Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sluiting gemeentehuis

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op Goede Vrijdag (17 april) en op Tweede Paasdag (20 april) de gehele dag gesloten.

Inspraakavond

Het gemeentebestuur van Oostflakkee organiseert een inspraakavond over de tweede partiële herziening van het bestemmingsplan 'Oude­Tonge Dorp'. Deze herziening maakt de bouw van 54 permanente woningen op het Crispijnterrein mogelijk. Het Crispijnterrein is een deelplan van het recreatieproject Suijssenwaerde in Oude­Tonge en ligt ingesloten tussen de Zuiddijk, Verbindingsdijk en Handelsterrein in Oude­Tonge.

De inspraakavond heeft formeel tot doel iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over het bestemmingsplan en krijgt u gelegenheid mee te praten over het plan. Opmerkingen die tijdens deze avond worden gemaakt, worden veniverkt in het definitieve bestemmingsplan. Op deze avond komt niet de verkoop van de vrije kavels aan de orde.

De inspraakavond wordt gehouden op 24 april 2003 om 19,30 uur in de Grutterswei, Willemstraat 14 te Oude­Tonge. Wij nodigen iedereen van harte uit de inspraakavond bij te wonen.

Inzage in het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, tweede partiële herziening 'Oude­Tonge Dorp' ligt van 17 april tot en 9 mei 2003 ter inzage. Iedereen heeft de mogelijkheid om schriftelijk een mening te geven over dit voornemen, door het schrijven van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude­Tonge.

Ook is het mogelijk om mondeling uw mening kenbaar te maken of de stukken van de aanvraag tijdens kantooruren in te zien. Daarvoor kunt u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz van het Taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, die ook voor informatie, telefonisch bereikbaar is onder nummer 0187­64 22 00.

Kwaliteitsonderzoek beschermde rijksmonumenten

Op dit moment wordt In opdracht van de gemeente Oostflakkee weer een onderzoek ingesteld naar de staat van onderhoud van de beschermde rijksmonumenten. De uitkomsten van dat onderzoek zijn van belang voor de monumenten in onze gemeente, in de eerste plaats voor de eigenaar.

De gemeente Oostflakkee heeft binnen haar grondgebied 29 beschermde rijksmonumenten. Deze monumenten bepalen voor een belangrijk deel het gezicht van onze gemeente. Het gemeentebestuur hecht dan ook grote waarde aan de instandhouding van deze monumenten.

Als restauratie nodig is, kan de eigenaar daarvoor in beginsel met subsidie worden geholpen. Daarvoor worden jaariijks door het rijk de middelen ter beschikking gesteld. Regelmatig moet dan wel de zgn. onderhoudsbehoefte van de monumenten worden bepaald. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft daarvoor een landelijk toe te passen methode ontwikkeld. De eerste keer is dit onderzoek uitgevoerd in 1997. Om ook in de komende penode weer aanspraak te kunnen maken op deze rijksgelden, moet de gemeente opnieuw de bouvrtechnische staat van haar monumenten in beeld brengen. De totaal gemeten behoefte is bepalend voor de omvang van de middelen. De gemeente wil daarom alle Rijksmonumenten m dit onderzoek betrekken

Het onderzoek wordt uitgevoerd door daan/oor opgeleide medewerkers van het bureau 'Dorp, Stad en Land' uit Rotterdam Zij hebben hien/oor een door de gemeente verstrekte legitimatie.

Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn inmiddels ot worden de eigenaren/gebruikers binnenkort bezocht of benaderd voor een afspraak.

Voor nadere inlichtingen over het onderzoek kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.A. Bourdrez van het taakgebied VROM, tel. 0187 ­ 64 22 00.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken op grond van het bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 10 apnl 2003 besloten heeft ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de Wvg tot het vestigen van het reguliere voorkeursrecht op de navolgende kadastrale per­ celen­

­ Gemeente Oostflakkee, sectie K, nummers 196,199, 200, 201, 202, 203, 204. 205, 206, 207, 208, 209, 210 en 211.

De planologische grondslagen van dit besluit vormen het door provinciale staten van Zuid­Holland op 17 mei 2000 vastgestelde streekplan Zuid­Holland Zuid en het per 10 apnl 2003 vastgesteld bestemmingsplan regionaal bedrijventerrein Oude­Tonge.

Het besluit van de gemeenteraad wordt gepubliceerd in de Staatscourant van donderdag 17 april 2003, op grond waarvan het rechtsgevolg van het besluit daags daarna, namelijk op vrijdag 18 april 2003, in werking treedt. De eigenaren en/of zakelijk gerechtigden met betrekking tot de in het besluit begrepen percelen ontvangen één dezer dagen afzonderiijk bericht.

