Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uitgetreden Poolse priester bezoekt Nederland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uitgetreden Poolse priester bezoekt Nederland

* op uitnodiging In de Rechte Straat *

13 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op uitnodiging van de Stichting In de Rechte Straat is de uitgetreden Poolse priester Tomasz Pieczko op bezoek in Nederland.

Nadat Piezco in 1994 tot pnester werd gewijd, was hij vice-directeur van het kleinseminane van de Kapucijnen in de Italiaanse provincie Liguna In toenemende mate kreeg hij echter twijfels bij de roomse dogma's, reden waarom hij om overplaatsing naar Polen verzocht Gedurende een jaar werkte hij in een parochie die geleid werd door de Kapucijnen

In 1995 ging hij op verzoek van de provinciale overste als geestelijk verzorger in een oncologisch ziekenhuis in Krakau werken Zijn geestelijk vragen werden alleen maar groter In 1997 besloot hij zijn pnesterambt neer te leggen, waardoor hij brodeloos op straat kwam te staan De jaren erna verdiende hij de kost als chauffeur, metselaar en welzijnswerker

Gereformeerde geschriften

Na een lange zoektocht belandde de uitgetreden priester in de Gereformeerde Kerk van Warschau Daar kwam hij voor het eerst in aanraking met gereformeerde geschriften, waann hij het antwoord op zijn geestelijke vragen vond In februan 2001 deed hij in de Gereformeerde Kerk van Warschau behjdenis Een maand later had hij voor het eerst contact met een delegatie van stichting In de Rechte Straat Deze stichting bood hem de mogelijkheid een gereformeerde theologische opleiding te gaan volgen aan de vnje gereformeerde faculteit van Aix-en-Provence

In Franknjk groeide bij Pieczko het verlangen het Evangelie van vrije genade, zoals hij dat zelf had ontdekt, te verbreiden in zijn vaderland Zijn theologische studie loopt inmiddels ten einde Binnen enkele maanden zal hij terugkeren naar Polen, om voor stichting In de Rechte Straat pionierswerk te gaan verrichten in het meest roomse land van Europa Daarmee opent IRS een totaal meuw arbeidsveld

Vooraf zal Pieczko een sene spreekbeurten in Nederland verzorgen Deze worden gehouden in de volgende plaatsen Zaterdag 5 april: IRS Ontmoetingsdag In

Zaterdag 5 april: IRS Ontmoetingsdag In de aula van het Dnestar College, gebouw Alpha Ronsseplein I, Gouda, op loopafstand van

Ronsseplein I, Gouda, op loopafstand van het NS-station Aanvang 10 30 uur

Woensdag 9 april: Hervormd Centrum 'De Haven', Havenstraat 1, Monster Opening ds LWCh Ruijgrofc Aanvang 19 45 uur

19 45 uur Donderdag 10 april: Van Lodenstein College, Zuidennslag 1, Hoevelaken Opening ds C Westennk Aanvang 19 45 uur

Vrijdag 11 april: (Chr ger) Maranathakerk, Pyramideweg 66, Urk Opening plaatselijke predikant Aanvang 19 30 uur

Getuigenis Pieczko

"Op 8 oktober 1965 ben üc geboren m Polen, in Krakau Mijn vader was dokter, mijn moeder heeft geschiedems gestudeerd aan de universiteit van Krakau Ik heb nog een jongere broer Mijn ouders hadden grote moeite met de Rooms-kathoheke Kerk Ze stonden erg kritisch tegenover de kerkleiding Al vnj spoedig ging mijn vader 's zondags niet meer naar de rms, maar hij stond er wel op dat ik de catechismuslessen zou volgen Later heb ik de reden begrepen waarom rmjn ouders zo anti-clenkaal waren er ging een heel slecht getuigenis uit van de pnesters die ZIJ kenden

Ter verheldenng nog iets meer over ons gezin Er heerste duidelijk een patnarchaal patroon Wanneer rmjn vader gesproken had, was dat ook beslist het laatste woord Mijn broer en ik werden aan een strenge discipline onderworpen Vooral ik als de oudste moest een goed voorbeeld geven Ik herinner me dat ik ntet al te veel verkeerd moest doen, ot ik kreeg er stevig van langs met een nem die speciaal voor dat doel altijd gereed lag Als ik daar nu over nadenk, meen ik dat mijn ouders eigenlijk nog met njp waren voor de opvoedmg van kinderen

