Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorjaarsnota 2003 centraal tijdens laatste raadsvergadering Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voorjaarsnota 2003 centraal tijdens laatste raadsvergadering Oostflakkee

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oostflalikee, vorige week donderdag, stond de Voorjaarsnota 2003 centraal. Een tussentijdse proeve van wat er van liet voorgestelde beleid is terechtgekomen. En daar horen (algemene) beschouwingen bij. Geleverd door elke raadsfractie. "Jammer dat op dit punt nog niet méér is bereikt... Onze fractie betreurt het dat... Wij vinden dat het college niet voldoende..." En zo passeren heel wat 'wegingen' ten aanzien van het uitgevoerde - of juist niet uitgevoerde - beleid de revue der beschouwingen. Niet zelden 'te licht bevonden'. Maar gelukkig klinken in dat politieke spel ook best positieve waarderingen door. "Hier kunnen wij volledig achter staan... Wij zijn bij dat... Dit mag wat ons betreft zelfs bespoedigd worden... Gelukkig is hieraan inmiddels uitvoering gegeven..." Geluiden die eigenlijk ieder jaar weer te beluisteren zijn en waarbij iedere partij zo haar eigen 'aandachtspunten' aan het college voorlegt, dat uitvoering geeft aan het vastgestelde beleid. Onderstaand een impressie uit wat heet de 'Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2003'.

SGP

Zo gaf de SGP-fractie duidelijk aan vanuit welke grondslag ze politiek bedrijven wil. "Vanuit de Heilige Schrift. Daarin vinden we duidelijk verklaard dat de overheid - ook de plaatselijke - een afgeleid gezag heeft, onderworpen aan de enige Gezagsdrager en Bestuurder, namelijk God. Alle leven is van God gegeven en heeft als opdracht Hem te eren boven alles. Daarin ligt groot loon. Alleen met de zegen van God zal het een volk welgaan. Besluiten moeten dan ook in overeenstemming zijn met de door God, in de Bijbel, gegeven regels. Naar die normen en waarden zullen we, individueel en als overheid, moeten handelen". Vanuit die grondslag ook geen sport op zondag, of subsidies aan verenigingen die dat wel doen. En ook geen schuurfeesten, die gemakkelijk tot geluidsoverlast zullen leiden. "Denkt u dat daar geen klachten over zullen komen?", zo vroeg de fractie het college. Sportbeoefening ter ontspanning en recreatie, temidden van een tijd van druk en stress, wijst de SGPfractie echter niet bij voorbaat af. Verder vindt de SGP dat raadsleden met

Verder vindt de SGP dat raadsleden met inwoners in contact moeten komen en blijven. "Teveel zijn zij gericht op het bestuur. Er moet meer naar de inwoners worden geluisterd, zij het binnen bepaalde kaders, want niet alles wat men wil, kan ook."

De SGP-fractie vindt het jammer dat kwaliteit van de samenleving en welvaart dikwijls met elkaar vereenzelvigd worden. Maar: "kwaliteit is méér. Het behelst ook immateriële waarden en geestelijk welzijn."

Jeugdbeleid is een belangrijk aandachtspunt. "De fractie vindt dat voor de jongeren de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders/opvoeders ligt. Hun betrokkenheid vormt dan ook een belangrijke pijler voor het jeugdbeleid."

En er moet een actief beleid worden gevoerd om het gebruik van verslavende middelen te voorkomen en te verminderen. Daarbij passen een goede en verantwoorde voorlichting en een adequate hulpverlening.

Econorrusche bedrijvigheid wordt door de SGP-fractie toegejuicht. "Dat er voortvarend gewerkt wordt aan het regionale bedrijventerrein, vinden we een goede zaak. De uitbreiding van het winkelcentrum aan de Dabbestraat gaat echter niet snel genoeg. Het is de taak van de gemeente om voor de burgers een goed voorzieningenniveau te realiseren." Maar wel roept de fractie op om met betrekking tot de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Ooltgensplaat en Den Bommel te waken voor het kostenaspect.

