Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

'Een mooi plan, maar...'

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

'Een mooi plan, maar...'

Bewoners over natuurontwikkeling ï Volgerland:

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OLDDORP ­ Natuurontwikkeling neemt tegenwoordig een hoge plaats in op de bestuurlijke agenda. Goeree­ Overflakkee krijgt hier zeker ook mee te maken. Een duidelijk voorbeeld is het project Deltanatuur, waarmee flinke gebieden natte natuur worden gerealiseerd aan de noordrand van het eiland. Maar ook op de Kop van Goeree wordt natuurontwikkeling voorbereid. Zo liggen er plannen om in het gebied achter de Ouddorpse duinen ­ grofweg tussen de West­ Nieuwlandseweg, de Groeneweg en de Groenedijk ­ natuurgebied 't Volgerland te realiseren. Daarbij worden in deze voormalige strandvlakte de thans aanwezige strandpolders omgevormd tot een afwisselend gebied met rietland, begraasde en vochtige tot natte graslanden en hooilanden. Een gebied waar ruimte is voor bijzondere planten en dieren. Dit in het kader van de herinrichting Ouddorp­West, waarin de provincie Zuid­Holland, Natuurmommienten, de gemeente Goedereede, het waterschap Goeree­ Overflakkee, de Veero, het Zuidhollands Landschap en Dienst Landelijk Gebied participeren.

Natuurplan 't Volgerland

Streefbeeld van 't Volgerland is een 'samenhangend systeem' van kustduinen, binnenduinrand en strandvlakte, met een zo natuurlijk mogelijke afwatering. Voor dit laatste ­al een brede kreek met flauwe oevers worden gerealiseerd, waarbij wordt uitgegaan van de histonsche kreekloop, die nog duidelijk in het terrein zichtbaar is. In de hogere delen van 't Volgerland, grenzend aan de rietlanden langs de kreek, kunnen zich natte bloemrijke graslanden ontwikkelen, zoals die in het verleden op de voormalige strandvlakten aanwezig waren. Zo mogelijk ontwikkelen zich op de overgang van duin naar Strandpolder zeer waardevolle schraalgraslanden, die kenmerkend zijn voor de duinzomen van Goeree.

Zo wordt het gebied omgevormd tot één aaneengesloten natuurgebied, waarin en wandelpaden worden aangelegd en voorzieningen in en rond het gebied, om van de waardevolle natuur te kunnen genieten.

De Vrijheidsweg een barrière

Als aanvulling op dit plan is naderhand de gedachte ontwikkeld om de Vrijheidsweg te laten vervallen ­ die thans recht door de strandpolders loopt en de ontsluiting vormt voor het gebied achter de Groeneweg, met veel vakantiehuizen, meerdere campings en boerdenjtjes ­ en daarvoor m de plaats een nieuw tracé aan te leggen. In de planvorming wordt namelijk de Vnjheidsweg enerzijds gezien als een barrière voor de ontwikkeling van het aaneengesloten natuurgebied en het beheer ervan. Anderzijds moeten voor de Vnjheidsweg zeer hoge kosten worden gemaakt om deze droog te houden, omdat volgens plan het waterpeil in 't Volgerland flink omhoog zal gaan: met bijna 1 meter tot 0,5 m +NAP.

Serieuze bezorgdheid

"Een mooi plan, 't Volgerland", zeggen degenen die dagelijks gebruik maken van het huidige gebied, hetzij als bewoners, hetzij als campinghouders, hetzij als caravaneigenaren, hetzij als landbouwers, hetzij als Ouddorpse ondernemers, hetzij als toeleveranciers voor de campings... Voorwaar geen gennge groep van direct betrokkenen bij het gebied. "Een mooi plan, maar we kunnen alleen niet begrijpen dat natuurliefhebbers dit hebben ontwikkeld", zo zeggen ze. 't Is absoluut hun bedoeling niet om de plannen en de plan­ of beleidsmakers te dwarsbo­men. 't Is ook beslist hun insteek niet om 'op de bamcades te gaan'. Maar toch hebben ze een serieuze bezorgdheid als ze op zich in laten werken wat volgens hen dit "mooie plan" inhoudt, met name wat betreft de consequenties die eraan vastzitten.

Onlogisch

Want als inderdaad een nieuwe Vrijheidsweg wordt aangelegd, dan brengt dat zoveel meerkosten met zich mee boven het beschikbaar gestelde budget voor de realisering van 't Volgerland, dat voorlopig van de aanleg van het natuurgebied moet worden afgezien. Een nieuwe weg zou dan wél worden aangelegd', terwijl 't Volgerland zelf braak zou blijven liggen, in afwachting van eventuele aanvullende subsidies in de toekomst. "Het oorspronkelijke plan komt dan op wel zeer losse schroeven te staan", zo oordelen de bewoners/gebruikers van het gebied. "Bovendien wordt in het plan gesteld dat over de aanleg van een nieuwe Vrijheidsweg overleg heeft plaatsgehad met de buurtbewoners, maar dat is met slechts met één onwonende geweest. Voor de rest is daar niemand van ons bij betrokken geweest." Maar behalve dat men zo'n aanpak ronduit

Maar behalve dat men zo'n aanpak ronduit onlogisch zou vinden, ervaren ze het plan op een aantal punt vooral als bedreigend, zowel voor het gebied als voor de bewoners/ gebruikers.

