Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 27 juni 2003 voor:

- het uitbreiden en verbouwen van de recreatiewoning Mosselbank 27 (Noordzeepark) te Ouddorp;

­ het plaatsen van een dakkapel (t.v.v.) op de woning en het uitbreiden van de achterzijde van de woning op het perceel Hermansweg 1 te Ouddorp;

op 30 juni 2003 voor:

- het uitbreiden van de woning op het perceel Westduinweg 3 te Ouddorp;

­ het wijzigen van een bergkoof in een prieel nabij de recreatiewoning Mimosa 3 (Klepperstee) te Ouddorp;

­ het veranderen van de woning op het perceel Catharinastraat 2 te Goedereede;

op 1 juli 2003 voor:

- het wijzigen van de achtergevel van de schuur op het perceel De Pad 9 te Goedereede.

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen

op 27 juni 2003 voor:

- het uitbreiden van de woning op het perceel Hazersweg 30 te Ouddorp;

­ het verbouwen van de woning en het vernieuwen van het dak van de schuur op het perceel Middelweg 2 te Stellendam;

op 3 juli 2003 voor:

- hel plaatsen van een zwembad op het perceel Haveneind 22 te Goedereede;

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Welstandscoinmissles

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 22 juli 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadenng is openbaar.

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie IS op 16 juli 2003 in het gemeentehuis te Sint Maartensdijk.

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede.

Bedrijventerrein Korteweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 14 juli 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM), voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Korteweg', alsmede een exemplaar van de bij dit bestemmingsplan behorende 'Notitie inzake Beeldkwaliteit'.

Desgewenst kan het hiervoor bedoelde ontwerpbestemmingsplan en de Notitie inzake Beeldkwaliteit gedurende tenminste drie aaneengesloten uren per week buiten de kantooruren worden ingezien, na voorafgaande telefonische afspraak.

Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein ;<­orteweg' voorziet in de realisering van een nieuw regionaal bedrijventerrein aan de Korteweg te Stelifcndam en maakt ook de daadwerkelijke ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein op de betreffende gronden mogelijk door een juridische regeling. De bedrijfsgronden op het bestaande bedrijventerrein nabij de havens van Stellendam zijn nagenoeg geheel uitgegeven. Mede om die reden zijn plannen opgesteld voor de realisering van het nieuwe bedrijventerrein aan de Korteweg.

Na een zorgvuldig gehouden onderzoek naar de beste locatie is de keuze gevallen op de gronden die gelegen zijn tussen de N57, de Korteweg en (de dijk langs) de Zuiderdiepstraatweg.

In de toelichting zoals die behoort bij dit bestemmingsplan wordt onder meer ingegaan op het gehouden onderzoek, waaronder de locatiekeuze, dat geleid heeft tot de voorgestane ontwikkeling. Overigens deze ontwikkeling past binnen het beleid, zoals dat door de provincie Zuid­Holland wordt gevoerd met betrekking tot het realiseren van een nieuw regionaal bedrijventerrein nabij Stellendam.

De gronden die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van het nieuwe regionale bedrijventerrein worden begrensd door:

­ de N57 aan de westzijde;

­ de Korteweg aan de zuidzijde;

­ de dijk direct langs de Zuiderdiepstraatweg aan de noord­ en oostzijde.

Het onderhavige bestemmingsplan biedt een relatief globaal planologisch­juridisch kader, waarin de daadwerkelijke ruimtelijk­visuele kwaliteit (beeldkwaliteit) slechts in beperkte mate is bepaald en gewaarborgd. Gezien de wens om een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein tot ontwikkeling te brengen, is het noodzakelijk ambitieniveau te formuleren en uit te dragen.

