Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ChristenUnie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ChristenUnie

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als er iets is dat de burger aanspreekt, dan is het wel Ruimtelijke Ordening kortweg RO. Het gaat hier over zaken die de burger direct of indirect raken. Hierdoor staat men kritischer tegenover RO dan andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Ruimtelijke ordening is daarom bij uitstek een geschikt beleidsveld om de relatie tussen bestuur en burger te verstevigen. Juist daarom dient de gemeente een uitnodigend beleid te voeren om burgers bij het beleidsproces te betrekken. Hier wordt actief burgerschap mogelijk en wordt het draagvlak voor het beleid vergroot. Natuuriijk zullen de meningen verdeelt blijven. Er dient steeds weer een afweging gemaakt te worden tussen persoonlijk en algemeen belang. RO is namelijk steeds meereen zaak van afwegingen geworden tussen vele functies binnen een beperkte ruimte.

Wij zijn van mening dat het ruimtelijke beleid mede ten dienste moet staan van God's opdracht aan de mens om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te beheren. We dienen er op toe te zien dat de ruimtelijke ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten op ons eiland en binnen onze gemeente. Bij de ontwikkelingen en beheer van de ruimte moet tevens rekening gehouden worden met de identiteit van ons gebied. Van belang is dat de diversiteit en identiteit beschermd worden. Voor een vitaal blijvend platteland, waarop onze gemeente is gelegen, moet met een integrale aanpak gezocht worden naar verbreding van economische functies, versterking van functies in grotere dorpen en behoud van natuur, cultuurhistorie en diversiteit van het landschap. Desondanks moet ook aandacht blijven voor de leefbaarheid in onze kleine kernen.

De gemeente moet voor een integraal samenhangend ruimtelijk beleid een structuurplan maken. Dit structuurplan waarin natuur en milieu (ook water) en economische, sociale en culturele aspecten zoals wonen, werken, verkeer, landbouw, recreatie e.d. tegen elkaar afgewogen worden moet gericht zijn op de lange termijn. De centrale opgave voor onze gemeente is het behoud van het landelijk karakter met de aanwezige functies, een optimale versterking van die kwaliteiten met de elementen welzijn, milieu, water, mobiliteit en ruimte. Gezien de ligging van ons eiland en de daarop aanwezige gemeenten en de groeiende toezichthoudende taak van de provincie is het noodzaak op het gebied van structuurplannen, gebiedsperspectieven, regiovisies en zelfs bestemmingsplannen samen te werken met anderen. Onze gemeente moet daarom binnen de programmaverklaring Goeree­Overflakkee met de regiopartners, provincie, andere gemeenten en het waterschap, een innige relatie onderhouden.

Natuurlijk kunnen we dieper ingaan op de afzonderiijke onderdelen binnen RO die binnen onze gemeente spelen, maar aangezien de beschikbare ruimte hien/oor niet aanwezig is beperken we ons tot een 3­tal actuele onderwerpen die o.a. op dit moment binnen onze gemeente spelen.

Het knooppunt

Zoals u ondertussen allemaal wel gelezen of gehoord zult hebben zijn de werkzaamheden voor het knooppunt op last van de rechter stilgelegd. Ten tijde van dit schrijven is ons nog niet bekend wat de beweegreden is geweest tot schorsing. Zeker is dat er procedureel iets met correct gegaan is. Wij hopen dat deze schorsing van tijdelijke aard zal zijn i v.m. mogelijke financiële risico's voor onze gemeente. Dit voorval maakt ons er echter wel weer op attent dat we in de nabije toekomst nog zorgvuldiger om moeten gaan met het navolgen van de juiste procedures. Kijkend naar de ontwikkelingen rondom de havenkom en het havenkanaal van Sommelsdijk is het verstandig hier extra op te letten. Wij vinden dan ook dat werkzaamheden hieraan pas kunnen worden gestart als de juiste vergunningen zijn afgegeven.

Bestemmingsplan Stad aan het Haringuliet

Onlangs is het ontwerp .bestemmingsplan Stad aan het Haringvliet gepresenteerd. U mag weten dat wij hier heel blij mee waren. Het heeft lang op zich laten wachten maar het is er dan toch van gekomen. Enkele positieve punten uit dit plan willen we u met ontouden: Een reeks oude bestemmingsplannetjes zijn nu samengevat in I groot bestemmingsplan voor heel Stad.

In het ontwerp bestemmingsplan is ruimte opgenomen voor kleine ondernemingen. Opname van uitbreidingslocatie voor noodzakelijke woninguitbreiding in Stad.

Aangaande de uitbreidingslocatie is er nogal wat verschil van mening binnen de raad. Dit ten aanzien van de locatie aan de Oranjelaan en die van het koelhuis. Wij zijn van mening dat de keuze die gemaakt is voor de Oranjelaan de beste is vanwege:

Bereikbaarheid: betere ontsluitingsmogelijkheden voor verkeer

Financieel: De kosten voor opkoop en afbraak van het koelhuis ligt hoger dan de resterende grondaankopen aan de Oranjelaan

Ontwikkeling Spuikwartier, Kerkepad

De gemeente is bezig met onderzoek naar een mogelijke planologische ontwikkeling voor het Spuikwartier en gebied Kerkepad. Inmiddels zijn er een drietal bijeenkomsten geweest door een daartoe opgerichte klankbordgroep. Wij zijn van mening dat er goed overiegd en geluisterd moet worden naar de burgers en andere belanghebbenden in dit gebied om tot een juiste planvorming te komen. Ook zijn wij van mening dat, in het kader van het beschermd dorpsgezicht, de karakteristieke eigenschappen van de vissersdijk behouden dient te blijven. Dit houdt tevens in dat de verdere invulling van dit gebied binnen de kaders van het beschermd dorpsgezicht dienen te vallen. Vooraf dient een grondig onderzoek naar economische haalbaarheid op het gebied van woningbouw, horeca, middenstand en cultuurontwikkeling plaats te vinden. Als laatste, maar zeker niet als onbelangrijkste, dient de gemeente u als burger zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

Wilt u reageren, of heeft u vragen en/of suggesties?

Neem dan gerust contact op met onze fractie:

Ron de Rover, Tel: 48 68 70

Johan van Oostenbrugge, Tel: 48 80 80

Of mail naar: ChristenUnie@filternet.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

ChristenUnie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's