Wateroverlast

Want die zien de voorgestelde verhoging van het waterpeil in 't Volgerland als een reële bedreiging. In de plannen komt namelijk tot uitdrukking en wordt zelfs letterlijk gezegd dat 'dit m de wintermaanden zal leiden tot grondwater tot in of boven het maaiveld'. En: 'een hogere grondwaterstand nabij de bebouwing kan mogelijk leiden tot schade aan de fundering en natte kruipruimtes'. En verder: 'ten gevolge van de hogere grondwaterstanden in 't Volgerland bestaat de gegronde angst dat er een vematting zal plaatsvinden op de campingterreinen. Dit kan resulteren in langdurig water op of vlak onder het maaiveld, met alle schadelijke gevolgen van dien'. Vandaar ook dat caravaneigenaren bang zijn voor wegroestende onderstellen van hun vakantieverblijf. "Er wordt wel gesteld dat er een kade rond het natte natuurgebied komt te Liggen ter bescherming tegen overstroming, maar intussen krijgen we niet de garantie dat dit niet zal gebeuren." Verder vreest men dat de royale aanwezigheid van water in 't Volgerland nogal wat ongedierte in het recreatiegebied zal brengen.

Reeé'noverlas

Een ander punt waar men in dat verband niet gerust op is, is het gedrag van reeen in het gebied. "Als voor hen het duingebied verschraalt, trekken ze op hun zoektocht naar voedsel naar het achterland. Ze zijn dan ook regelmatig m de strandpolders, achter onze tuinen waar te nemen", zegt één van de bewoners van de West-Nieuwlandseweg. "Als echter bij hoge waterstanden 't Volgerland voor een groot deel onder water komt te staan, is het te verwachten dat de reeën onze tuinen, die aan 't Volgerland grenzen, als voedingsbron gaan gebruiken, of als doortrekgebied. Bovendien laten ze er dan ook veel teken achter."

Verkeersoverlast en -onveiligheid

Ook ziet men nogal wat haken en ogen aan de geplande nieuwe Vrijheidsweg. Niet alleen vanwege het feit dat die pal langs de achterzijde van de woningen aan de West- Nieuwlandseweg geprojecteerd wordt - en daar dus tot hinder zal leiden - maar ook omdat deze maar liefst vijf haakse bochten vertoont en daarmee onveilig wordt als in de toekomst daarover alle verkeer naar dit gebied wordt geleid. Van landbouw- tot vrachtverkeer (bevoorrading campings), en van caravans of SRV-wagen tot hulpverleningsvoertuigen en dagrecreanten. Immers, nu kan het verkeer zowel over de Vrijheidsweg als over de West-Nieuwlandseweg naar het gebied, maar straks alleen nog maar via één weg, met daarin de nodige haakse bochten.

""Bovendfen kunnen w^ons ntét voorstellen dat het nieuwe tracé meer rust betekent voor het natuurgebied. De huidige Vrijheidsweg zou dwars door 't Volgerland heen gaan, maar is duidelijk korter dan de nieuwe weg, terwijl de nieuwe Vrijdheidsweg nóg pal langs het natuurgebied leidt en daarbij een dubbele verkeersintensiteit krijgt, waarbij 's avonds de autokoplampen steeds het natuurgebied doorboren met al die bochten in de weg. Dat laatste heb je met de huidige Vrijheidsweg niet; die gaat rechttoe rechtaan."

Milieu-overlast

Een onderbehcht aandachtspunt vind men liggen in de aanleg van een nieuwe Vnjheidsweg. Er wordt namelijk van uitgegaan dat daarbij fundenngs- en verhardingsmatenaal van de thans bestaande Vrijheidsweg kan worden hergebruikt; de kostenraming voor de nieuwe weg is hierop ook gebaseerd. "Wanneer echter vanuit milieu-oogpunt hergebruik niet mogelijk is", zo zegt één van de bewoners, "zullen de kosten van de nieuwe weg zo hoog worden dat van aanleg moet worden afgezien, zo staat m het plan. Vanuit zeer betrouwbare bron hebben we vernomen dat in het bedoelde materiaal inmiddels milieubelastende PAK's (teer) zijn aangetroffen boven de toegestane normen. Op grond van het Bouwstoffenbeleid Bodemen Oppervlaktewaterenbescherming betekent dit dat het bedoelde hergebruik geen doorgang kan vinden. Het plan zegt dan dat van aanleg van een nieuwe Vrijheidsweg moet worden afgezien."

Bezwaarschriften

Twee maal is een delegatie bijeen geweest van zo'n dertig afgevaardigden van de buurtbewoners/huiseigenaren van het Poldersbos, het Westemde, de Groenedijk, de West-Nieuwlandseweg, landbouwers, campinghouders, alsmede de Ouddorpse ondernemersvereniging, om met elkaar na te denken over de plannen die voor hun gebied op stapel staan. Men is het erover eens dat plan 't Volgerland best mooi is, maar dat er ook veel serieuze bezwaren aan kleven, die de aandacht van de beleidsmakers zeker verdienen. Daarmee ncht men zich dan ook tot de Provincie Zuid-Holland. De diversiteit aan bedenkingen is echter te groot en te veel omvattend om alles in één geschnft te vatten. Daarom hebben ze besloten om afzonderlijke bezwaarschnften naar de provincie te sturen.

Gedeputeerde Staten kurmen dus tientallen brieven tegemoet zien - of hebben die inmiddels ontvangen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

'Een mooi plan, maar...'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's