Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Koninklijke onderscheidingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Koninklijke onderscheidingen

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

In vrijwel elke gemeente wordt op de dag voor Koninginnedag door de burgemeester een of meerdere Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In de volksmond wordt deze gelegenheid ook wel "Lintjesregen" genoemd. Een toelichting op de procedure en verdere gang van zaken die hieraan vooraf gaan volgt hieronder.

Het herziene decoratiestelsel sinds 1996

De wijze waarop mensen kunnen worden voorgedragen en de manier waarop die voorstellen worden beoordeeld zijn ingrijpend veranderd. De belangrijkste verandering is dat het democratischer is geworden Vroeger kwam het erop neer dat wanneer iemand een zon 40 jaar bij hetzelfde bedrijf werkzaam was, hij of zij een "lintje" kreeg. Daarin is verandering gekomen. Diegene heeft ten slotte al die jaren het salaris ontvangen dat bij die baan hoorde. Bijzondere verdiensten in een betaalde hoofdfimctie kunnen in combinatie met de ontbetaalde activiteiten slechts aanvullend zijn. Een (bedrijfs)jubileum of het neerleggen van een hoofdfunctie kan in beginsel geen aanleiding (meer) vormen tot verlening van een Koninklijke onderscheiding.

Mensen uit sommige groepen werden als vanzelfsprekend voorgedragen, terwijl andere mensen maar zelden in aanmerking kwamen voor een onderscheiding. Tegenwoordig wordt gekeken naar de

Tegenwoordig wordt gekeken naar de betekenis voor de samenleving die iemand heeft door bepaalde functies vrijwillig, dus zonder vergoedmg, te verrichten. Er wordt meer de nadmk gelegd op de bij

Er wordt meer de nadmk gelegd op de bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties.

Dat personen uit een breder deel van de maatschappij voor er-kenning in 'vaanmerking komen, i betekent niet dat de onderscheidingen die in het verleden zijn verleend, minder waard zijn geworden. De waardering wordt daardoor niet aangetast.

Wie komt er in aanmerking voor een Kon inklijke onderscheiding/'

Iemand die gedurende langere tijd maatschappelijke en sociale activiteiten vrijwillig uitoefent die van grote betekenis zijn voor de samenleving, kan In aanmerking komen om een onderscheiding te ontvangen:

- iemand heeft een verantwoordelijkheid gedragen of een bekwaamheid getoond die aanmerkelijk groter is dan de samenleving van hem/haar mocht verwachten;

- iemand heeft op uitstekende wijze werkzaamheden verricht waarbij de samenleving m zeer belangrijke mate is gebaat, en m het bijzonder indien de maatschappelijke waardenng daarvoor niet op andere wjze tot uitdrukking is gekomen;

- iemand heeft alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie geleverd

Hierbij kan gedacht worden aan een functie binnen een bestuur van een vereniging, vrijwilligerswerk bij een instelling, kerkgenootschap, sportclub, etc

Wat zeker in ogenschouw genomen wordt is het verrichten van de activiteiten, zonder dat hiervoor een vergoeding ontvangen wordt.

Hoe en waar kun je een Koninklijke onderscheiding aanvragen?

Het indienen van een aanvraag dient te worden gedaan bij de gemeente waar de decorandus woont. Bij die gemeente kan worden geïnformeerd naar de persoon die deze Kabinetszaken behandelt. Bij de gemeente Middelliamis kan men standaard formulieren verkrijgen waarop de benodigde gegevens van de voorgedragen persoon kunnen worden ingevuld.

Bij het indienen van een aanvraag dient rekening te worden gehouden met de lange termijn die aan de eventuele uitreiking vooraf gaat

Waarom zo lang van tevoren aanvragen?

De procedure neemt nogal wat tijd in beslag. De voorstellen voor de Algemene Gelegenheid (Koninginnedag) dienen medio september bij de Provincie binnen te zijn. De gemeente vraagt schriftelijk de gegevens op van de decorandus uit het plaatselijke politieregister en de justitiële gegevens uit het Straf- en Algemeen Documentatieregister. Als de decorandus voor 1932 is geboren worden ook gegevens opgevraagd uit het Archief Bijzondere Rechtspleging. Ook wordt een advies van de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg opgevraagd voor personen die werkzaam zijn of waren binnen de gezondheidszorg. Met al deze gegevens wordt er dus nagegaan of de levenswandel van de decorandus onbesproken kan worden genoemd.

Voordat alle gegevens terug zijn ontvangen, zijn we weer een tijd verder En de aanvraag kan alleen worden ingediend als alle gegevens compleet zijn. Mede gelet op de vakantieperiode, moet er rekening mee gehouden worden dat de aanvraag - voor eerstvolgende Koningirmedag - rond jtmi wordt ingediend. Bij voorkeur zelfs eerder; aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Van voorstellen die na medio september bij de Provincie binnenkomen, kan niet worden gegarandeerd dat deze nog door het Kapittel in behandeling genomen zullen worden.

