Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vaststelling verordening

De gemeenteraad van Oosiflakkee heett in zijn ver gadenng van 10 apnl 2003 een wijziging van de Alge mene Plaatselijke Verordening vastgesteld

Op grond van de verordening kan door de politie ver baliserend worden opgetreden tegen personen die in de nacht voor Koninginnedag met bromfietsen zonder uitlaat door dorpskernen van de gemeente rijden en hiermee aanzienlijke overlast veroorzaken voor de bewoners Ook kan de politie middels deze wijziging optreden tegen personen die brandjes slichten tjdens Koninginnenacht c q dag

De verordening ligt bij het taakgebied Burger Bestuur Communicatie en Organisatie voor een ieder ter mza ge Deze verordening treedt met toepassing van arti kei 25 van de Tijdelijke referendumwet op 28 aprl 2003 m werking

Tijdelijke referendumwet

Burgemeester en wethouders hebben besloten te bepalen dat een referendum kan worden gehouaei over een wijziging van de Algemene Plaatselijke Ver ordening De raad heeft bij de vaststelling van de /e ordening bepaald dat ingevolge artikel 25 van de Tij delijke referendumwet deze verordening op 28 apnl 2003 in werking zal treden

Op grond van artikel 144 van de Tijdelijke referen dumwet kunnen belanghebbenden tegen dit beslot beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA s GRAVENHAGE De teimijn vooi het ndienen van dit beroepschrift bedraagt zes dagen Deze teimijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend zijn gemaakt

Binnen drie weken na de bekendmaking van dit besluit kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het hou den van een gemeentelijk referendum indienen De indiening geschiedt m persoon op het gemeentekan toor van de gemeente waar de verzoeker als kiesge rechtigde is geregistreerd De verzoeker ondertekent het formulier ten overstaan van de daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar en geeft daar bij blijk van zijn identiteit De door de burgemeester aangewezen ambtenaar tekent in aanwezigheid van de kiesgerechtigde op het formulier de datum aan waarop het verzoek is ingediend Een ingediend ver zoek kan met worden ingetrokken en een verzoeker kan met meer dan een verzoek over hetzelfde besluit indienen

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor

het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op hel perceel Steigerdijk 11 53 te Ooltgensplaat (ontvangen op 9 apnl 2003)

het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 72 te Ooltgensplaat (ontvangen op 12 apnl 2003)

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ont vangen voor

het uitbreiden van de woning garage en berging op het perceel Schoolstraat 54 te Oude Tonge (ontvan gen op 9 apnl 2003)

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwik keling en Milieu Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen de ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschnften worden ingediend

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een

lichte bouwvergunning is verleend voor

het veranderen van een garage op het perceel Schoolstraat 60 te Oude Tonge (besluit verzonden 17 apnl 2003)

Een reguliere bouwvergunning is verleend voor het veranderen van een winkel/kantoor op het per

het veranderen van een winkel/kantoor op het per ceel Pieter Biggestraat 37 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 16 apnl 2003)

het bouwen van een woning op een perceel aan de Jozefdreef te Oude Tonge kadastraal bekend gemeente Oostflakkee sectie C nummer 3533 (besluit verzonden 17 april 2003)

Een melding sloopvoornemen is geaccepteerd voor

het slopen van een dierenverblijf met asbesthouden de dakplaten op het perceel Oudelandsedijk 23 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 16 april 2003)

Een sloopvergunning is verleend voor

het slopen van hef gedeelte tussen de woning en de schuur op het perceel Galathesedijk 2 te Ooitgens plaat (besluit verzonden 16 apnl 2003)

Nadere informatie over de verleende lichte bouwver gunningen reguliere bouwvergunningen geaocep teerde melding sloopvoornemen en sloopvergunning IS op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

N B Ingevolge artikel 7 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burge meester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen vereist Het bezwaar schnft schorst namelijk met de werking van het bes treden besluit Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oosflakkee

Welstand

In het kader van de nieuwe Woningwet wordt u vanal heden wekelijks op de hoogte gesteld van het tijdstip en de plaats van de gemandateerde behandeling van lichtvergunningplichtige en reguliere aanvragen om bouw /ergunning (incl gefaseerde reguliere aanvragen om bouwvergunning) De welstandszittingen zullen openbaar zijn Een ieder heeft de mogelijkheid om na afspraak met de afdeling bouw en woningtoezicht van het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ont wikkeling en milieu de zittingen bij te wonen

Opdrachtgevers en ontwerpers worden m de gele genheid gesteld om de gemandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten Indien men bij de behandeling van hun bouwplan(nen) aanwezig wil zijn en gebruik wil maken van het spreekrecht dan dient hiertoe mondeling of schnftelijk te worden ver zocht bij het bouw en woningtoezicht

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandelmg wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisves tmg Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) kontakt opnemen met de heer J Stelloo J Pieteiman of de heer M Hamelink

Welstandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum 29 apnl 2003

Tijdstip & locatie 9 00 uur / gemeentehuis Oost flakkee kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering)

Datum 7 mei 2003

Tijdstip & locatie 14 00 17 00 uur / gemeentehuis Goedereede

{Mw«l>nl,P«lä»n,j^SZV<hlfer<ll^fcto1l«^ll«wM>tiUi«l^

<^Bmp#rmt/iinUMMliWtl UMItltWwi, ektmlt^

<^Bmp#rmt/iinUMMliWtl UMItltWwi, ektmlt^ MeAiiijii'iAtiiiM smae^tfHiitaitiJSumMm 1

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's