Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verdeeldheid over ontwikkeling winkelvoorzieningen in Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verdeeldheid over ontwikkeling winkelvoorzieningen in Dirksland

* Moet Cl000 verhuizen? * * Komt er een Aldi-vestiging? *

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

’t Had de bedoeling geweest dat vorige week dinsdagavond in Dirksland de raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken (GrEZ) tot een eensluidend advies inzake een gevoelig onderwerp was gekomen richting gemeenteraad, maar van die gewenste eenduidigheid bleek maar weinig terecht te komen. Het ging over de ontwikkeling van de winkelvoorzieningen in het dorp Dirksland. Commissievoorzitter de heer Toes verwachtte daarbij van zijn leden een standpuntinname, onder andere over de vragen of het wenselijk wordt geacht dat de C1000 supermarkt van Van der Velde verhuist uit het centrum naar de periferie van Dirksland, dus naar de buitenrand, en of Dirksland wel zo staat te springen om de komst van een Aldi-markt. In de gedachtevorming zou de C1000 dan verhuizen naar het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Geldersedijk en zou de Aldi gevestigd kunnen worden op het terrein van het voormalige BP-station aan het Korteweegje.

Inspraak

Zowel vanuit de burgerbevolking als vanuit de ondernemers waren hierover brieven bij het gemeentebestuur binnengekomen; ook de Rabobank had zich in de correspondentie gemengd. Tijdens de commissievergadering werd verder iedereen die daar behoefte aan voelde in de gelegenheid gesteld om in dezen hun zegje te doen.

Aanvankelijk hadden zich daarvoor drie personen aangemeld. Dat waren directeur De Jonge van Rabobank West-Flakkee die nog enige toelichting gaf bij de brief die de Rabo aan de gemeente stuurde, de heer Wieringa uit Dirksland die met name vraagtekens plaatst bij een aantal (meet)punten voor verkeersdrukte in het dorp waarnaar het ter zake door het RBOI uitgevoerde onderzoek naar verwijst, en de heer De Man uit Dirksland die vooral waarschuwt voor ‘een dood dorp’ als de Cl000 en andere middenstanders uit het centrum verdwijnen. En hoewel niet overeenkomstig de regels, werd zelfs nog aan twee mensen toestemming gegeven om van het spreekrecht gebruik te mogen maken toen ze daar pas tijdens de commissievergadering om vroegen in plaats van 48 uur van tevoren. Dat waren de ClOOO-eigenaar Van der Velde en secretaris Tieleman van de Dirkslandse winkeliersvereniging; beiden luidden min of meer de noodklok voor de gevestigde Cl000.

Voorzieningenniveau Als eerste inspreker gaf de heef De Jonge

Als eerste inspreker gaf de heef De Jonge aan, vanuit betrokkenheid van de Rabobank bij het dorp, bezorgd te zijn over het (gewenste) voorzieningenniveau in Dirksland in relatie tot het daarbij behorende economische draagvlak. “Een goed voorzieningenniveau is er op dit moment niet. Daardoor zie je nu al dat Dirkslanders naar dorpen gaan waar wél voldoende voorzieningen zijn. Een ontvolking van Dirksland dreigt. Als ondernemers moet je durven en kunnen investeren in en zuinig zijn óp het voorzieningenniveau. Daartoe behoren een volwaardige supermarkt, een volwaardige parkeervoorziening en een volwaardig bankkantoor.” Een volwaardige supermarkt op de huidige (ClOOO-)locatie acht De Jonge, mede gelet op de infrastructurele situatie aldaar, niet meer tot de mogelijkheden omdat dit teveel tijd zou vergen. “De ontwikkelingen hebben te lang stilgestaan”. Daarom vindt hij verplaatsing van een supermarktvestiging naar het randgebied van Dirksland een goede oplossing. “Een en ander zou dan snel te realiseren zijn.” Overigens hoeft volgens De Jonge zo’n volwaardige supermarkt niet per definitie een Cl000 te zijn, zo liet hij weten. En vestiging van nog andere winkels is volgens hem eveneens gewenst. Dood dorp