CU

In haar beschouwingen beleed ook de Christenunie dat voor het welslagen van alle politieke inspanningen Gods zegen onmisbaar is, en dat ook deze partij uitdrukkelijk wenst uit te gaat van normen en waarden die op de Bijbel gebaseerd zijn. "Evenals de gemeente Gouda 10 Gouden Regels kent, gaat ook de Christenunie uit van tien gouden regels: Gods Tien geboden. Die regels zijn er al heel lang en blijven actueel. Waarom kijken we niet vaker naar die regels?"

In haar beschouwingen gaf de ChristenUnie duidelijk aan wat ze wil en wat haar visie is. "Oostflakkee is een zelfstandige gemeente. Maar om dat zo te houden zal de gemeenteraad zorg moeten dragen voor een financieel gezonde, vitale en betrokken gemeente die dienstverlening centraal heeft staan, die in staat blijft om de wettelijke taken naar behoren uit te voeren en die bij dat alles een goede orgamsatie heeft met een ter zake deskundig bestuur, en voldoende beleidsruimte heeft om de zelfstandigheid naar behoren gestalte te geven." Verder zal de (sociale) samenhang in de samenleving, alsmede interactieve beleidsvorming met de inwoners moeten worden bevorderd en moet de Onroerend Zaakbelasting niet méér stijgen dan absoluut noodzakelijk is.

"Veiligheid van de burger en het waarborgen hiervan dienen gegarandeerd te worden, hoewel geconstateerd moet worden dat de kosten van veiligheid gigantisch oplopen" zo zegt de fractie. Ze vraagt zich dan ook af of alle maatregels nog wel realistisch zijn ten opzichte van de investeringen, of het doel nog wel alle middelen heiligt. De ChristenUnie juicht het toe dat, in een

De ChristenUnie juicht het toe dat, in een economisch mindere tijd, in Oostflakkee toch veel economische activiteiten worden ontplooid. Gehoopt en verwacht wordt dat het regionaal bedrijventerrein en het koopplein Oude Tonge kunnen bijdragen tot een structurele groei van de inkomsten van de gemeente. Maar aan sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening mag niet worden beknibbeld. Verder dienen in alle woonkernen mogelijkheden te worden bekeken om woonvoorzieningen te creëren. De beschouwingen van de ChristenUnie begonnen én eindigden met fraaie beeldspraken. Zo werden met betrekking tot het beheer van de gemeentelijke portemonnee twee dieren uit de onderwaterwereld als voorbeeld gesteld voor hoe het wél en hoe het met moet. "Een zalm reserveert in vette jaren voor de magere jaren daarna, maar een krab verorbert zijn gevangen prooi in een hoog tempo..." En omdat de huidige meerjarenbegroting niet sluitend is, zo raadt de fractie, zal met de cijfers moeten worden omgegaan zoals een zalm doet: "niet méér uitgeven dan we hebben, want we willen onze meerjarenbegroting niet naar de haaien laten gaan..." En nóg zo'n vergelijk had de fractie m petto met het oog op de overgang van het monistische naar het dualistische bestel. "Wij zijn als raad en college spelers die van badminton naar tennis zijn gegaan. Maar ondanks een jaar dualisme kunnen we vandaag nog niet echt tennissen!" Waarmee gezegd mag zijn dat regeren naar het dualistische stelsel in de praktijk nog steeds niet mee blijkt te vallen...

VVD

Ook de fractie van de VVD stak in op de moeizame groei van de raad in het dualistische systeem. "Niet iets om over naar huis te schrijven. We komen nog lang niet los van het monisme. 'KadersteUing', 'controle', 'functioneren dichter bij de burger' zijn de sleutelwoorden, maar we doen er nog niets mee." En: "Soms weten ook wij niet meer waar het in de politiek allemaal om draait..." Verder van de VVD-fractie een alarmroep over de veiligheid in Oostflakkee. "Burgers die 's avonds niet meer alleen de straat op durven, komen niet alleen in Rotterdam voor..." Verwezen werd naar diefstallen, vernielingen en discriminaties binnen de gemeente. "Maar wat moeten we? De politieorganisatie is onderbezet en aanrijtijden worden niet gehaald. Laten we dit allemaal toe of gaan we er tegenaan?" De WD is dan ook van mening dat er zo snel mogeUjk een integraal veiligheidsplan moet komen. En om het probleem van de hangjeugd beheersbaar te houden, pleit ze ervoor dat het project Jongerenwerk Goeree-Overflakkee wordt voortgezet. "Geen gecreëerde hangplekken want jeugd laat zich niet sturen, maar een gerichte aanpak met professionals in eilandelijk verband."

