Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTE GOEDEREEDE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMEENTE GOEDEREEDE

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen: Rectificatie:

Op 25 november 2011 - het verbouwen van het restaurant met bijbehorende woning op het perceel Prins Hendrikweg 27 (i pv nr 32) te 3253 BV Ouddorp

Q voor de activiteit bouwen:

Op 5 december 2011 - het uitbreiden van de recreatiewoning op het perceel De Toekomst 8, Dijkstelweg 59 te 3253 TA Ouddorp, - het uitbreiden van de recreatiewoning op het perceel De Toekomst 50, Dijkstelweg 59 te 3253 TA Ouddorp

Op 7 december 2011 - het plaatsen van een dakkapel op de recreatiewoning De Toekomst 79, Dijkstelweg 59 te 3253 TA Ouddorp

Op 11 december 2011 - het (tijdelijk) plaatsen van 3 units op het perceel Dorpsweg 4/4a te 3253 AR Ouddorp

Op 12 december 2011 - het realiseren van een reclamebord tegen de voorgevel van het pand fVlolenstraat 5 te 3252 BE Goedereede Op 15 december 2011 - het uitbreiden van de recreatiewoning Noordzeepark, Oosterplaat 29, Oude Nieuwlandseweg 43 te 3253 LL Ouddorp

Q voor de activiteit slopen: Op 13 december 2011 - het slopen van de hooischuur, voormalige veeschuur en uienberging op het perceel Havenweg 3 te 3253 XG Ouddorp, - het slopen van de voormalige gemeentewerkplaats op het perceel Tumstraat 2 te 3251 BA Stellendam

Q voor de activiteit uitrit aanleggen of veranderen: Op 7 december 2011 - het aanleggen van een uitrit op het perceel Westerweg 11 te 3253 LX Ouddorp

Q voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren: Op 7 december 2011 - het doorbreken van de schurveling op het perceel Westerweg 11 te 3253 LX Ouddorp • voor de activiteit brandveilig gebruik: Op 6 december 2011 - voor het strandpaviljoen Cside op het perceel nabij 't Flaauwe Werk te Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadenng van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 10 januari 2012 in het gemeentehuis te Middelharnis De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op lOjanuan 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

ü voor de activiteit bouwen: - het plaatsen van een berging op het perceel Pnnsenhof 83, Oude Nieuwlandseweg 53a te 3253 LL Ouddorp (13 december 2011), - het bouwen van een berging op het perceel Kelderweg 45 te 3253 TC Ouddorp (14 december 2011)

Q verlengen beslistermijn van aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten aanlegvergunnlng(werk of werkzaamheden uitvoeren) en planologische afwijking: - voor het maken van een 2^ ontsluitingsweg ten behoeve van de 'Nieuwe Oostdijk' ter plaatse van de Hoofddijk te 3252 AS Goedereede (12 juli 2011)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2^ ontsluiting wijk Nieuwe Oostdijk

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ingevolge artikel 3 12 Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 27 december 2011 tot 7 februan 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het - ontwerp ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning ten behoeve van het planologisch mogelijk maken van de 2® ontsluiting van de wijk Nieuwe Oostdijk op de Hoofddijk te Goedereede

Om reden dat het plan met past in het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' is een afwijking van het bestemmingsplan nodig in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De ontsluiting is gepland voorbij de bebouwing aan de Hoofddijk en is ten dienste van de wijk Nieuwe Oostdijk te Goedereede Tijdens de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden zienswijzen naar voren brengen

De ruimtelijke onderbouwing, kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur, en bovendien na afspraak, op donderdag van 18 00 uur- 19 30 uur Tevens IS het concept ruimtelijke onderbouwing digitaal te raadplegen op de website van de gemeente Goedereede, vanaf 27 december 2011 tot 7 februari 2012, op www goedereede nl onder actueel -»tennzagelegging

Tot 7 februan 2012 kunt u, bij voorkeur schnftelijk, uw zienswijze naar voren brengen Uw zienswijze kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Uit uw zienswijze dient te blijken op welke onderdelen deze betrekking heeft Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00

Voorontwerp-bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat met ingang van 27 december 2011 tot 7 februari 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage hgt het - voorontwerp-bestemmingsplan Hazersweg 23, Ouddorp Het voorontwerp bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart Het plangebied betreft het perceel Hazersweg 23, dat gelegen IS tussen de Hazersweg, het Smalle Einde en de Spaanseweg in Ouddorp

