Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oosteflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oosteflakkee

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor:

- het uitbreiden van de woning op het perceel Roode Kruislaan 22 te Ooltgensplaat (ontvangen 25 februari 2003).

ari 2003). - het aanbouwen van een bijkeuken aan de achterzijde van de woning op het perceel Kastanjelaan 10 te Ooltgensplaat (ontvangen op 6 maart 2003); - het uitbreiden van de woning op het perceel Van

- het uitbreiden van de woning op het perceel Van Halenstraat 42 te Oude-Tonge (ontvangen 11 maart 2003);

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen voor:

- het bouwen van een landbouwschuur op het perceel Nieuwe Bloksedijk 13 te Achthuizen (ontvangen op 4 maart 2003);

- het bouwen van een garage/berging op het perceel Molendijk 57 te Den Bommel (ontvangen op 11 maart 2003);

- het bouwen van een bedrijfsruimte op het perceel Oudelandsedijk 4a te OudeTonge (ontvangen op 11 maart 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwvergunning is verleend voor:

- het bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfsloods aan de Lageweg te Den Bommel, plaatselijk bekend gemeente Oostflakkee, sectie F, nummer 276 (besluit verzonden 10 maart 2003);

- het bouwen van een bedrijfsloods en bedrijfswoning aan de Blauwe Panneweg te Oude Tonge, plaatselijk bekend gemeente Oostflakkee, sectie K, nummers 521 en 522 (besluit verzonden 17 maart 2003).

Met toepassing van artikel 15 WRO is vrijstelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Tonisseweg 1997' verleend voor:

- gebruik van het pand Tramweg 7 te Oude-Tonge voor de verkoop van gebruikte auto's, scooters, motoren en materialen daarvoor (besluit verzonden 11 maart 2003).

Nadere informatie over de verleende bouwvergunningen en de verleende vrijstelling, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wei rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Besluit grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, lid 1a van het Besluit Grenswaarden binnen zones langs wegen bekend dat het ontwerp-verzoek hogere waarde (Wet Geluidhinder) betrekking hebbende op het vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een bedrijfswoning bij een wegrestaurant op de carpoolplaats aan de Schaapsweg/Langeweg in Ooltgensplaat met ingang van 21 maart 2003 gedurende twee weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1 in Oude-Tonge.

Gedurende deze termijn kan een ieder ten aanzien van het ontwerp-verzoek schriftelijke opmerkingen maken welke gericht moeten worden aan het college van burgemeester en wethouders, Eisenhouwerlaan 1,3255 VA OUDE-TONGE.

Op maandag 31 maart 2003 om 16.00 uur wordt in hel gemeentekantoor van Oostflakkee, Eisenhouwerlaan 1 in Oude-Tonge een openbare zitting gehouden, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld opmerkingen te maken ten aanzien van het ontwerpverzoek hogere waarde.

Meepraten

Meepraten over het bouwplan voor de bouw van een wegrestaurant met informatiecentrum, een bedrijfswoning en bijbehorende parkeervoorzieningen op de carpoolplaats aan de Schaapsweg/Langeweg in Ooltgensplaat.

In de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is opgenomen dat de bevolking betrokken moet worden bij de voorbereiding of herziening van ruimtelijke plannen en bij de voorbereiding van een zelfstandige projectprocedure (art. 19, lid 1 WRO). Deze procedure geeft de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het realiseren van projecten van zeer uiteenlopende aard.

Het college is van plan om door het volgen van deze procedure vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' voor:

- De bouw van een wegrestaurant met informatiecentrum, een bedrijfswoning en bijbehorende parkeervoorzieningen op het perceel kadastraal bekend als gemeente De Bommel, sectie F, nummer 398 (ged.) en plaatselijk bekend als carpoolplaats Schaapsweg/Langeweg te Ooltgensplaat.

Met ingang van 21 maart 2003 heeft een ieder gedurende twee weken de mogelijkheid om schriftelijk een mening te geven over dit voornemen, door het schrijven van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Eisenhowerlaan 1,3255 VA OUDE- TONGE.

Ook is het mogelijk om mondeling uw mening kenbaar te maken of de stukken van de aanvraag buiten kantoortijd in te zien. Daarvoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van het taakgebied VROM, telefonisch bereikbaar op nummer 0187 - 64 22 00. Het gemeentehuis is op dinsdagavond 1 april 2003 ook geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

Vaststelling verordening

De gemeenteraad van Oostflakkee heeft in zijn vergadering van 13 maart 2003 de serie van wijzigingen van de Bouwverordening van de gemeente Oostflakkee vastgesteld.

De Bouwverordening ligt bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu voor een ieder ter inzage. Deze verordening is in werking getreden op 1 januari 2003.

Tijdelijke referendumwet

Burgemeester en wethouders hebben besloten te bepalen dat een referendum kan worden gehouden over de serie van wijzigingen van de Bouwverordening van de gemeente Oostflakkee. De raad heeft bij de vaststelling van de verordening bepaald dat ingevolge artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet deze verordening met terugwerkende op 1 januari 2003 in werking is getreden.

Op grond van artikel 144 van de Tijdelijke referendumwet kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- GRAVENHAGE. De termijn voor het indienen van dit beroepschrift bedraagt zes dagen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt.

Binnen drie weken na de bekendmaking van dit besluit kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum indienen. De indiening geschiedt in persoon op het gemeentekantoor van de gemeente waar de verzoeker als kiesgerechtigde is geregistreerd. De verzoeker ondertekent het formulier ten overstaan van de daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar en geeft daarbij blijk van zijn identiteit. De door de burgemeester aangewezen ambtenaar tekent in aanwezigheid van de kiesgerechtigde op het formulier de datum aan waarop het verzoek is ingediend. Een ingediend verzoek kan niet worden ingetrokken en een verzoeker kan niet meer dan één verzoek over hetzelfde besluil indienen.

BrwJbwrfm f, Mter 75.3155 ZU Otk-lufr. Otuott m/MrlHiujl 7410107) 34 22 00/lu 0417 93/rut OMwtMIinjI 0/unptfkr *r !/• n 0100 UI 1200 a 13.00 lil 174)0 nr, dluurslra Mr knkg nokoroud 'snak ffeefradnr 18.00 M 1930 m.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Oosteflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's