Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorjaarsnota 2003 schetst somber beeld voor komende jaren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voorjaarsnota 2003 schetst somber beeld voor komende jaren

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE - De presentatie van de Voorjaarsnota 2003 nam vorige week een groot deel van de gemeenteraadsvergadering van Goedereede in beslag. Tijdens de lange avond werd niet alleen heftig over de nota gediscussieerd, maar werden tevens niet minder dan 9 moties ingediend. Twee moties werden uiteindelijk met een raadsmeerderheid aangenomen.

In de voorjaarsnota wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid ten opzichte van de plannen zoals die in de begroting staan. Het college schetste in de nota een somber beeld voor de toekomst. "Er is een stijging van kosten te verwachten. De financiële ruimte is in de toekomst te beperkt om alles aan te kunnen. Aan de tijd van 'alles kan, als het maar goed is', is nu een einde gekomen," schrijven B&W in hun aanbiedingsbrief. Volgens de managementrapportages is er een tekort op de lopende begroting 2003 van 825.000 euro, maar wanneer ook de investeringen voor 2004 en 2005 hierbij betrokken worden, komt het totaaltekort op 1.599.700 euro. Dit heeft bovendien grote invloed op het toekomstig beleid: zonder maatregelen is de begroting voor 2004 niet sluitend te maken en wordt een negatief resultaat van 196.000 euro voorzien. Een tekort dat voor 2005 zal oplopen tot 697.000 euro.

De gezamenlijke fracties van de PvdA, VVD en CU, alsmede de SGP hadden schriftelijke vragen over diverse heikele onderwerpen gesteld waarop het college inmiddels antwoorden had geformuleerd. Algemeen waren alle fracties het erover eens, dat toekomstige projecten, zoals de verbouwing van het gemeentehuis (kosten tussen de 1 tot 2 miljoen euro), de bouw van de centrale gemeentewerkplaats, het automatiseringsproces en de bestuurlijke samenwerking kritisch bekeken moeten gaan worden alvorens hierover besluiten te nemen, ledere fractie had uiteraard zo zijn eigen ideeën hoe een en ander kon worden ingevuld. De PvdA had, gesteund door de VVD en de CU, een achttal moties ingediend waarin het college opdracht werd gegeven tot bezuiniging of versobering. Zes moties werden afgewezen. Eén van de moties werd tenslotte raadsbreed gedragen. In deze (algemene) motie dringt de raad er bij het college op aan de uitgaven kritisch tegen het licht te houden en bij de presentatie van de gemeentebegroting 2004 met bezuinigingsvoorstellen te komen. Een andere motie kreeg de instemming van de SGP, maar werd uiteindelijk behandeld bij een ander agendapunt: de verbouwing van het gemeentehuis. Ook deze motie werd aldaar met raadsmeerderheid aangenomen.

Steekproef

De niet-collegepartijen openden de discussie met een aantal kritische opmerkingen: "Een catastrofe", noemde PvdA-raadslid T. Bakelaar de voorjaarsnota. "Nog geen zes maanden na vaststelling van de begroting 2003 is er al een tekort van € 825.000. Is er soms met de natte vinger begroot?" Ook voor het voorstel om de reserves te gebruiken om het tekort te dekken had hij weinig goede woorden over, "Als we alle reserves opmaken, dan is het gat voor 2003 gedicht, maar voor 2004 en de volgende jaren moeten we maar zien. In totaal spreken we voor de komende tijd over een tekort van 2,4 miljoen, dat kan toch niet." Bakelaar zette bovendien grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de cijfers. Als steekproef had hij de uitkomsten van het Asfaltbestek onderzocht. Tot zijn grote verbazing bleek hier een niet-vermeld positief resultaat van 64.000 euro te bestaan. Als er uit slechts één onderzoek al dit resultaat komt, zijn er dan misschien meer financiële meevallers te vinden? "We hebben overwogen wat wij met dit college aan moeten. We zijn tot de conclusie gekomen dat wij als raad toch eerst maar eens moeten proberen om samen met het college tot ombuiging van het beleid moeten komen. Deze zijn verwoord in de moties die wij, samen en VVD en CU, vanavond indienen." De VVD was bijzonder ontevreden over de

De VVD was bijzonder ontevreden over de beantwoording van de schriftelijke vragen. "Hele oppervlakkige antwoorden". Zo miste H. van der Meer (VVD) de kosten voor de bouw van de centrale werkplaats en informatie over de kosten van externe advisering. En wat te denken van het plan om nieuwe verkeersborden te plaatsen voor het bedrag van 75.000 euro? Gezien de huidige financiële situatie had hij eveneens grote bezwaren tegen het plan om het gemeentehuis te gaan verbouwen. "Wij gaan nu bij de burger geld weghalen om het gemeentehuis van gouden handvaten te voorzien! Het lijkt mij toe dat een vriendelijk gezicht minder kost dan een grote verbouwing." De Christenunie tenslotte meende, bij mon

de van J. Goemaat, dat de voorjaarsnota van bijramingen aan elkaar hing. "De wervingskosten voor personeel: 25.000 euro. Dat is toch veel te hoog, net als de kosten voor automatisering! Deze nota staat vol van enorme bedragen, naar mijn mening een beetje veel van het goede." Goemaat vreesde dat op deze manier de gemeentelijke lasten steeds hoger zullen worden, terwijl het college destijds beloofd heeft geen lastenverhoging te zullen invoeren. Hij vroeg zich dan ook af hoe de SGP hiermee kon instemmen nadat deze zoveel kritiek had gehad op de vorige lastenverhoging?