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is dat het bouwplan voor het realiseren van 26 woningen in strijd is met het geldende bestemmingsplan Dit houdt in dat het bestemmingsplan IS gemaakt om het realiseren van de 26 woningen mogelijk te maken

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur en bovendien na afspraak op donderdag van 18 00 uur -19 30 ui/r Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het voorontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 27 december 2011 tot 7 februan 2012, www goedereede nl onder actueel -^ tennzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot 7 februan 2011 kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan Schriftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Uit uw reactie dient te blijken op welke onderdelen van het voorontwerpplan de reactie betrekking heeft Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het Bestemmingsplan 'Dorpsgebied Stellendam en Havenhoofd 2011' zoals dit door de Raad bij besluit van 10 november 2011 gewijzigd is vastgesteld, met ingang van 27 december 2011 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Goedereede ter inzage ligt De stukken zijn eveneens raadpleegbaar op de internetsite www goedereede nl onder de knop dienstverlening -»ter inzagelegging alsmede op Ruimtelijkeplannen nl

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wettelijke verplichting tot het actualisenng en digitalisenng van bestemmingsplannen binnen de Gemeente Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter Dit houdt in dat het plan met name gericht is op het regelen van de bestaande functies en de bestaande bebouwing in het plangebied Daarnaast is in het bestemmingsplan het huidige relevante beleid van de gemeente vervat De gewijzigde vaststelling is naar aanleiding van naar voren gebrachte zienswijze

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep tegen het Raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage, door

- belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmmgsplan, - belanghebbenden, die aantonen dat ZIJ redelijkerwijs met in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben kunnen indienen, - belanghebbenden, die nog geen reactie hebben kunnen geven op de wijzigingen m het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd

Ter inzage gelegd: 1 Bestemmingsplan 'Dorpsgebied Stellendam en Havenhoofd 2011', 2 Raadsvoorstel van 11 oktober 2011, 3 Advies Commissie Grondgebiedzaken van 31 oktober 2011, 4 Raadsbesluit van 10 november 2011, 5 Bestemmingsplan beljorende bij voormeld Raadsbesluit met melding dat het volledige plan ook op internet is gepubliceerd

Afkondiging

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadenng van 6 december jl besloten, conform het raadsbesluit op 28 oktober 2010 de volgende beleidsregel buiten werking te stellen - Beleidsregel Tenderregeling Duurzaam investeren, verantwoord delen

Ophalen huisvuil etc. tijdens feestdagen

In verband met Tweede Kerstdag wordt het restafval (groene container) opgehaald op zaterdag 24 december 2011 Zet uw container op genoemde zaterdag voor 7 uur aan de wegi Op woensdag 28 december 2011 worden geen kapotte containers omgewisseld

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadenng van 13 december 2011 besloten om tijdens de komende jaarwisseling, vanaf 31 december 2011 vanaf 12 00 uur tot 1 januan 2012 om 08 00 uur, de steegjes lopende vanaf de Hoenderdijk en de Weststraat naar de Dorpstienden aan de zijde van de Dorpstienden fysiek met betonblokken te gaan afsluiten Met deze afsluiting trachten WIJ om voor deze omwonenden ook gedurende de jaarwisseling rust in hun woonomgeving te creëren

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede Datum donderdag 5 januan 2012 Tijd 19 30 tot 21 30 uur Plaats Zalencentrum Dorpstienden, Dorpstienden 4, Ouddorp

Programma 19 30 uur ontvangst 20 00 uur opening door gemeentesecretaris H van Steeg toespraak door burgemeester G J van de • Velde-de Wilde 20 30 uur informeel samenzijn 21 30 uur einde nieuwjaarsreceptie

EKtra informatie Voor extra informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretanaat, telefoon (0187) 49 77 79 of per e-mail secretariaat@goedereede nl Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38,3253 ZG Ouddorp, Internet www goedereede Tel (0187) 49 15 00 ma t/m vr van 08 00 tot 12 00 uur, daarnaast wo van 13 00 tot uur en do van 18 00 lot 19 30 uur E-mail gemeentehuis@goedereede nl Het gemeentehuis is open op ma t/m vr van 9 00 tot 12 00 uur, woensdagmiddag van tot 16 00 uur en tijdens de avondopenstelling op do van 18 00 lot 19 30 uur De milieustraat is open op woensdag van 15 30 tot 18 00 uur, op vrijdag van 15 30 to uur en op zaterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 december 2011

Eilanden-Nieuws | 80 Pagina's

GEMEENTE GOEDEREEDE

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 december 2011

Eilanden-Nieuws | 80 Pagina's