Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mijn kerk en ik...

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Mijn kerk en ik...

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ik ben hervormd.

Dat wil zeggen, ik ben lidmaat van de oudste piotestantse keik m ons land, de Nederlandse Hei vormde Keik Door velen met mij wordt deze kerk gezien als een planting Gods m ons vaderland De ontstaansgeschie denis en het verdere verloop van de Neder landse Hervormde Kerk, eerst Nederduits Gereformeerde Kerk genaamd, bevestigt deze mening

Waarom behoor ik tot die kerk?

Ik ben uit Hervormde ouders geboren Daardoor ben ik geboortehd van rmin kerk Dat ziet op Gods genadeverbond, dat zeer wijd is en strekt van geslacht tot geslacht

Ik ben ook gedoopt m die kerk Daardoor ben ik dooplid geworden van mijn kerk Toen ik het teken en zegel van Gods genadeverbond ontving hebben mijn ouders aan de Heere beloofd dat zij rmj zouden onder wijzen en doen onderwijzen in de leer die m het Oude en Nieuwe Testament en in de Artikelen van het chnstelijk geloof begre pen IS en in de Nederlandse Hervormde Kerk geleeid wordt

Dat onderwijs m de gereformeerde leer, die naar Gods Woord is, heeft de Heere willen zegenen Door Zijn genade heb ik belijdenis des geloofs afgelegd in mijn kerk

Ik heb toen onder ede verklaard, dat ik de leer van onze kerk, welke ik geleerd, gehoord en beleden heb, houd voor de zalig makende leer overeenkomstig de Heilige Schrift Impliciet heb ik toen beloofd, alles te doen wat tot bloei van Gods Komnkrijk in het algemeen en van de Nederlandse Her vormde Kerk in het bijzonder mag leiden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en uit liefde tot Zi|n Kerk

Hierdooi werd ik belijdend lid van mijn kerk

Tenslotte, ik behoor tot de Nederlandse Hervormde Kerk omdat ik die verguisde kerk liefheb, want m deze kerk heeft de Heere mij opgezocht in Zijn ondoorgrondelijke zon daaisliefde en mij getrokken vanuit mijn zondig verloren bestaan tot Zijn wonder baar heerlijk licht In die kerk onderhoudt Hi| mi] door Zijn Woord en door Zijn Geest Hervormd zijn' zit in mi|n genen'

Wat is de Nederlandse Hervormde Kerk?

Aitikel I van de Hervormde Kerkorde (1951) luidt De Nederlandse Hervormde Kerk overeenkomstig haar belijdenis open baring van de ene heilige, algemene, Chris telijke Kerk, bestaat uit al de Hervormde Gemeenten, waartoe mede worden gerekend de Waalse Presbyteriaans Engelse en Schotse gemeenten in Nederland, alsmede de in haar verband op genomen Hervoimde Gemeenten buiten Nederland

Uit dit aitikel blijkt, dat mijn kerk allereerst de plaatselijke Hervormde Gemeente is, die met andere Hervoimde Gemeenten een verband (federatie) van kerken vormt, die de Nederlandse Hervormde Kerk genoemd wordt Dat de nadruk vah op de plaatselijke gemeente als keik is voluit Bijbels De Heilige Scliritt gaat uit van de gemeente Gods te Corinthe, Efeze, enz of ook ten huize van die of die De Schrift kent geen Itahaanse, Klem Aziatische of Griekse kerk, maar gemeenten (vergehjk Handehngen 15 41, 16 5, Romeinen 16 4, lConnthe4 17 en IConnthe? 17)

In de Bijbel valt de volle nadruk op de gemeenten Gods ter plaatse, die onder de leiding van het apostolaat zijn ontstaan en in de emgheid van het ware geloof door de band van de liefde en van de vrede m Christus zijn samengebonden In deze gemeenten zijn de predikmg, de sacramenten van Doop en Avondmaal, de ambten De plaatsekjke gemeente heeft dit alles en is daarmee zelfstandige openbanng van het lichaam van Christus

Weliswaar is er een andere lijn vanuit het apostolaat naar de gemeenten, weliswaar heeft het de heilige Geest en de apostelen op het apostelconvent van Jeruzalem goedge dacht tot bewanng van de eenheid en tot bevordenng van de waarheid die en die bepalingen te maken, maar deze bepalingen zijn allerminst knellend en tasten de zelfstandigheid van de gemeenten met aan

De geschiedenis van mijn kerk.

De geschiedenis van mijn kerk is een veelbewogen geschiedenis De overgang van de roomse kerk, waann de pastoor praktisch alles alleen regelde, naar een gereformeerde kerk met de dne ambten van predikant, ouderling en diaken, tezamen een kerken raad vormend, verliep met altijd en overal even gemakkelijk In de begintijd werden vanuit de gemeenten vooral predikanten afgevaardigd naar de classicale vergadenn gen Daar werden de belangen van de plaatselijke kerken behartigd Op de verschillen de synodes (o a te 'Wezel', Emden en Dord recht) die volgden werden kerkorde en belijdenis vastgesteld Hier werd de grond slag van mijn kerk gelegd De Nederlandse Hervormde Kerk is dan ook histonsch een Gereformeerde Kerk, waann de dne Formulieren van Enigheid de uitdrukking van het geloof der gemeente zijn en tevens de principieel-dogmatische grondslag, waarop het geestelijk gebouw van de kerk moet rusten Ik geloof, dat in deze Formulieren, al zijn ze honderden jaren oud, nog steeds de onveran derde en nooit verouderde waarheid van Gods Woord op onnavolgbare en treffende wijze IS geformuleerd