Abortus

Vader had ook bijzondere moeilijkheden met de zedenleer van de kerk, vanwege zijn beroep als medicus Hij was gynaecoloog en verloskundige Hij vemchtte op eigen houtje abortussen Ik had daar de grootste moeite mee Van de ene kant werd ik verplicht om de catechismuslessen te volgen en van de andere kant hoorde ik thuis dat rmjn vader het niet eens was met de zedenleer die daar verkondigd werd Die tweespalt duurde gedurende de lagere school en ook gedurende de humaniora (studie van de Gnekse en Latijnse klassieken)

Daarom trok ik rmj m mezelf terug en sprak over wezenlijke dingen van het leven zo weimg mogelijk met mijn ouders

Ik ging zelf op zoek naar God De probeerde Hem zo dicht mogelijk te naderen, vooral m de moeilijke ogenblikken van rmjn leven Een voorbeeld als mijn ouders m heftige huwelijksmoeihjkheden gewikkeld waren, bad ik op rmjn kmeen tot God om uitkomst en verhchtmg voor hen en voor ons, de kinderen

Heel anders dan voor mijn ouders was de pnester een figuur die mij boeide Ik zocht naar rust en helderheid m mijn leven De wilde alles overzien en op een njtje hebben Ik wilde orde scheppen m de emotionele chaos waann ik verkeerde Daarom zocht ik contact met verschillende pnesters Ook begon ik stichtelijke lectuur te lezen

Rechtenstudie

Nadat ik klaar was met mijn gymnasiale studies, ben ik rechten gaan studeren aan de universiteit van Krakau Dat was nu wel met de studie waarvan ik gedroomd had, maar ik leefde in een kleme stad en ik beschikte met over voldoende informatie over de andere studiemogehjkheden van de umversiteit Daarnaast hadden mijn ouders mij ook m die nchtmg gepousseerd

Voor mijn universitaire studies moest ik dus naar Krakau Daar woonden wel wat famiheleden, maar ik was er tegelijk ver van mijn ouders vandaan Ik heb er geleefd als een hond die ineens met meer aan de ketting lag Ik genoot van de vnjheid m het goede en in het kwade

Ik moet erkennen dat ik geen goede student was Van mijn smdie kwam weinig terecht Ik hield er meer van om pret te maken met vnenden en vnendmnen Desondanks voelde ik van binnen een steeds meer schnjnende leegte Ik begon daarom deel te nemen aan, vanzelfsprekend rooms-kathoheke, gebedsgroepen

Langzamerhand ontstond het verlangen om mtenser met God en voor God te leven Ook tijdens mijn gymnasiale studies was wel eens het idee opgekomen om pnester te worden, maar dat was altijd vaag gebleven Wel wilde ik van de aanvang af pnester in een kloosterorde worden De kloosterlingen maakten op raij een veel betere indruk dan de pastoors en de kapelaans in de parochies, bij wie alles vaak om het geld draaide Een tijd lang zat ik te dubben moet ik een meer beschouwende of een meer actieve orde kiezen Na twee jaar viel rmjn keuze op de Jezuïeten Ik trof alle voorbereidingen en onderging verschillende, vooral psychologische, tests, maar trok mij op het laatste moment terug

Niet intreden

Een jaar lang bleef ik erover nadenken wat dan'' Tenslotte wist ik het zeker ik wil niet intreden bij de Jezuïeten, want ik wil een meer heroïsch leven leiden Ik zoek het bij een strengere orde Het werd de kloosterorde van de Kapucijnen Die hadden op mij de indruk gemaakt dat zij zich vene hielden van alle kerkpohtiek en zich vooral wilden nchten op de 'underdogs', de margmalen in de maatschappij, de armen Zij leken mij ook open, sympathiek en joviaal In 1987 ben ik ingetreden in het noviciaat,

In 1987 ben ik ingetreden in het noviciaat, het proefjaar van de Kapucijnen Mijn ouders waren het beslist niet eens met rmjn keuze Zij begonnen vijandig tegenover mij te staan Ek moet erkennen dat ik hen ook niet de reden van mijn keuze gezegd had Ik vond dat dit een heel persoonlijke beslissing was, waarvoor ik aan memand verantwoording hoefde af te leggen

Het noviciaat was ingencht volgens de tradi tionele maatstaven Vanaf negen uur 's avonds tot zeven uur in de morgen was er het heilige stilzwijgen Daarna was er het werk m de stallen en op het veld Daarnaast moes ten we de kloostenegel bestuderen en ons verdiepen in stichtelijke lectuur We hadden twee uur meditatie per dag Dit alles, en nog andere vrome praktijken, werd geregeld volgens de gnilen van de novicemeester, een chaotische persoonhjkheid Je mocht bijvoorbeeld nooit iets eten of dnnken m je eigen kamer Als er dan toch op iemands kamer een glas, ook al was dat leeg, gevonden werd, sloeg hij groot alarm Grap