Het besluit van de gemeenteraad, de bijbehorende kaart en perceelslijst en overige relevante stukken liggen met ingang van 22 april 2003 tot en met 20 mei 2003 tijdens kantooruren en op afspraak buiten kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het gemeentehuis, Eisenhoweriaan 1 te Oude­Tonge.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH Oude­Tonge, Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een vooriopige voorziening te treffen, indien onvenrt'ijlde spoed dit, .gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor: .

­ het bouwen van een tuinhuis bij de recreatie woning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 42 (ontvangen op 2 april 2003);

­ het bouwen van een tuinhuisje bij de woning op het perceel Bloemstraat 29 te Achthuizen (ontvangen 4 april 2003):

­ het wijzigen van de voorgevel van het pand op het perceel Boven Oostdijk 3 te Den Bommel (ontvangen 7 apnl 2003).

Rectificatie

In de publicatie van 9 januari 2003 stond o.a. vernield dat er op 23 december 2002 een aanvraag om bouwvergunning was ontvangen voor het bouwen van 15 type A­woningen en 18 type B­woningen op het Crispijnterreein ten behoeve van het Suijssenwaerde­project te Oude­Tonge. Deze rectificatie omvat een wijziging ten aanzien van het aantal woningen dat gerealiseerd zal worden. Lopende de verdere bouwvergunningsprocedure zal er sprake zijn van 27 type­A woningen en 26 type­B woningen.

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om bouwvergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat eer lichte bouwvergunning is verleend voor:

­ het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 nr 81 te Ooitgensplaal (besluit verzonden 7 april 2003);

­ het bouwen van een tuinhuis bij de reoreatiewoninq op het perceel Steigerdijk 11 nr 88 te Ooitgensplaal (besluit verzonden 7 april 2003);

­ het aanbouwen van een bijkeuken op het perceel Kastanjestraat 10 te Ooitgensplaat (besluit verzonden 9 april 2003);

­ het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 nr 40 te Ooitgensplaal (besluit verzonden 9 april 2003).

Een sloopvergunning is verleend voor:

­ het slopen van een timmerfabriek aan de Dabbestraat 2a te Oude­Tonge {besluit verzonden 9 maart 2003);

­ het slopen van een supermarkt aan de Dabbestraal 2 te Oude­Tonge (besluit verzonden 9 maart 2003).

Dat met toepassing van hoofdstuk 6 van de gemeentelijke Bouwverordening een gebruiksvergunning is verieend aan:

­ de Hervormde gemeente te Ooitgensplaat voor hel gebruik van het bijeenkomstgebouw op het adres Voorstraat 52 Ooitgensplaat (besluit verzonden 2 april 2003);

­ de Oranjevereniging Oude­Tonge voor het gebruik van een tijdelijk bouwsel (op 30 april van 7.00 tol 24:00 uur) op het Handelsterrein te Oude­Tonge (besluit verzonden 3 apnl 2003).

Nadere informatie over de verleende vergunningen is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N B.' Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wel bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat vooi een verzoek om vooriopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en ovei de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand

In het kader van de nieuwe Woningwet wordt u vanal heden wekelijks op de hoogte gesteld van het tijdstip en de plaats van de gemandateerde behandeling van lichtvergunningplichtige én reguliere aanvragen om bouwvergunning (incl. gefaseerde reguliere aanvragen om bouwvergunning). De welstandszittingen zullen openbaar zijn. Een ieder heeft de mogelijkheid om, nä afspraak met de afdeling bouw­, en woningtoezicli van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu, de zittingen bij te wonen. Opdrachtgevers en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de gamandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien men bij de behandeling van hun bouwplan(nen) aanwezig wil zijn én gebruik wil maken van het spreekrecht, dan dient hiertoe mondeling of schriftelijk te worden verzocht bij het bouw­ en woningtoezicht.

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) kontakt opnemen met de heer J.Stelloo, J.Pieterman of de heer M.Hamelink.

Welstandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum : 29 april 2003

Tijdstip & locatie : 9:00 uur / gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Welstandszitting (commissievergadenng)

Datum : 23 apnl 2003

Tijdstip & locatie : 14:00­17­00 uur / gemeentehuis Goedereede

iMtiAMtijinHfeMiMf'i««9nb|t<^«if ISMm t9Mm,

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2003

Eilanden-Nieuws | 28 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2003

Eilanden-Nieuws | 28 Pagina's