedurende deze periode kunt u schriftelijke inspraakreacties richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2,3252 BR Goedereede.

Inspraak voornemen toepassing artikei 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Ouddorp, 2' herziening'teneinde het vestigen van eenrijwielhandelop het adres Zuidweg 2 te Ouddorp in planlogisch opzicht mogelijk te maken.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 februari 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ter gemeentesecrtetarie van Goedereede, cluster VROM.

Gedurende deze periode kunt u schriftelijke inspraakreacties richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2,3252 BR Goedereede.

Tevens zal voor belanghebbenden op dinsdag 4 maart 2003 om 18.30 uur in het gemeentehuis van Goedereede, Tramlijnweg 2 te Goedereede een inspraakavond worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen belanghebbenden opmerkingen en vragen stellen over het vestigen van een rijwielhandel op het hiervoor vermelde adres.

Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp. Internet: www.goedereede. 'e.nl ^

Tel. 10187149 15 00/fax 49 29 24 /e­mail: gemeentehuis@goedereede. nl

Openingstijden: ma t/m vr 08.00 tol 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur. (do tot 19.00 uur]

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's