Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering Gemeenteraad: 26 juni 2003 om 19.30 uur.

Ter Inzage De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis, Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ook ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp. Spreekrecht Burgers

Spreekrecht Burgers

Na de opening van de vergadering bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Wie hiervan gebruik wil maken, meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken.

Agenda

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina: www.goedereede.nl

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen op 10 juni 2003 voor: - het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning op het perceel Botter 14 te Stellendam; op 11 juni 2003 voor: - het plaatsen van een blokhut nabij de recreatiewoning De Toekomst 60 (Dijkstelweg 59) te Ouddorp.

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen op 6 juni 2003 voor: - het veranderen en vergroten van de woning en schuur op het perceel Molenblok 30 te Ouddorp; - het bouwen van een woning met bergruimte op het perceel Beresteyn 45 te Goedereede; het bouwen van een woning met bergruimte op het perceel Beresteyn 49 te Goedereede; op 10 juni 2003 voor: - het uitbreiden van de recreatiewoning Horrelshoogten 37 (Beatrixweg 2) te Ouddorp; op 11 juni 2003 voor: - het bouwen van een berging op het perceel Oostdijkseweg 107 te Goedereede; het gewijzigd verbouwen van de woning op de percelen Catharinastraat 8-10 te Goedereede.

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 24 juni 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar.

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 16 juli 2003 in het gemeentehuis te Goedereede.

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede.

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1 sub a onder 3 van het Besluit op de ruimtelijke ordening lichte bouwvergunning te verlenen voor: - het plaatsen van een blokhut (t.v.v.) nabij de recreatiewoning De Toekomst 25 (Dijkstelweg 59), kadastraal bekend Gemeente Ouddorp, sectie E nummer 5266.

Bovengenoemd bouwplan ligt ingaande 23 juni 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster Bouwzaken.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.

Monumentenwet 1988

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12, lid 2 van de Monumentenwet 1988 bekend dat een aanvraag als bedoeld in artikel 11, lid 2 van de Monumentenwet 1988 is ingediend door: - de heer M. Kraak, Catharinastraat 7 te Goedereede voor het schilderen van de voorgevel van de woning op het perceel Catharinastraat 7 te Goedereede.

Bedoelde aanvraag ligt ingaande 23 juni 2003 gedurende veertien dagen ter inzage op het gemeentehuis te Goedereede bij het bureau bouwkunde.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.

Bekendmaking verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente brengen ter openbare kennis, dat op 10 juni 2003 door hen verkeersbesluiten zijn genomen.

Het gaat dan onder meer om de volgende invalidenparkeerplaatsen in de woonkernen Stellendam en Goedereede, die worden te naam gesteld aan bewoners van de volgende panden: - Voorstraat 48 te Stellendam - Azaleastraat 23 te Stellendam - Azaleastraat 14 te Stellendam - Cappelarij 20 te Goedereede

Verder is het verkeersbesluit genomen, waarbij de blauwe zone die in de Ring van Ouddorp is ingesteld, in de Hofdijksweg wordt uitgebreid tot de kruising Hofdijksweg-Broekweg.

Bovengenoemde verkeersbesluiten liggen gedurende de hierna genoemde termijn op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur alsmede ook op donderdagen van 17.00 tot 19.00 uur op de cluster Beheer en Uitvoering van het gemeentehuis ter inzage. Tegen deze verkeersbesluiten staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp binnen zes weken na de dag volgende op die van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een met redenen omkleed bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Rechtbank, p/a Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM Rotterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Toepassing artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied’, teneinde de bouw van een kantoorgebouw op een gedeelte van het perceel thans bekend gemeente Stellendam, sectie G, nummer 462, plaatselijk bekend Langeweg 59, in planologisch opzicht mogelijk te maken.

De oppervlakte van het te bouwen kantoor bedraagt ongeveer 406 m!. De goothoogte van het kantoorgebouw bedraagt 5.85 meter terwijl de nokhoogte bepaald is 8.00 meter. De voorgevél van het kantoorgebouw is, net zoals de voorgevel van het op het naast gelegen perceel gebouwde kantoorgebouw van de Rabobank, op een afstand van 30 meter van de voorste perceelsgrens gelegen.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de desbetreffende stukken met ingang van 23 juni 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM), ter inzage.

Gedurende deze periode kan een ieder tegen de voorgenomen medewerking schriftelijk zijn zienswijze kanbaar maken. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2,3252 BR Goedereede.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's