Grap

WIJ mochten ook geen bneven schnjven of ontvangen Alleen onze ouders waren van die regel uitgezonderd De novicemeester opende de bneven van anderen die ons schreven en las ze, maar gaf ze ons met Wel citeerde hij er het een of ander uit voor alle novicen, bij wijze van grap Mij is dat twee keer overkomen

HIJ had bhjkbaar ook grote moeite met het zevende (rooms-kathoheke zesde) gebod BIJ voorkeur sprak hij dan ook over problemen op seksueel gebied Wanneer een novice het klooster verliet om terug te keren in de wereld, vertelde de novicemeester aan ons allemaal wat de reden van dat vertrek was geweest Hij deed dan vooral met veel plezier uit de doeken welke seksuele moeilijkheden deze gedroste kloosterhng (volgens hem dan) had

Na zoveel jaren vraag ik rmj af hoe konden wij, 24 jonge tntelhgente, novicen, mensen die toch ook in het gewone praktische leven hadden gestaan, dergelijke ziekelijke kloosterregels verdragen'' En bovendien, hoe konden WIJ het nog uithouden bij dit dwaze gedrag van die novicemeester''

Na het noviciaat begon ik m 1988 de studie van de filosofie in Krakau In 1990 mocht ik theologie studeren in Genua, Italië Ik kreeg nu ook de kans om over de moeilijkheden die ik had met sommige punten van de rooms-kathoheke leer, wat grondiger door te praten

Het moment van rmjn pnesterwijdmg kwam steeds dichterbij Zou ik het aandurven'' Was die stap wel verantwoord, terwijl ik zo overhoop lag met belangnjke rooms-kathoheke leerstukken'' Nachten lag ik er wakker van Ook fysiek begon ik onder die spanning te lijden Tenslotte hakte ik de knoop door De redeneerde het gaat rmj om de dienst aan God en aan de mensen, de leer is dan van ondergeschikt belang Ik moet eraan toevoegen dat mijn moeilijkheden met voortkwamen uit de Bijbel Het was een zaak van mtellectuele eerlijkheid In apnl 1994 werd ik tot pnester gewijd Ik

In apnl 1994 werd ik tot pnester gewijd Ik was intussen benoemd tot vice-directeur van het klem-senunane van de Kapucijnen m de Itahaanse provmcie Liguna De ben dat nog tot een halfjaar na mijn wijding gebleven, maar ik maakte erg vreemde dmgen mee Zo werd een homo die tevens pedofiel was, toegelaten tot de pnesterwijding Een ander, die volgens mij wel bekwaam was, werd weggestuurd omdat hij met kon meedoen met de "pastorale gewoonten', zo werd gezegd En meer van dit soort dmgen De werd dat beu en het kwam zover dat ik om overplaatsing naar Polen vroeg

Gedurende een jaar heb ik toen m een parochie gewerkt, die geleid werd door de Kapucijnen In 1995 vroeg de provinciale overste mij of ik wilde werken in een oncologisch ziekenhuis in Krakau, omdat iedereen opzag tegen de tneste sfeer die er heerste De heb die taak op me genomen en uitgevoerd tot 1997 Toen besloot ik mijn pnesterambt neer te leggen Dat is m aÜe rust gebeurd De heb de redenen van mijn beslissing aan de overste meegedeeld en heb in vrede heen kunnen gaan

Dogma's

De redenen waren vooral de dogma's over de onfeilbaarheid van de paus, de ongezonde heihgenverenng en de uitzonderlijke plaats die aan Mana werd toegekend De voelde me een hypocnet wanneer ik daar als pnester toch aan mee moest doen Het erage wat ik verder wist, was Zo kan ik met verder zonder mijn geweten geweld aan te doen Ovengens wist ik toen met of ik mij bij een kerk zou moeten aansluiten En zo ja, welke''

Vier jaar lang heb ik sindsdien gezocht Het was een moeilijke tijd, ook financieel Mijn vader was inmssen overleden en mijn moeder had zo veel problemen met zichzelf dat ook ZIJ imj met verder kon helpen De heb geprobeerd aan de kost te komen door te werken als chauffeur en als metselaar Dankzij een pinkstervoorganger kreeg ik tijdelijk wat werk bij gehandicapten Sinds twee jaar heb ik min of meer een vaste baan bij een staatsmstelhng die hulp biedt aan alcoholverslaafden