Dood dorp

De heer De Man bleek tijdens de commissievergadering niet aanwezig te kunnen zijn en had daarom zijn zegje op schrift gesteld en dit de vergadering doen toekomen. In zijn schriftelijke inspraak drong hij er kort gezegd op aan dat de C1000 niet moet verhuizen, maar op haar huidige plek blijven. Als ze wél verhuist naar een locatie buiten het centrum - en in haar kielzog nóg een aantal middenstanders, dan wordt Dirksland een “dood dorp”, zo voorspelt hij. Immers zullen de bewegingen van de inwoners dan goeddeels uit het centrum verdwijnen. En wat hou je dan nog over in het dorp? “De nu nog aanwezige winkels en bedrijven in het centrum betekenen een zekere levendigheid, die aantrekkelijk en noodzakelijk is voor een leefbaar dorp. Als die verdwijnen, zal het dorp ongetwijfeld verder verpauperen (zie Straatdijk)”, zo stelt De Man. Want als de Cl000 verhuist, wil een aantal andere - en thans in de nabijheid van de supermarkt gevestigde - middenstanders meeverhuizen, omdat ze anders een geringere aanloop in hun winkel vrezen. En of de Aldi nu werkelijk zoveel goedkoper is dan de Cl000, dat waagt De Man te betwijfelen. Vertekende rapportage?

De heer Wieringa sprak niet expliciet over verhuizing van de Cl000 of over de vestiging van een Aldi. Hij stak meer in op het RBOI-rapport dat gemaakt was in het kader van het centrumbeleid van de gemeente. Daarin wordt onder meer aangegeven dat verhuizing van de Cl000 naar de rand van Dirksland de parkeerproblematiek in het centrum alleen maar ten goede zal komen. Om een beeld van de verkeersdrukte in Dirksland te krijgen, werd in het kader van het onderzoek op een aantal plekken metingen verricht. Maar volgens Wieringa zouden die meetpunten teveel op één locatie zijn geconcentreerd en zouden andere plekken zijn blijven liggen. “In het rapport wordt een aantal zaken niet genoemd die wel van invloed zijn op de werkelijke situatie”, zo gaf hij aan. En gemaakte prognoses voor de toekomst leken hem nogal overdreven. “De verkeersdrukte op het Korteweegje zou in de toekomst vergelijkbaar worden met de huidige drukte op de N215...I”, citeerde hij ongelovig. En als op de plekken waar in Dirksland nu nog de basisscholen zijn gevestigd parkeervoorzieningen zouden worden gemaakt, dan levert dat voor het centrum zo’n 200 parkeerplaatsen op en zou het parkeerprobleem vanzelf zijn opgelost, zo stelde Wieringa voor. “Dan hoeft daarvoor de supermarkt niet te verhuizen en krijgen we ook géén dood dorp”. En zo bleek zijn betoog tóch op een supermarktlocatie te doelen.

Water aan de lippen...

De heer Tieleman van de winkeliersvereniging deed een kort maar vurig pleidooi om toch vooral de huidige C1000 overlevingskansen te gunnen. “Het water staat de Cl000 aan de lippen. Uitbreiden waar ze nu zit, gaat niet. Maar een omzetvermeerdering van 15% heeft ze hard nodig. Moet je die dan weg laten snoepen door een Aldi te laten komen? Een Aldi zal ongetwijfeld naar ’t eiland komen, maar ’t is alleen de vraag of dat dan persé in Dirksland moet”.

Ook Van der Velde zelf gaf aan dat de C1000 in een hachelijke situatie verkeert en nodigde daarom de Dirkslandse politici uit om persoonlijk eens poolshoogte te komen nemen van de laatste jaarcijfers... “De Cl000 is bereid om een grote investering te doen voor een primaire voorziening in Dirksland, maar dat kan alleen als de huidige omzet minimaal kan worden behouden. Dus niet als er een Aldi komt, want dat betekent voor de C1000 de doodsteek”, liet Van der Velde aan duidelijkheid niets te wensen over.