Jammer vindt de WD het dat in de Voorjaarsnota veel zaken worden beschreven zonder dat de financiële kant ervan bekend is. Ook ziet ze graag dat op méér punten dan nu het geval is discussie gevoerd gaat worden. En een doom in het oog voor de fractie is dat het er bij de gemeente Oostflakkee op gaat lijken dat eerst allerlei projecten worden opgestart, om pas daarna erachter te komen dat die projecten eigenlijk niet gewenst zijn. "Hoe dikwijls komt zo'n desinvestering in geld en menselijke energie voor!"

En met oog op het economische tij pleitte de VVD ervoor om met elkaar eens een nieuwe discussie aan te gaan over het te voeren beleid in de komende jaren en om een nadere prioriteitstelling te laten plaatsvinden om de zaken beheersbaar te houden. "Er zijn niet zoveel mogelijkheden om meer middelen beschikbaar te krijgen. Óf wij heroverwegen ons raadsprogramma, óf wij zetten aanzienlijke bedragen uit de reserves in, maar in een stagnerende economie met grote werkeloosheid kunnen de burgers ook niet meer bijdragen".

CDA

Het CDA leidde haar beschouwingen in met een stelling over veiligheid. "Wehswaar is voor de veiligheid van de burgers m de eerste plaats de gemeente verantwoordelijk, maar de burgers hebben hierin ook zélf een eigen verantwoordelijkheid en moeten zich meer bewust zijn van de risico's die ze kunnen lopen." Dit naar aanleiding van de conclusie dat er in ons land terecht veel - en meer - aandacht is voor veiligheid en handhaving.

Verder werd bij een aantal punten uit de Voorjaarsnota in het kort een aantal opmerkingen geplaatst. Bijvoorbeeld over de nietvrijblijvende gemeentelijke samenwerking. "Die moet geen doel op zich zijn, maar efficiencywinst moet voorop staan. Het is belangrijk dat het eiland één visie heeft, maar de autonomie van onze gemeente moet onaantastbaar blijven!"

Van harte onderschrijft het CDA dat, aan jong en oud, kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en dat er voldoende mogelijkheden zijn om zich maatschappelijk te kunnen ontplooien. Er blijken immers teveel jongeren om welke reden dan ook af te haken. Ook de aandacht voor jeugdbeleid en een seniorenraad valt goed bij de fractie. En particuliere initiatieven voor kinderopvang moeten - door middel van stimuleringsgelden - ondersteund worden.

Graag ziet het CDA een evenwichtige manier van bouwen in de verschillende woonkernen - wooncontingent moet niet te eenzijdig worden ingezet - en ze pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden daarvoor. Als er bij de kernen problemen zijn om te bouwen, moet er gekeken worden of de bestemmingsplannen eventueel kunnen worden aangepast.

VLO

De veiligheid in Oostflakkee baart ook de Vrije Lijst Oostflakkee zorgen. "Die gaat hollend achteruit", zo stelt de fractie. Omdat zij vindt dat de inwoners van de gemeente zich veilig moeten kuimen voelen, pleit ze ervoor dat de politie in Oostflakkee meer bevoegdheden krijgt. Zo ziet ze bijvoorbeeld graag dat d.m.v. aanpassing van de A.P.V. preventieve fouillering plaats zou kunnen vinden. "Wij zijn ervan overtuigd dat met name de drugsoverlast en dealpartijen hiermee de kop kurmen worden ingedrukt. Hopelijk zullen dan de andere gemeenten op het eiland ons hierin volgen." In dat verband vroeg de VLO ook aandacht voor de nota Jeugdbeleid.