Mijn geloofsworstehngen bleven aanhouden Soms kwam de twijfel wel eens naar boven had ik imjn pnesterambt toch met mogen neerleggen'' Wil God rmj ooit nog ergens voor gebruiken'' Ben ik daarvoor met te slechf Ik zocht contact met diverse kerken Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop De wist met wat ik doen moest Maar de Heere is nuj genadig geweest Hij gaf uitkomst Een eerste blijle van Zijn goedgunstigheid was de ontmoeting met een predikant van een pinkstergemeente Hij hielp mij geestelijk verder en bood mij zelfs onderdak, en dat zonder enige vergoeding te vragen Ik ben hem daar zeer dMkbaar voor, ook al kon en kan ik het met eens zijn met zijn theologische visie Deze predikant gaf mij ook het boek "Ver

Deze predikant gaf mij ook het boek "Ver van Rome, dicht bij God" '' Daann trof ik het getuigems aan van de gewezen pater redemptonst Herman Hegger Zijn verhaal kon de helemaal van binnenuit meebeleven Ik heb dat boek meerdere malen gelezen, nadenkend en biddend Na het de zoveelste keer gelezen te hebben,

Na het de zoveelste keer gelezen te hebben, besloot ik hem te bellen Zijn telefoonnum mer stond in het boek vermeld De wüde hem bedanken voor zijn getuigenis De had moeite met rmjn emoties, toen ik zijn stem hoorde De vroeg hem of ik met hem in het Itahaans of in het Frans kon spreken Hij gaf de voorkeur aan het Frans, maar het was alsof ik ineens alle Franse woorden kwijt was De had het gevoel dat ik maar wat stond te smntelen voor de telefoon Hij bleef gelukkig rustig en zo slaagde de enn mijn emailadres door te geven Vanaf toen is er een intensieve correspondentie op gang gekomen, die tot nu toe duurt

'Toeval'

Als bij louter 'toeval' bevond ik mij op een zondag in het begin van 2000 in een kerkdienst van de Gereformeerde (reformatonsche) Kerk van Warschau Het was net of ik toen eindelijk gevonden had wat ik zocht De verdiepte mij naderhand in de gereformeerde leer en kwam tot de conclusie dat is het' Zo leert de Schnft het Begin februan 2001 heb ik behjdems gedaan m de Gereformeer de Kerk van Warschau Inmssen gaat de heerlijkheid van Gods genade m Chnstus steeds meer voor rmj open De weet nu ook dat God rmj opnieuw roept in

De weet nu ook dat God rmj opnieuw roept in Zijn dienst Hij heeft mij met afgeschreven HIJ wil rmj, ondanks rmjn zondigheid, toch gebruiken En dan is er nog een andere vreugde De heb een degelijke en energieke vrouw gevonden, die met rmj het leven en ook de dienst van het Evangehe wil delen In de tweede helft van mei gaan wij trouwen

Nu weet ik ook dat ik mij met meer hoef in te spannen om God te behagen De weet dat ik mag leven uit Zijn onemdige barmhartigheid en van Hem de kracht zal ontvangen om voor Hem te leven De mag voortaan leven in de vreugde van Zijn hefde Zijn Naam zij geprezen voor alüjd'

Naschrift

In maart 2001 had ik een ontmoeting met enkele broeders van IRS, die mij heel erg heeft aangegrepen Zij waren helemaal vanuit Nederland naar Polen gekomen om met imj en nog een andere zoekende pnester kennis te maken De was er diep van onder de mdruk dat deze broeders de verre en vermoeiende reis hadden wiUen maken, enkel om ons te helpen De zag en voelde daann hun geloofsgemigems Zij hebben mij voorgesteld om theologie te gaan studeren aan de gereformeerde faculteit m Aix en Provence m Franknjk En zij hebben toegezegd dat zij nuj zullen steunen m de kosten van studie en levensonderhoud Wat ben ik hen en aUen die het werk van IRS steunen, mtens dankbaar'

Warschau, voorjaar 2001

Tomasz Pieczko

Noot '' "Ver van Rome, dicht bij God" is een boek dat vijftig getuigenissen bevat van priesters die Christus als hun Zahgmaker hebben gevonden Een derde van deze getuigenissen komt van IRS Het verscheen eerst in de Verenigde Staten en is later in het Pools uitgegeven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Uitgetreden Poolse priester bezoekt Nederland

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's