Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de WoningvKet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 4 maart 2003 voor

- het plaatsen van een blokhut nabi] de recreatiewoning op het perceel Hanngvliet 10 op het Noordzeepark te Ouddorp

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen

op 7 maart 2003 voor

- het bouwen van een garage aan de woning op het perceel Voorstraat 94a te Stellendam

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 18 maart 2003 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenng is openbaar

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie IS op 26 maart 2003 in het gemeentehuis te Zierikzee

De agenda s van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Voorgenomen vergunningen

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 2, lid 1 onder c van de voorschnften van het vigerende bestemmingsplan 'Oudeland en Oude Nieuwland' reguliere bouwvergunning te verlenen voor

­ het uitbreiden en verbouwen van de woning op het perceel Dorpsweg 60, kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie E nummer 4196

Met toepassing van de vnjstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1 sub a onder 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het college voornemens lichte bouwvergunning te vertonen voor

­ het bouwen van een berging (t v v) op het perceel Mr Iman Caustraat 81 kadastraal bekend gemeen te Stellendam, sectie B nummer 3800

Bovengenoemde bouwplannen liggen ingaande 17 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c q verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schnftelijk zijn ziens wijze indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Goedgekeurd oestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid­Holland bij besluit van 21 februari 2003, onder nummer DRI\y|/ARB/2002/13784, het bestemmingsplan 'Recreatiegebied Kabbelaarsbank' heeft goedgekeurd Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 november 2002 gewijzigd vastgesteld

Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op de aan de oostzijde van de Brouwersdam gelegen Kabbelaarsbank en het aangrenzende water van een deel van de Grevelingen Voor het gebied geldt thans nog het bestemmingsplan Kabbelaarsbank' Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad in zijn vergadenng van 22 januan 1982 vastgesteld Bij besluit van 1 maart 1983 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid­Holland dit bestemmingsplan gedeeltelijk goedgekeurd Daarna is dit bestemmingsplan tweemaal herzien waan/an de laatste herziening dateert uit 1987 Gezien de (ruimtelijke) ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden is er thans behoefte aan een nieuwe bestemmingsregeling Omdat de huidige van kracht zijnde regeling in jundisch planologisch opzicht enigszins verouderd is, wordt actualisenng daarvan eveneens wenselijk geacht Daarnaast doen zich binnen het plangebied ontwikkelingen voor, die aanleiding geven tot een nadere bezinning op het te voeren ruimtelijk beleid

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een ruimtelijk en functioneel kader te bieden voor het behoud en de versterking van de recreatieve functies van het plangebied, de ruimtelijke kwaliteit en de landschaps­ en natuunwaarden Het bestemmingsplan is enerzijds voorwaardenscheppend voor gewenste functies en ontwikkelingen en anderzijds regulerend ter voorkoming van ongewenste functies en ontwikkelingen

In dit bestemmingsplan wordt een beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt Dit zijn

­ het realiseren van een aantal drijvende recreatiewoningen in de haven bij het recreatiedorp, ­ het aanleggen van een parkeerterrein aan de zuid

­ het aanleggen van een parkeerterrein aan de zuidzijde van het recreatiedorp in verband met de wens om het recreatiedorp zelf zoveel mogelijk autovrij te maken In verband hiermee wordt tevens de toegangsweg naar het kampeerterrein omgelegd,

­ het realiseren van een klimwand in de nabijheid van het aan te leggen parkeerterrein aan de zuidzijde van het recreatiedorp

De grens van het plangebied wordt globaal als volgt begrensd

­ aan de westzijde door de parallelweg, die evenwijdig loopt aan de op de Brouwersdam gelegen N 57,

­ aan de zuid­ en zuidoostzijde door de gemeentegrens met Schouwen­Duiveland,

­ aan de noordoost­ en noordzijde globaal door de oever bij De Punt en de Hompelgeul

Het besluit van het college van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan 'Recreatiegebied Kabbelaarsbank' liggen met ingang van 17 maart 2003 gedurende een periode van zes weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretane van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM), voor een ieder ter inzage Gedurende bovengenoemde termijn van tennzagelegging kunnen bij de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State beroep instellena ZIJ, die zich tijdig met bezwaren tot Gedeputeerde Staten van Zuid­Holland hebben gewend,

b een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs met in staat geweest is zich tot Gedeputeerde Staten te wenden

Eventuele beroepschnften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's­Gravenhage Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval geschorst tot dat de voorzitter een beslissing heeft genomen op dat verzoek

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's