Geschrokken

De SGP bleek echter eveneens flink geschrokken van de voorjaarsnota. Ook deze fractie wil liever geen belastingverhoging. B. Noorthoek stelde dat er op deze manier niet verder kon worden gegaan. "Wij moeten bedachtzaam omgaan met besluiten. Het is, jammer dat we niet eerder op de hoogte waren, want misschien hadden we dan over een onderwerp als de uitbreiding van de peuterspeelzaal wel een ander besluit genomen. De verbouwing van het gemeentehuis, de bouw van de centrale werkplaats: het zijn zaken waar we kritisch naar moeten kijken. De raad zal duidelijk kaders moeten stellen!" Ook was Noorthoek wat onthutst over een rekenfout in de verbouwingskosten van de basisschool de Westhoek, waardoor nu jaarlijks een extra bedrag van 25.000 euro moet worden uitgetrokken. "Dit hadden wij als raad moeten weten. Een blunder!".

als raad moeten weten. Een blunder!". Het CDA sloot zich hierbij aan: "Wij moeten zuiniger met het geld van de burger omspringen." D. Pijl noemde eveneens de verbouwing van het gemeentehuis en de kosten voor externe advisering als zaken die hiervoor in aanmerking komen. Bovendien gaf hij in overweging om eens een onderzoek te laten doen naar de mogeUjkheid om voor de brandweerkorpsen van Goedereede en Ouddorp een gezamenlijke kazerne te bouwen. Hij wilde hierover, staande de vergadering, graag een motie over indienen.

graag een motie over indienen. Een heel ander geluid kwam van het VGB. M. van de Heuvel opende met grote lof richting het college: "Ik vind deze voorjaarsnota een unicum, want nog nooit hebben wij zo'n goed inzicht gekregen!" Toch ontkwam ook zij niet aan het uiten van enige kritiek. Want de nota laat dan wel zien wat de meerkosten zijn, maar over financiële meevallers wordt niet gesproken. Diverse projecten worden bovendien vermeld waarover onvoldoende financieel inzicht bestaat, zoals planschade en bestuurlijke krachtenbundeling. Zij gaf het college dan ook in overweging om naar serieuze ombuigingen van het beleid te kijken, budget onderzoek te doen en te kijken waar financiële middelen van elders kunnen worden binnengehaald.

Vervolgens was het woord aan het college. Wethouder van Financiën Peter Grinwis legde de opzet van de voorjaarsnota voor alle duidelijkheid nog eens uit: "We geven aan wat het beleid is, waar de tegenvallers zitten, kortom hoe de zaken er voor staan. Een goede presentatie, heel transparant. Haast te transparant, gezien de reacties," sprak hij voldaan. Hij beperkte zich tot het globaal beantwoorden van de opmerkingen en beaamde dat er inderdaad maatregelen moeten worden getroffen in de vorm van ombuiging van het beleid, efficiencyverbetering en heroverwegingen. Het besluit om de tekorten te dekken met reservegelden was genomen op basis van het feit dat deze reservepot in de loop der jaren was gevuld door financiële meevallers. Wethouder van Oosterom ging in op de onderhoudskosten van diverse gebouwen. "Onderhoud is nodig anders verpaupert alles. We moeten de kwaliteit in stand houden." Wat betreft de extra kosten voor de basisschool de Westhoek gaf hij toe dat bij de berekening een fout was gemaakt die hij uiteraard betreurde.

Moties

Tenslotte was het tijd voor de ingediende moties. Onder voorzitterschap van Noorthoek (burgemeester Sinke moest in verband met het uitreiken van een koninklijke onderscheiding de vergadering voortijdig verlaten) werd, na enige verwarring over de juis-te bestuurlijke volgorde en een schorsing, over de in totaal negen moties gedebatteerd. Het duaüsme bleek nog niet echt doorgedrongen bij de collegepartijen: SGP, CDA en VGB trokken zich gezamenlijk terug in een kamertje en deden de deur stevig achter zich dicht, de overige partijen op de gang achterlatend. Dit leidde tot enig commentaar van PvdA raadslid Bakelaar, die het betreurde dat de raad niet als gezamenlijke raad wilde overleggen maar zich als vanouds opdeelde in coalitie en oppositie partijen. Hij kreeg bijval van VVD-er Van der Meer. die eveneens juist graag als totale gemeenteraad de kaders wilde stellen en het college opdracht wilde geven.

Zes van de moties, met als onderwerpen bezuinigingen voor kosten bij de bouw van de centrale werkplaats, het inhuren van personeel, Duurzaam Veilig, het verkeerscirculatieplan voor Ouddorp. externe advisering en het evalueren van de bibliobussen, kiegen geen steun van CDA, VBG en SGP. Het VGB wilde het aan het college overlaten om zelf met bezuinigingsvoorstellen te komen, de SGP had "alle vertrouwen in ons colle­ ge"-

Daarna werd de CDA-motie behandeld met het voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijke brandweerkazerne en een eventuele reorganisatie en integratie van de brandweerkorpsen. Burgmeester Sinke had voor zijn vertrek gepleit om dit voorstel niet te steunen. Hij voorzag onder meer grote problemen met de aanrijtijden. Ook de SGP en het VGB zagen weinig heil in het verrichten van een onderzoek. Na hoofdelijke stemming bleek de motie met zeven stemmen tegen en zes vóór niet te zijn aangenomen.

Wat betreft het uiteindelijke collegevoorstel om de Voorjaarsnota 2003 vast te stellen werd de uitslag dat PvdA, VVD en CU de nota in zijn geheel afwezen. De SGP, CDA en VGB gingen alleen akkoord met het dekken van het tekort van € 825.000 uit de reserves voor de begroting 2003.

De investeringsplannen voor 2003 tot en met 2007 werden door de gehele raad afgewe-

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Voorjaarsnota 2003 schetst somber beeld voor komende jaren

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's