In verband hiermee is ten behoeve van de ontwikkeling van dit bestemmingsplan tevens een 'Notitie inzake Beeldkwaliteit' vervaardigd. Deze notie vormt een instrument dat sturing geeft aan de gewenste beeldkwaliteit bij de verdere uitwerking en vertaling tot een verkaveling met verschillende bedrijfspercelen en verschillende uitwerkingen/inrichtingsplannen, inclusief de uitgifte. Het gaat hierbij om de ruimtelijk­visuele aspecten (beeldkwaliteit) van enerzijds de openbare ruimte (profielen, inrichting, beplanting en dergelijke) en anderzijds de uit te geven gronden (bebouwing en inrichting van de bedrijfskavels). Deze notitie zal als uitgangspunt en inspiratiebron bij de inrichting van de openbare ruimten, het uitgiftebeleid en het welstandstoezicht worden gehanteerd.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn schriftelijke zienswijze omtrent hef ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Korteweg' en de bij dit bestemmingsplan behorende 'Notitie inzake Beeldkwaliteit' indienen bij de gemeenteraad van Goedereede, Postbus 38,3253 ZG Ouddorp.

Oudeland en Oude Nieuwland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 3:12, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn op 26 juni 2003 gehouden vergadering heeft besloten te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan 'Oudeland en Oude Nieuwland' teneinde het realiseren van het door Camping Blommerstee, Oudelandseweg 80a te Ouddorp opgestelde kwaliteitsverbetenngsplan betrekking hebbende op bedoelde camping in planologisch opzicht mogelijk te maken.

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op de 9* dag na vaststelling en ligt met het bijbehorende besluit vanaf 14 juli 2003 in het gemeentehuis, sector Grondgebied (Cluster VROM), ter inzage.

Binnen zes weken na bekendmaking van het vastgestelde voorbereidingsbesluit kunt u opgrond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de sector Grondgebied (Cluster VROM).

Blommerstee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Oudeland en Oude Nieuwland' ten behoeve van het realiseren van het door Camping Blommerstee, Oudelandseweg 80a te Ouddorp, ingediende kwaliteitsverbeteringsplan voor de camping.

Camping Blommerstee ligt aan de Oudelandseweg en grenst aan de noordzijde aan het natuurgebied Westduinen. De camping heeft als belangrijkste doelgroep jonge gezinnen en mensen boven de 55 jaar met een modaal tot bovenmodaal inkomen. De camping is omgeven door veel groen. De omgeving (zandwallen) geeft een speciale charme aan het kampeerterrein. Het terrein is circa 1,5 ha groot. Op de camping zijn 51 kampeermiddelen en drie recreatiewoningen aanwezig. Centrale voorzieningen zijn beperkt aanwezig.

Het voorstel van de ondernemer omvat oplossingen van gesignaleerde knelpunten op de camping en het uitvoeren van plannen op het gebied van milieu, natuur en landschap, zoals het realiseren van een centrale informatievoorziening, het verbeteren van het elektriciteitsnet, het vergroten van de onderlinge afstand tussen caravans en recreatiewoningen, het uitplaatsen van een aantal standplaatsen, het realiseren van parkeervoorzieningen, het realiseren van een speelterrein, het verbeteren van de drainage, het realiseren van een noodontsluiting aan de oostzijde van de camping, het verbeteren van de landschappelijke inpassing aan de oostzijde, het autoluw maken van terreindelen, het verbeteren van verschillende milieumaatregelen, het inrasteren van de zandwal aan de zijde van de Westduinen, zodat betreding van dit gebied niet mogelijk zal zijn, het realiseren van een poel en hoogstamfruitbomen e.d.

Teneinde tegemoet te komen aan de vraag naar grotere standplaatsen worden nieuwe standplaatsen aangelegd met een oppervlakte van circa 200 m' op een uitbreidingsterrein van 0,42 ha, onder realisering van een goede landschappelijke inpassing van het terrein door middel van zandwallen en een 5 meter brede beplantingssingel en toepassing van inheems assortiment voor de beplanting. Het aantal kampeereenheden neemt toe van 51 naar

Het aantal kampeereenheden neemt toe van 51 naar 56. Deze vijf nieuwe eenheden komen, met 7 bestaande eenheden van het bestaande terrein, op het uitbreidingsterrein.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de desbetreffende stukken met ingang van 14 juli 2003 gedurende een periode van vier weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM) ter inzage.

Gedurende deze periode kan een ieder tegen de voorgenomen medewerking schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2,3252 BR Goedereede.

iifffi' i'(' /"' II

i'(' /"' II

P8^iï£gj!;(.'.vv'»/' '/''iiiMiiimêiêmiiimM

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's