Verder mag van de fractie het ouderenbeleid en het eventueel instellen van een seniorenraad in de gemeente niet uit het oog worden verloren. En ook de VLO stelde dat kinderopvang op steun moet kunnen rekenen d.m.v. daartoe door het Rijk geoormerkte bijdragen.

Ook vroeg de fractie aandacht voor het fenomeen 'huisartsenpost'. "Het lijkt wel alsof dit probleem onoplosbaar is. De lokale overheid dient in dezen haar verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en te zijner tijd dit onderwerp aan te kaarten bij het Ministerie van VWS."

En met betrekking tot woningbouw pleitte de VLO ervoor dat bouwlocaties beschikbaar worden gesteld aan woningbouwcorporaties in plaats van aan projectontwikkelaars.

PvdA

De fractie van de PvdA begon haar beschouwingen met lucht te geven aan haar gram dat deze partij, zowel landelijk alsook in Oostflakkee, ondanks het succes bij de verkiezingen buitenspel is gezet. "Dit getuigt van minachting voor de kiezer en voor de democratie!" Weinig goede woorden ook voor de regering Balkenende II. "De sociale gerechtigheid is met hun plannen volledig aan diggelen geslagen. Bij hun beleid wordt uitgegaan van oneerlijke mensen en repressie in plaats van eerlijke mensen en gemeenschapszin." Ook de Oostflakkeese poMtieke partijen - met uitzondering natuurlijk van de PvdA - kregen ervan langs omdat ze niet bereid waren gebleken om in Oostflakkee kinderopvang te willen regelen. De PvdA vindt het ook een slechte zaak dat

De PvdA vindt het ook een slechte zaak dat er tot op heden - zoals ze had gevraagd - nog geen burgeravonden in de woonkernen zijn gehouden. "We zijn nu een jaar verder en zouden alle kernen al bezocht kuimen hebben. Dan hadden de mensen kunnen ervaren wat duaUsme voor hen betekent". Vandaar het voorstel van de fractie om ieder kwartaal - per seizoen in een andere plek - een burgeravond te organiseren waar geluisterd wordt naar de inwoners, waar de partijen hun visie kunnen geven en waar gediscussieerd wordt. Te beginnen na de a.s. zomervakantie!

Over de mate waarin het dualisme in de Oostflakkeese gemeentepolitiek is doorgedrongen, loopt de PvdA ook niet echt warm. Er is nog te weinig 'ontvlecht', "de wethouders duwen de monistische kruiwagen met daarin 9 spreekwoordelijke kikkers naar de volgende verkiezingen", zo stelde de fractie. Verder een pleidooi voor de behoeften en verlangens van de jeugd. De PvdA is ervan overtuigd dat de jeugd graag een eigen (hang)plek heeft waar ze de eigen ideeën kan vormgeven. "Geen betutteling, maar hulp bij het verbeteren van de woonomgeving." Nu wil de fractie hierin graag spijkers met koppen gaan slaan en stelt ze voor om een jongerenavond te gaan organiseren waarop de gemeenteraad luistert naar de jeugd. "Als de jeugd weet wat ze wil en een goed plan heeft, dan zoekt de raad naar de middelen om dat plan te realiseren en ervoor te zorgen dat de voorziening er komt." Een en ander met de waarschuwing aan de jeugd dat ze zich niet door de raadsleden moet laten inpakken, als ze zeggen: 'we zijn ermee bezig'.

Nóg 'n voorstel van de PvdA is om op de algemene begraafplaatsen voorzieningen aan te leggen om umen te plaatsen. Het voorziet in een groeiende behoefte, zo vindt men, en het mimtebeslag op de begraafplaatsen wordt erdoor verminderd. "Een muur met umen neemt nu eenmaal minder ruimte in en speelt in op een toekomstig (ruimte)probleem''.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Voorjaarsnota 2003 centraal tijdens laatste raadsvergadering Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's