Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderingen

Commissie Bezwaarschnften: 2 juli 2003,15.00 uur.

De agenda voor deze vergadering ligt, tijdens de kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald.

Raadscommissies

Raadscommissie Grondgebiedzaken: 1 juli 2003, 19.30 uur.

Raadscommissie Publiekzaken: 3 juli 2003,19.30 uur.

Ter Inzage

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis. Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ook ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp.

Spreekrecht Burgers

Na de opening van de vergadering bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde ondera/erpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onden/verp waarover men wenst te spreken.

Agenda

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina: www.goedereede.nl

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 18 juni 2003 voor:

- het wijzigen van de achtergevel van de woning op het perceel Rustburg 19 te Ouddorp;

op 19 juni 2003 voor:

- het verbouwen van de woning op het perceel Dorpsweg 39b te Ouddorp.

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning Is ontvangen

op 17 juni 2003 voor:

- het uitbreiden van de showroom op het perceel Dorpsweg 43 te Ouddorp.

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Weistandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 8 juli 2003 In het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadering Is openbaar. De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie IS op 2 juli 2003 in het gemeentehuis te Tholen.

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuls te Goedereede.

Voorgenomen vergunning

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1 sub a onder 3 van het Besluit op de ruimtelijke ordening lichte bouwvergunning te verlenen voor:

­ het plaatsen van een blokhut nabij de recreatiewoning De Toekomst 60 (Dijkstelweg 59), kadastraal bekend Gemeente Ouddorp, sectie E nummer 4497 A 60.

Bovengenoemd bouwplan ligt ingaande 30 juni 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster Bouwzaken.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vnjstelling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 38,3253 ZG Ouddorp.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met Ingang van 30 juni 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM), voor een ieder ter Inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, 1" herziening'.

Desgewenst kan het hiervoor bedoelde ontwerpbestemmingsplan gedurende tenminste drie aaneengesloten uren per week buiten de kantooruren worden ingezien, na voorafgaande telefonische afspraak.

Het doel van de onderhavige herziening Is het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de besluiten van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid­Holland en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de overwegingen die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Voorts Is van de gelegenheid gebruik gemaakt het plan te actualiseren en aan te passen.

Het betreft In het algemeen ontwikkelingen, die op zich niet strijdig zijn met het ruimtelijke beleid, doch die niet in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan. In een aantal gevallen is hiervoor reeds vrijstelling op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend. Verder zijn in deze herziening wijzigingen aangebracht die voortvloeien uit het door Gedeputeerde Staten in mei 1996 vastgestelde Herinrichtingsplan Ouddorp­West en de voor het inrichtingsplan opgestelde (ontwerp) Planuitwerklng waaronder de aanpassingen in wegtracés, het aanleggen van fiets­ voet­ en ruiterpaden en waterlopen, alsmede het realiseren van natuurontwikkelingsgebieden.

Aan de bestemming van een terrein ten noorden van het verblijfsrecreatieterrein 'De Klepperstee' is onder meer goedkeuring onthouden door Gedeputeerde Staten. Dit terrein maakt onderdeel uit van het gebied waarheen bestaande verblijfsrecreatieve bedrijven kunnen worden verplaatst in verband met de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de recreatieterreinen. Voor het gehele verplaatsingsgebied wordt een afzonderiijk bestemmingsplan voorbereid.

In het kader van dit bestemmingsplan is ook rekening gehouden met de op 28 juni 2001 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregel genaamd 'GSM­ Antenne installaties'.

Tevens voorziet dit bestemmingsplan In onder meer:

a. de bouw van een vervangende bedrijfswoning op het recreatiecentrum 'Toppershoedje' te Ouddorp.

b. de bouw van een botenloods ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij op gronden die zijn gelegen tegenover het grote parkeerterrein nabij de Brouwersdam.

c. een uitbreiding van het bedrijventerrein te Goedereede ten behoeve van de aanleg van een terrein voor de centrale vestiging van Gemeentewerken met de daarbij te realiseren voorzieningen zoals een milieustraat, alsmede de bouw van een bedrljfsloods.

d. de bouw van een kantoorpand ten behoeve van het Aannemingsbedrijf Gebr. v.d. Nieuwendijk te Stellendam op een gedeelte van het perceel plaatselijk bekend Langeweg 59.

e. het realiseren van een landschapscamplng op gronden die gelegen zijn tussen het perceel Eendrachtsdijk 10 en de Langeweg te Stellendam, alsmede het uitbreiden van het betreffende bouwvlak.

f. een regeling voor het gehele jaar mogen handhaven van de strandpaviljoens, alsmede het uitbreiden van het grondoppen/lak van de strandpaviljoens en het terras.

g. het uitbreiden van de tramremise op het perceel G.C. Schellingenweg 2 te Ouddorp ten behoeve van de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij te Ouddorp.

h. wijzigingsbevoegdheden ten behoeve van ontwikkelingen die mogelijk plaats kunnen vinden.

In verband met het vorenstaande zijn de plankaarten en de voorschriften aangepast.

Het onderhavige bestemmingsplan omvat het gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van een aantal gebieden waarvoor een recente, meer gedetailleerde regeling geldt, dan wel in voorbereiding IS. Deze gebieden, geregeld In andere bestemmingsplannen, zijn in grote lijnen:

­ de gronden behorende tot de kernen Ouddorp, Goedereede, Stellendam en Havenhoofd;

­ de gronden behorende tot het toekomstige bedrijventerrein bij Stellendam;

­ de gronden behorende tot de recreatiecomplexen 'Klepperstee', 'Dijkstelweg/Klarebeekweg', 'De Kriekel', 'Duinlust/Groene Weide', 'Jonkerstee/Het Bosje' en 'Westhoofd' met uitzondering van het noordelijk gedeelte, alsmede het toekomstige verplaatsingsgebied;

­ de gronden behorende bij het recreatie­ en natuurgebied 'Kabbelaarsbank';

­ het schurvellngengebied, geregeld in het bestemmingsplan 'Oudeland en Oude Nieuwland';

­ de gronden ter weerszijden van de Oostdijkseweg:

­ de gronden behorende tot de Havens van Stellendam;

­ de gronden behorende tot de Slikken van Flakkee; ­ het woonwagencentrum Stellendam.

Gedurende de termijn van ten/isielegging kan een ieder zijn schriftelijke zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, V herziening' indienen bij de gemeenteraad van Goedereede, Postbus 38,3253 ZG Ouddorp.

Ij«sti(BWg2,6<«fefSsde,l»iBfa)s3»,32S3 ZSO!i*fcj(>.­!T?*%ï

taten« «ww.soeleresfe,9tref.(aie?) 491508/fax*2M4

Ê«iJ5e«91*t«tis%as(i8ieeiJ6<iJ OpefimgsliideBrffiat/mwOSOO 12.00«. {ï.flS­)7.00tmr {dato! "'"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's