Geen verhuizing

Dat laatste betwijfelt commissie- en raadslid de heer Leenders echter, zo gaf hij aan. Al zei hij het ook een slechte zaak te vinden als het wérkelijk zo zou zijn. Wat hem betreft is de komst van een Aldi dan ook geen must. Maar vooralsnog is hij evenmin een voorstander van vertrek van de C1000 van haar huidige stek. Ondanks de tijdsdruk zag hij graag nader beargumenteerd “of er geen alternatieve scenario’ s denkbaar zijn (mét de gevolgen daarvan) en zo nee, waarom niet”. Maar als de Cl000 verhuist, dan is wat Leenders betreft een Aldi óók welkom. VVD-er Driesprong houdt graag vast aan het Centrumbeleid, waarvoor de gemeenteraad zich een aantal jaren geleden heeft uitgesproken. “Vertrek van de C1000 uft het centrum doet daar geen recht aan”, vindt hij, en is daarom tégen verhuizing. Met een Aldi-vestiging in Dirksland heeft de VVD geen moeite. “Wij hebben altijd een vrij ondernemerschap voorgestaan”, zo lichtte Driesprong toe. “Bovendien zal een Aldi alhier meer mensen uit de wijde(re) omgeving aantrekken dan uit Dirksland zelf’.

Geen gemier

De heer Van der Vlugt (PvdA) had - doet ‘ie wel vaker - heel wat woorden nodig om aan te geven hoe hij erover dacht. Bovendien bleek hij tijdens de vergadering nogal last van mieren te hebben ook, die er niet voor terugdeinsden deze avond over de commissietafels te rennen. “Weliswaar hebben we destijds gekozen voor een centrumbeleid, maar dat is in de loop der jaren al wat losser geworden doordat we voor sommige nieuw te vestigen ondernemers wat soepel met het beleidsplan zijn omgegaan. Nu de C1000 i.v.m. mogelijkheden voor een optimale supermarkt naar een ander plekje wil, vind ik dat een redelijke vraag. Een ‘valide organisatie’ hebben ze 't dan over... (Noe ha ‘k hier wéér ’n miere!)’’ Wel bedong hij dat bij verhuizing van de Cl000 naar het voormalige kerkgebouw aan de Geldersedijk aldaar geen verkeer- of parkeeroverlast mag ontstaan. Ook vroeg hij zich af wat zo’n ‘optimale supermarkt’ van plan is. “Groenteschappen van hier vandaen tot an die mure daer? Zodat de groenteboer - kiek, daer zit’n, op de tribune - gean kroppe slae mear verkoapt...? (Daer gae wear ’n miere Wim, noe bie joe op taefel!)”

Met de vestiging van een Aldi-markt heeft Van der Vlugt geen problemen. “Ie moet ieder ondernemerschap een kans geven. En als je een winkel wilt behouden, dan hoefje er niet voor te schromen om er ook een concurrent bij te laten. In as ’t er ’n Aldi komt, dan mar op ’t terrein van De Gast. Want anders gaet ‘n naer Meneerse en dan ha m’n hier nóg ’t zelfde probleem. Helder genog? Dan gae m’n noe roake!” Dat duidde aan dat het tijd was voor koffiepauze.

Na de pauze kwam de heer Van der Veer (SGP) aan het woord - in tegenstelling tot zijn voorganger, altijd kort en bondig: vóór verhuizing van de Cl000, en de Aldi moest maar afvallen.

Geen verpaupering

De heer Kievit (CDA) bracht een ietwat ander geluid naar voren. Wél is hij voor verplaatsing van de C1000, maar dan naar de beoogde locatie voor een mogelijk Aldi - het Korteweegje dus - en niet naar de Geldersedijk. Overigens is hij wél voorstander van de komst van een Aldi, elders in Dirksland.

De heer Bruggeman (Christenunie) tenslotte ziet in de vestiging van een Aldi geen toegevoegde waarde voor de Dirkslandse bevolking. Uit concurrentieoogpunt zou het wellicht prima zijn, vindt hij, maar er moet ook gekeken worden naar het economische draagvlak in zo’n kleinschalig dorp als Dirksland. De Cl000 mag van hem wel naar de Geldersedijk, maar dan moet er óók aandacht zijn voor invulling van de huidige supermarktlocatie die dan leegkomt, zodat geen verpaupering optreedt.

Geen eenduidigheid

Concluderend kan dus worden gezegd dat de verdeeldheid die over deze zaken in het dorp schijnt te bestaan, zelfs in de raadscommissie heerst. En dat betekent dat de gemeenteraad in haar vergadering van 26 juni a.s. in ieder geval over één agendapunt heel wat te discussiëren zal hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Verdeeldheid over ontwikkeling winkelvoorzieningen in Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's