Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee hebben besloten om de kruising Weespad/Prins Bernhardstraat/Prins Hendrikstraat aan te wijzen als voorrangskruising. Het verkeer gaande over het Weespad/Prins Bernhardstraat zal voorrang hebben op het verkeer komende vanaf het Weespad en de Prins Hendrikstraat (een zgn. afbuigend voorrang).

Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 75, 3255 ZH OUDE­TONGE,

Tevens staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om binnen bovenvermelde termijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht. Postbus 50951,3007 BM ROT­ TERDAM een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.

Artikel19,lid3WRO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan) juncto artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor:

­ de aanbouw van een serre aan het pand op het perceel Roode Kruislaan 22 te Ooitgensplaat;

­ het plaatsen van een tuinhuis op het perceel Langeweg 2 te Oude­Tonge;

­ het bouwen van een berging op het perceel Wilhelminastraat 48 te Oude­Tonge.

De bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 juli 2003 gedurende vier weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in hef gemeentehuis, Eisenhoweriaan 1 te Oude­Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur.

Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinzagelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Eisenhowerlaan 1,3255 VA OUDE­TONGE.

Degene die een zienswijze heeft ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten.

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor:

­ het plaatsen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11, huisje 72 te Ooitgensplaat (ontvangen op 30 juni 2003);

­ het plaatsen van een installatie ten behoeve van mobiele telefonie op het kerkgebouw op het perceel Nieuwstraat 8 te Oude­Tonge (ontvangen op 2 juli 2003).

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning Is ontvangen voor:

­ het bouwen van een witlofloods t.vv een bestaande loods op het perceel V Groeneweg 4 te Oude­Tonge (ontvangen op 20 juni 2003);

­ het gedeeltelijk vergroten van een garage/berging op het perceel Mariniersweg 7 te Oude­Tonge (ontvangen 30 juni 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouviwergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschnften worden ingediend.

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning is verleend voor:

­ het veranderen van een gevel aan het pand op het perceel Kolfweg 1 te Oude­Tonge (besluit verzonden 3 juli 2003).

Een sloopvergunning Is verleend voor:

­ het slopen van een veestalling en het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel Oudelandsedijk 2^ te Oude­Tonge (besluit verzonden 30 juni 2003).

Met toepassing van hoofdstuk 6 van de gemeentelijke Bouwverordening is een gebruiksvergunning verleend voor:

­ een winkelgebouw op het perceel Weespad 33 te Ooitgensplaat (besluit verzonden 2 juli 2003);

­ een onderwijsgebouw op het perceel Julianastraat 13 te Oude­Tonge (besluit verzonden 2 juli 2003);

­ een bijeenkomstgebouw op het perceel Kloosterstraat 10­12 te Achthuizen (besluit verzonden 2 juli 2003).

Nadere informatie over de verieende lichte bouwvergunningen, sloopvergunning en gebruiksvergunningen, IS op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een vooriopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand

Ten aanzien van de eerstvolgende vergadenng van de welstandscommissie, delen wij u het volgende mee Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met de heer J. Stelloo, J. Pieterman of de heer M. Hamelink.

Welstandszltting (gemandateerde behandeling)

Datum : 22 juli 2003

Tijdstip & locatie ; 9.00 uur / gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering)

Datum : 16 juli 2003

Tijdstip & locatie : 14.00­17.00 uur/ gemeente Tholen gemeentehuis S'nt Maar'e'sd'jk

maammm

liSaf,,^|f4ff & 22OO / fe « 27 93 /

wsm „»«'Mk*:,,!'; ' ' MiÉm sai^dlCisaMmMÉÊÉaBÈIÊlÊilÊ

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's