Op deze aarde is geen kerk van uitsluitend heiligen of ware gelovigen Altijd is er kaf onder het koren of zelfs koren onder het kaf De geschiedenis van mijn kerk leert dat ook Er zijn bloeitijden geweest, reformatie en nadere reformatie maar ook tijden van diep verval waarin de roep om een reveil, een geestelijke opwekking klonk In de 19e eeuw zijn er diepe sporen getrokken door afscheiding en doleantie Velen, die de gere formeerde waarheid liefhadden verheten mijn kerk, anderen achterlatend, die toch in waarheid ook onderdanen waren van dezelf de Koning der Kerk Dit waren zware slagen voor het gereformeerd deel in mijn kerk Van 1816 tot 1945 zuchtte mijn kerk onder verregaande staatsbemoeiing Op 7 januari 1816 IS de vaderlandse kerk een reglement opgedrongen, zonder dat de kerk zelf ook maar de minste mvloed op deze zaak had kunnen uitoefenen Door dat reglement van 1816 IS de hiƫrarchie in de kerk ingevoerd dwz heerschappij van bovenaf Volgens gereformeerd kerlaecht mag echter niets in de meerdere vergadering (bijv synode) wor den besloten, wat met eerst in de grondver gaderingen (kerkenraad, classicale vergade nng) IS behandeld Het grote bezwaar echter IS het volslagen gebrek aan leertucht We kunnen gerust stellen, dat van 1816 tot 1945 een leervnjheid is getolereeid, die leidde tot anarchie en chaos, waarvan in feite de Hervormde Kerk nu nog de wrange vruchten plukt De vrijzinnigen bijvoorbeeld hebben een omechtmatige plaats m mijn kerk, hoe wel ze vaak een meerderheid vorm(d)en en ei met geluisterd wordt (weid) naar de her vormd gereformeeiden Hierdoor is ons gereformeeid volksdeel versplinterd De verwachtingen van de nieuwe de Kei korde van 1951 waren bi] velen hooggespannen Onze hervormd gereformeerde predikanten echter waai schuwden voor te hoog gestemde illusies ZIJ voorzagen o a blijvende nch tingenstrijd gebrek aan leertucht, en een kerkregering van bovenaf Helaas, hoe hebben zij gelijk gekregen Na

Helaas, hoe hebben zij gelijk gekregen Na 1951 ging de nchtingenstrijd onvennindeid voort, de structuur van rrain kerk weid steeds ondoorzichtiger dooi het instellen van allerlei commissies en raden van bijstand De synode trok steeds meer de macht naar zich toe en oefende omechtmatige dwang uit op de gemeenten, de plaatselijke keiken(') En toch heel de geschiedenis van nujn kerk door klonk de oproep van hei vormd gereformeerde zijde Tot de Schuft en de getuigenis'' Men pleitte en kon rechtmatig pleiten op de grondslag van de Nederlandse Hervormde Kerk De Heilige Schrift en de Dne Formu heren van Enigheid Die zijn nimmer prijsgegeven en daarom kan, mag en wil ik nog her vormd blijven

Mijn kerk wordt bedreigd met de ondergang!

Sinds 1961 gaan er stemmen op om samen op weg te gaan als hervormde en gereformeerde kerken 18 predikanten uit beide ker ken spraken uit dat de gescheidenheid van de hervormde en gereformeerde kerken met langer geduld kan worden Zi) verklaarden dat hun bedoelingen onderdeel waren van een veel grotere beweging namelijk het streven naar eenwording van alle kerken Zij hadden het echter meer over de eenheid dan over de waarheid Dit is helaas de afgelopen 40 jaar zo gebleven, ook toen de luthersen eibij kwamen

Nu het SOW-proces menselijkerwijs gesproken m de slotfase aangeland is lijkt het onom keerbaar dat mijn kerk, de Neder landse Hervormde Keik opgeheven wordt, alle bewenngen van met, ten spijt Er wordt een nieuwe kerk gesticht de naam is al aangenomen door de hervormde synode Prote stantse Kerk in Nederland (PKN) De grond slag van deze kerk is niet meer uitsluitend de Heilige Schnft en de Dne Formulieren van Enigheid Er zijn andere belijdenisgeschnften bijgekomen en er kunnen er nog meer volgen Onder die andere belijdenisgeschriften zijn de Barmer Thesen en de Konkordie van Leuenbuig Deze ontkrach ten de alou de belijdenisgeschriften van mijn kerk en zijn op onderdelen daaimee m tegen-spraak Mijn kerk is een pluriforme kerk dat wil zeggen, dat hoewel zij bestaat uit verschillende stromingen en nchtmgen haar grondslag zuiver en vast is De nieuwe kerk wordt echter een plurale kerk, dwz dat waarheid en leugen wettig naast elkaar kunnen bestaan binnen dezelfde kerk

Mijn kerk is verdeeld tot op het bot Dat is ook de zwakte van het gereformeerde deel van rmjn kerk Predikanten van onverdacht gereformeerde beginselen weifelen om een keus te maken Anderen geven te kennen wel mee te kunnen naar een gefuseerde kerk Daardoor worden gemeenteleden in verwar ring gebracht Wat een verantwoording voor deze ambtsdragers'

Zoals het er nu voor staat, kan, mag en wil ik met mee naar de gefuseerde kerk, die PKN zal heten Ik wil, mede met het oog op het nageslacht, met de schuld op mij laden, meegewerkt te hebben aan de opheffing van Gods planting in Nederland' Ik roep dan ook iedere medehervormde op onze kerk met op te geven en zich in te zetten om hervormde kerk te blijven buiten de nieuw te vormen PKN'

Een verontruste hervormde.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Mijn kerk en ik...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's