Er worden toch ook wel eens Kon inklijke onderscheidingen uitgereikt lang voor of na Koninginnedag?

Klopt, bij uitzondering worden er onderscheidingen uitgereikt op een andere datum dan de Algemene Gelegenheid Deze worden tussentijdse gelegenheden genoemd- een gelegenheid waarmee de bijzondere verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn Indien er in het decoratievoorstel ook nog andere bijzondere verdiensten vermeld worden die niet verbonden zijn met de tussentijdse gelegenheid, dan kunnen deze in principe worden meegenomen, mits de waardering van deze bijzondere verdiensten niet uitstijgt boven de waardering van de verdiensten die verbonden zijn met de gekozen tussentijdse gelegenheid.

Bij voorstellen die Nvorden ingediend voor tussentijdse gelegenheden geldt dat deze uiterlijk drie maanden voor de uitreikingsdatum het Kapittel voor de Civiele Orden moeten hebben bereikt. De aanvraag dient dan zo'n vier / vijf maanden voor de voorgestelde uitreikingsdatum bij de gemeente te worden ingediend Van deze termijn kan alleen in zeer bijzondere gevallen en na overleg met het Kapittel worden afgeweken.

Welke gegevens zijn nodig voor het indienen van een Koninklijke onderscheiding? De persoonlijke gegevens van decorandus

De persoonlijke gegevens van decorandus zijn nodig: achternaam, volledige voornamen, geboortedatum en -plaats, adres, nationaliteit, titel(s), (voormalige) werkknng en beroep.

De maatschappelijke activiteiten (voorzien van een beknopte omschrijving) met de juiste jaartallen erbij waarin de decorandus de functies vervult / heeft vervuld en de eventueel ontvangen vergoeding dienen erbij vermeld te worden

Als de decorandus nog in het arbeidsproces werkzaam is, dient een verklaring van geen bezwaar van de werkgever te worden bijgevoegd

Ook de genoten opleiding van de decorandus moet worden doorgegeven Daarnaast dienen ook de persoonlijke gegevens van de voorsteller te worden venneld

Wie beslist over de toekenning van een Koninklijke onderscheiding?

De aanvraag wordt door de behandeld ambtenaar bekeken, vervolgens wordt er overlegd met de burgemeester, die de aanvraag voorziet van een advies (positief of negatieO Daarbij wordt ook een suggestie gedaan over de hoogte van de toe te kennen graad van de onderscheiding. Het voorstel wordt, voorzien van de benodigde gegevens, gezonden aan de Commissaris van de Koningin (Provincie). De afdeling Kabinet van de Provincie zendt de aanvraag, voorzien van een positief of negatief advies naar het Kapittel voor de civiele orden in Den Haag. Dit onafhankelijk coUege brengt advies uit, naar de betreffende Minister Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben De minister stelt een ontwerp op voor toekenning van de voorgestelde Koninklijke onderscheiding Na ondertekening van het KoninkJijk Besluit door Hare Majesteit de Koningin is de onderscheiding toegekend. Het ministerie zendt de versierselen die bij de onderscheiding horen naar de gemeente en vervolgens worden deze door de burgemeester uitgereikt. Wordt het voorstel echter door de betreffende minister afgewezen, dan ontvangt de burgemees- i ter daarvan bericht i I

Doorzendplicht i I

Alle mgediende aanvragen dienen door de gemeente, voorzien van een advies van de burgemeester, te worden doorgezonden. naar de Provincie.

Bij twijfel kan wel aan de voorsteller kenbaar worden gemaakt dat het voorstel weinig kans van slagen zal maken.

Gradaties

Er zijn verschillende gradaties van de onderscheidingen. Lid in de Orde van Oranje Nassau is de meest voorkomende onderscheiding, en een enkele keer zit er een ware Ridder tussen.

Het hoogst is een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw, waarin ook nog gradaties zitten In deze gevallen betreft het prestaties van excellerende personen op het gebied van Sport, Cultuur, Kunsten, Wetenschappen en Economie; een puur individuele genialiteit die voor de samenleving bijzonder waardevol is gebleken. In de Orde van Oranje Nassau zijn de volgende gradaties ondergebracht: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis.

Indien u een aanvraagformulier wenst te ontvangen of indien u vragen heeft die betrekking hebben op de procedure, dan kunt u contact opnemen met Caroline Blokland, werkzaam op de stafafdeling - voorlichting, tel.nr 0187-475510.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Koninklijke onderscheidingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's