Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Artikel19,lid2WRO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruinltelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan) een bouwvergunning te verlenen voor:

­ De bouw van 53 woningen op het deelgebied Crispijnterrein van het recreatieproject 'Suijssenwaerde', aan de zuidzijde van Oude­Tonge.

De stukken betreffende de bouwvergunning met bijbehorende ruimtelijke ondertsouwing (tweede partiële herziening Oude­Tonge Dorp) liggen met ingang van 2 juni 2003 tot en met 30 juni 2003 voor een ieder tijdens kantooruren ter Inzage in het gemeentehuis, Eisenhoweriaan 1 te Oude­Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur.

Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinzagelegging in de gelegenheid gesteld schnftelljke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Eisenhoweriaan 1, 3255 VA OUDE­TONGE. Degene die een zienswijze heeft ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten.

Inspraakavond

Het gemeentebestuur van Oostflakkee organiseert een inspraakavond over het bouwplan Dabbestraat/Oostdijk in Oude­Tonge. Het bouwplan voorziet in de bouw van een winkelcentrum met bovenwoningen en bijbehorende parkeervoorzieningen op een parkeerdek boven de winkels en in de Arendsstraat.

De inspraakavond heeft formeel tot doel iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het beoogde bouwplan. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over het bouwplan, de te doorlopen planologische procedure en krijgt u gelegenheid om mee te praten over het bouwwoornemen.

Op deze avond komt de veri<oop van de woningen niet aan de orde.

De inspraakavond wordt gehouden op woensdag 11 juni 2003 om 19.30 uur in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude­Tonge. Wij nodigen iedereen van harte uit de inspraakavond bij te wonen.

Inzage in het bouwplan

Het bouwplan voor de bouw van twee supermarkten, dagwlnkels, veertien woningen en bijbehorende parkeervoorzieningen aan de Dabbestraat/Oostdijk ter plaatse van de bestaande supermarkt en het te verplaatsen timmerbedrijf ligt van 10 juni tot en met 24 juni 2003 ter Inzage. Iedereen heeft de mogelijkheid om schriftelijk een mening te geven over dit bouwvoornemen, door het schrijven van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Eisenhoweriaan 1,3255 VA Oude­Tonge. Ook is het mogelijk om mondeling uw mening kenbaar te maken of het bouwplan en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing tijdens kantooruren in te zien. Daarvoor kunt u een afspraak maken met mevrouw Kranse­Bogaard van het Taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, die ook voor informatie, telefonisch bereikbaar is onder nummer: 0187 ­ 64 22 00

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken bekend, dat ingevolge het bepaalde in artikel 4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening ontheffing is verieend aan de familie A. Lokker te Den Bommel tot het plaatsen en in werking hebben van een knalapparaat op perceel gelegen aan de Lageweg te Den Bommel.

De Algemene wet bestuursrecht biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid om, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschnft In te dienen bij burgemeester en wethouders van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH OUDE­TONGE. Voorts bestaat de mogelijkheid om, indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen noodzakelijk maakt, een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM.

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor:

­ het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Molendijk 29 te Den Bonmei (ontx'angen op

12 mei 2003);

­ het bouwen van een schuur bij de woning op het perceel Wilhelminastraat 48 te Oude­Tonge (ontvangen op 13 mei 2003);

­ het uitbreiden van een aanbouw aan de woning op het perceel Beneden Oostdijk 16 te Den Bommel (ontvangen op 15 mei 2003);

­ het bouwen van een schuur bij de woning op het perceel Dabbestraat 64 te Oude­Tonge (ontvangen op 15 mei 2003);

­ een gevelwijziging van de woning op het perceel Oudelandsedijk 4 te Ooitgensplaat (ontvangen op 16 mei 2003);

­ het uitbreiden van de woning op het perceel Schoolstraat 16 te Oude­Tonge (ontvangen op 19 mei 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte bouwvergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschnften worden ingediend.

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met toepassing van artikel 15 WRO vrijstelling van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' en bouvmergunning is verieend voor:

­ het bouwen van een woning en schuur op het perceel Oudelandsedijk 8 te Oude­Tonge (besluit verzonden 20 mei 2003).

Met toepassing van hoofdstuk 6 van de gemeentelijke Bouwverordening is een gebruiksvergunning verieend voor:

­ het gebruik van het horecagebouw aan de Voorstraat 1­3 te Oude­Tonge (besluit verzonden 14 mei 2003).

Met toepassing van hoofdstuk 2.1.1 .van de gemeentelijke Brandveillgheidsverordening is een gebruiksvergunning verieend aan:

­ de stichting OTC voor het gebruik van een tijdelijk bouwwerk (op 5, 6 en 7 juli 2003) aan de Suljssendijk 6 te Oude­Tonge (besluit verzonden 16­05­2003);

­ Van de Baan Catenng & Partyservice voor het gebruik van een tijdelijk bouwwerk (op 24 mei 2003) aan de Haven te Oude­Tonge (besluit verzonden 20 mei 2003).

Nadere informatie over de verieende bouwvergunningen en gebruiksvergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een vooriopige voorziening te treffen, indien onvenwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk met de werking van hef bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om vooriopige voorziening gnffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand

Ten aanzien van de eerstvolgende vergadenng van de welstandscommissie, delen wij u het volgende mee.

Weistandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum : 10 juni 2003

Aanvang & locatie : 9.00 uur / gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Weistandszitting (commissievergadering)

Datum : 4 juni 2003

Aanvang & locatie : 14.00­17.00 uur / gemeentehuis Goedereede

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) kontakt opnemen met de heer J. Stelloo, J. Pieterman of de heer M. Hamelink.

b ' fMtW75,32fiatO«tfrfoii36.

MfgmivmooMieBji./U.pUTlitT'"" '­"••

éSWil­iöfoÖoosifiati« nl / OperMngshjdeo ' en 13 00 tof 1700 uor, elke eerste en da'de a­nïor < a.­Jids geopend vm 18.00 lol 19.30 uw ^ J

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's