Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Betrouwbare gids naar de hemel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Betrouwbare gids naar de hemel

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dit boek heeft een aantrekkelijke titel Het wil een gids zijn Een gids naar de beste plaats die er is de hemel En tegelijkertijd pretendeert het een betrouwbare gids te zijn een gids waarvan gezegd kan worden dat je er op aan kunt Wat zou een mens nog meer wensen' Als de inhoud van zo n boek de titel ook echt w aar maakt dan moet het wel een v an de allerbeste boeken zijn Welnu zo IS het ook'

Tegelijkertijd moet ik zeggen dat de oor spronkelijke titel van ditzelfde boek een andere is Het is ooit in het Engels geschreven En toen heette het An alarme to unconverted smners Dus een alarm tot onbekeerde zondaren' Dat klinkt wel even anders En toch maakt het met zo veel v er schil Dat alarm gencht tot die onbekeerde zondaars dat wil ze teragroepen van hun weg naar het verderf \\ ant daar gaan onbe keerde zondaars heen Het wil dat ze een omkeer v an 180 graden maken Niet meer op weg naar het allerergste maar op pad naar het meest volmaakte Dus toch ­ en tegehjkertijd een gids naar de hemel'

De schnjver v an dit boekje Joseph AUeme, leefde in Engeland van 1634 tot 1668 Hij werd maar 34 jaar Wij zouden zeggen dat leven was veel te kort Maar Joseph Alleme was na 34 jaar bij de poort van de hemel aangekomen En toen nam God hem weg HIJ mocht naar bmnen' De weg die hij anderen had gewezen was hij door genade ook zelf gegaan En het bleek de goede weg te zijn HIJ IS m zijn boek dan ook een betrouw bare gids'

Joseph Alleine was een prediker in Engeland Hii was van puntein­. gev oelen Dat wil zeggen hi] kwam op voor de zuivere (= pure ) leer en kerkregermg Dat leverde hem tegenstand en zelfs gevangenschap op Zijn gezondheid raakte daardoor ontwncht Korte tijd daarna stierf hij

Het alles beheersende thema m dit boek is de noodzaak v an de bekermg en w at die bekermg inhoudt Ik zal u eerst de titels bov en de zeven hoofdsmkken van dit boek noemen Dan hebt u tegehikertijd emg mzicht m w at Alleme m dit boek zijn lezers zeggen wil 1) Wat bekermg met is 2) W at bekenng w el is 3) De noodzaak van bekermg 4) De ken merken van de onbekeerden 5) De ellende van de onbekeerden 6) '\anvviizmgen tot bekenng en 7) Bew eegredenen tot bekermg Opmerkeh|k is dat Alleme het betoog van zijn boek vooral gebouwd heeft rond het begnp bekenng Iemand zou kunnen denken dat dit toch wel wat eenzijdig is Spreekt de Bijbel als het gaat over de weg naar de hemel ook met ov er geloofd En heeft ook het wonder van de wedergeboorte er met mee te maken ^ Ik moet u zeggen dat Alleme al deze aspecten ter sprake brengt Daar is HIJ een voldoende bijbels theoloog voor En toch gaat het in dit boek vooral om de bekenng Het IS denk ik v ooral hierom dat Allei ne duidelijk wil maken dat er een grondige een radicale verandenng van de mens nodig IS Zo lees ik op pag 50 Bekenng is een diep werk een hartenwerk Zij keen alles ondersteboven en doet een mens aan een nieuwe wereld beginnen Zij gaat geheel door een mens heen door de gedachten door de leden van het lichaam en door de gang van het gehele leven Ze heeft haar effect op de binnenzijde van de mens als namelijk zijn verstand verlicht zijn hart vernieuwd zijn weerstanden gebroken en zijn wil veranderd wordt Maar ook de buiten kant wordt zodoende veranderd Vvat ik tot heden met wilde dat ga ik willen En omge keerd' Mijn gebed wordt Heere wat wilt u dat ik doen zal ^

Alleme zou geen punteins prediker zijn als hij met telkens het werk en oe betekenis v an Chnsms centraal stelde Maar hii laat daarbij wel zien dat zonder bekenng Chnsms niet tot nut zal zijn Alles wat Hij gedaan en gele den heeft zal dan v oor u nutteloos zijn zegt hij Chnstus stierf voor zondaren' zo zeg gen velen en laten dit de grond voor hun hoop zijn aldus Alleme En hij vervolgt Maar ik moet u zeggen dat Chnstus nooit stierf om onboetvaardige en onbekeerde zondaars die daann volharden te behouden' HIJ haalt m dat verband een collega van hem aan Die stelde in zijn pastoraat altijd twee vragen Ij wat heeft Chnstus Voor u gedaan'' en 2) wat heeft Chnstus in u gewerkt"" Dat eerste moet namurlijk wel zichtbaar worden in het tweede Met andere woorden toon mij de vrachten van uw leven en ik zal u zeggen waann uw leven geworteld is'

Met name de twee laatste hoofdstukken zijn heel persoonlijk toegespitst Beide staan boordevol met aanspormgen om zich te bekeren Ja als ik het goed lees reikt Allei ne hier zelfs zoiets als een methode aan Zover gingen deze praktikale schnjvers De eerste zinnen van hoofdsmk 6 luiden als volgt Voordat u deze aanwijzmgen leest raad ik u ja beveel ik u voor God en Zijn heilige engelen te besluiten deze te volgen ( ) en ik roep Zijn bijstand en zegen m dat ZIJ mogen gelukken Hij wijst erop dat hijzelf eerst die weg is gegaan en het is hem tot zegen geweest

Alleme die door heel dit boek heen uiterst scherp is m zijn vermaningen en daarbij het voiur V an de hel met onbesproken laat is in zijn appel raimhartig en gul Hij laat een har tehjke en onbekommerde nodiging horen Tot allen en een ieder' De God Die u schiep nodigt u zeer genadig ( ) De deuren v an de hemel zijn voor u opengedaan De eeuwige poorten zijn voor u wijd opengezet en een overvloedige mgang in het Konmknjk der hemelen w ordt u verschaft ( ) Let slechts op wat u aangeboden is O gezegend Koninknjk' Het is een Konmknjk der heer lijkheid een Konmknjk der gerechtigheid een Konmknjk van vrede en een eeuwig Komnknjk'

Aan het slot v an zijn boek legt hij zijn lezers een keus v oor Laat het me maar weten wat je voornemen is' Vvil je verder gaan op de weg van de dood of wil ie ie toeleggen op bekenng en naar het eeuwige leven gnipen'' Denk eraan zo zegt Alleine aan de Heere Jezus ligt het met als je zover met komen zult HIJ strekt Zijn armen wijd uit om je te ontvangen

De laatste bladzijde behelst een gebed Het emdigt als v olgt ik smeek u Heere God laat het eens ontdekt worden dat somrmge zielen door deze arbeid (hij bedoelt zijn boek) bekeerd werden En laat somrmgen m staat zijn om op te staan en te zeggen dat zij door deze ovenedmgen zijn mgewonnen voor U

A' a i loseph Alleme Betroim bare gids naar de hemel Vertaald en ingeleid door drs J Versloot Linger erij Den Hertog te Houten Gebonden 201 pagina s Prijs €16 50 J.M J. Kieviet

J.M J. Kieviet

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Betrouwbare gids naar de hemel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's