Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PvdA

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PvdA

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Op donderdag 8 mei werd het Landschapsontw/kkelingsplan (LOP) Goeree-Overflakkee unaniem aanvaard PVDA door de gemeenteraad van Oostflakkee. De PvdA Oostflakkee is zeer blij met deze gebeurtenis.

In het LOP is een visie neergelegd die betrekking heeft op de landschappelijke ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Het doet ons plezier dat het is gelukt om een eilandelijk, gemeentegrens overschrijdend plan te maken. De gemeenteraden van de zelfstandige gemeenten op het Eiland laten zien dat men over de gemeentegrens kan samenwerken. Waarom is deze samenwerking tussen de

Waarom is deze samenwerking tussen de gemeenten zo belangrijk? De vier gemeenten delen het eiland bestuurlijk op. Deze vier delen zien we niet terug in de ontstaansgeschiedenis van Goeree-Overflakkee en hebben cultuurhistorisch geen waarde. Ze maken Goeree-Overflakkee naar menselijke maat bestuurbaar m dit huidige tijdsgewricht. Echter Goeree-Overflakkee. zoals we het nu kennen, is (samengevat) ontstaan doordat de eerste bewoners zon zeven eeuwen gelden een ringdijk maakten op een schor of een slik en binnen de dijken een nederzetting vestigden. Binnen de ringdijk had men in eerste instantie genoeg landbouwgrond en ruimte voor veeteelt, aangevuld met vissen], om van te leven. Een veilige haven binnen de ringdijk maakte aanvoer en afvoer van aanvullende producten mogelijk. Zo ontstonden de oudste dorpen. Uit behoefte aan meer landbouwgrond werden vanuit deze dorpen stukken grond ingepolderd. De kreken waar het zoute water m en uit liep werden mee ingepolderd en vormden zeer langzaam een zoetwaterreservoir essentieel voor mens. dier en gewas. Door de eeuwen heen ontstonden de contouren van het eiland zoals we die nu kennen.

De oudere dorpen hebben allemaal een haven met een voorstraat en een ring met een kerk Buiten de dorpen vormden boerdenjen de enige bebouwing en dat zien we nog steeds terug in het landschap. Goeree-Overflakkee vormde zo cultuurhistorisch, landschappelijk en geografisch een geheel waarbij ieder dorp, nederzetting en buitengebied door het een of het ander was verbonden.

De dorpen behielden zeer lang hun autonomie met een eigen burgemeester en raadhuis Pas in de vorige eeuw werden de dorpen te kleinschalig voor een eigen bestuur en ontstonden de gemeenten. De 20-ste eeuw werd verder gekenmerkt door de verregaande mechanisatie in de landbouw en de daarop volgende ruilverkaveling, de verschrikkelijke watersnoodramp en de gevolgen daar^^an, het fenomeen vrije tijd waardoor onder ander de grootschalige recreatie zijn intrede deed, het transport met auto's en vrachtwagens over asfaltwegen, de verbinding met het vaste land door bruggen en dammen en het verdwijnen van voorzieningen uit dorpen als gevolg van de mobiliteit.

Aan het begin van deze eeuw is het een goed moment om na te denken over de toekomst en een visi'e neer te leggen en dat is in gezamenlijkheid ook gebeurd, ledere activiteit is gekoppeld aan een plaats. Een plaats om te werken, te recreëren of te wonen heeft invloed op het landschap. Daarom is het LOP een belangrijke toetssteen voor plannen op het gebied van natuur, landbouw, toensme, ontwikkeling industieterreinen en woningbouw. Hoe passen we de ruimte die deze activiteiten in beslag nemen, in?

Enkele punten uit het LOP wil de PvdA eruit lichten:

De ontwikkelingen in de vorige eeuw dreigden de natuur te marginaliseren, steeds verder verloor de natuur letterlijk terrein. De natuur krijgt in de nieuwe plannen volop aandacht, in het bijzonder de natte natuur. De kreken die een belangrijke rol speelden worden hersteld en waar mogelijk verbreed. De PvdA is vooral enthousiast over de reconstructie van de krekenstelsels. De samenhangende waterlopen kunnen door verbreding van de drassige oevers weer een belangrijke verbindingsrol gaan spelen en onderdak bieden aan een gevarieerder aanbod van flora en fauna. Vissen, vogels maar ook fietsers, wandelaars en kanoërs varen hier wel bij. Aan de andere kant bieden de kreken een goede waterbuffer voor de landbouw die te maken heeft met de directe gevolgen van extremen tussen nat en droog, die steeds groter lijken te worden.

Langs de kreken buiten de nngdijken is er in de visie plaats voor landgoederen. Percelen van negen hectare waarvan één privé en de rest aangelegd voor publiek. De PvdA is niet tegen de landgoederen langs de buiten ringdijkse kreken het zogenaamde "rood voor groen" thema. Bij de haalbaarheid hiervan hebben we wel vraagtekens. Je moet wel erg rood gaan staan, of erg rijk zijn, om het groen te maken.

Binnen het plan is ook een plaats voor ressorts. Deze vorm van recreatie waar een aantal recreatie woningen op een aangelegd park worden geplaatst en zo een kunstmatig dorp vormen waar mensen bijeenkomen om te recreëren genereert de grootste bron van inkomsten op recreahef gebied voor de gemeente. Maar hebben ook veel plaats nodig. Het liefst dicht bij het water en met grote kavels. Op het eiland zijn er al een aantal gevestigd en enkelen in ontwikkeling. Vanwege een grote inbreuk op het landschap is de PvdA zeer behoudend ten opzichte van de plaats van vestiging, de grootte en het aantal. Deze visie wordt teruggevonden in het LOP.

Er IS een trend geweest om natuurgebieden te verwerven en er vervolgens een hek omheen te plaatsen om bezoekers te weren. In sommige zeer kwetsbare gebieden gedurende een bepaald seizoen is dat natuurlijk van belang. In andere gevallen moeten natuurgebieden, onder naleving van gestelde voorwaarden, toegankelijk zijn voor recreanten. Door mensen bewust te maken van de natuur wordt namelijk de waarde erkend. Zo wordt het draagvlak voor natuurvriendelijke oplossingen verhoogd. In het LOP wordt gesproken van dijkenroutes waarbij de bermen door ecologisch beheer kleurrijkeren gevarieerder worden, aaneengesloten fietspaden en openstelling van natuurgebieden.

De landbouw blijft drager van het landschap en garandeert zo rust en ruimte. Duurzame vormen van landbouw worden in het LOP genoemd. De landbouwsector is op verschillende wijzen hevig in beroering. De uitbreiding van de EU. de subsidieregeling en de lagere opbrengsten zetten de landbouw onder druk. Er zijn echter kansen.

Europa, het rijk en de provincie zijn bereid geld uit te geven voor projecten op het terrein van duurzame landbouw en natuurontwikkelingen. Doordat het plan unaniem door de Oostflakkeesse raad wordt gedragen, komen oude waarden van kust, rust, natuur en ruimte dichterbij. De combinatie van verworvenheden uit de vorige eeuw, waar de SDAP en later de PvdA. in belangrijke mate heeft bijgedragen met de daadwerkelijke uitvoering van deze visie zal het welzijn van de bevolking van Goeree-Overflakkee ten goede komen, daar zijn wij van overtuigd.

Op onze web-site http://www.flakkee.net/PVDAoostflakkee/ kunt u kennisnemen van ons volledige programma en allerlei interessante artikelen lezen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

PvdA

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's