Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTE GOEDEREEDE m��r dan mooi

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMEENTE GOEDEREEDE m��r dan mooi

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan tiet bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrectit delen wi) u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen:

Op 16 december 2011 - het uitbreiden van de winkel

- het uitbreiden van de winkelruimte aan de Actitenweg (aansluitend aan de percelen Weststraat 5 en 7) te 3253 AA Ouddorp

Op 17 december 2011

- het plaatsen van een dakkapel en wijzigen van de gevels van het pand Hoofddijk 3 te 3252 AS Goedereede

Op 18 december 2011

- het plaatsen van een schutting op het perceel Groenmarkt 7 te 3252 AM Goedereede

Op 19 december 2011 - het bouwen van 22 apparte

- het bouwen van 22 appartementen (gebouw C De Vliedberg) op het perceel Hoge Pad 2 te 3253 BJ Ouddorp

Op 20 december 2011 - het veranderen en verlengen

- het veranderen en verlengen van het dak, plaatsen van 2 dakkapellen, veranderen van het portaal op het perceel Blauwe Distelstraat 27 a te 3252 LA Goedereede Havenhoofd

voor de activiteit slopen: Op 16 december 2011

Op 16 december 2011

- het slopen van het achterdeel van de winkelruimte aan de Achterweg (aansluitend aan de percelen Weststraat 5 en 7) te 3253 AA Ouddorp

Q voor de activiteit monumenten: Op 18 december 2011

Op 18 december 2011

- het plaatsen van een schutting op het perceel Groenmarkt 7 te 3252 AM Goedereede

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 10 januari 2012 in het gemeentehuis te Middelharnis De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 10 januan 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen:

- het plaatsen van een zonnepark op het perceel Vrijheidsweg 1 te 3253 LS Ouddorp (16 december 2011),

- het verbouwen van de woning op het perceel Plaatweg 2 en nieuwbouw woning met schuur op het perceel Plaatweg 4 te 3251 LN Stellendam (20 december 2011),

- het gedeeltelijk vervangen van dakpannen en het uitbreiden van de Ie verdieping van de woning Langeweg 32 te 3251 LH Stellendam (21 december 2011)

voor de activiteit slopen:

- het slopen van het pand Plaatweg 4 te 3251 LN Stellendam (20 december 2011)

ü voor de activiteit planologische afwijking van bestemmingsplan:

- het gedeeltelijk vervangen van dakpannen en het uitbreiden van de Ie verdieping van de woning Langeweg 32 te 3251 LH Stellendam (21 december 2011)

Ingetrokken bouwvergunning:

Op 14 december 2011 de reguliere bouwvergunning B09 0037R - het opnchten van een berging en het vergroten van de woning Keldenn/eg 45 te 3253 TC Ouddorp

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan 'Welgelegen 2012' te Ouddorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied 'Welgelegen 2012' te Ouddorp ter inzage legt

Voorontwerpbestemmingsplan

Het gebied waarop het nieuwe bestemmingsplan betrekking heeft, maakt onderdeel uit van de nieuwe woonwijk Welgelegen Het betreft hier de aanpassing van enkele kavels in de zuidwest hoek van het gebied, gelegen nabij de Havenweg en Waterweg

Op 24 juni 2011 is de eerste paal geslagen voor het woningbouwproject Welgelegen aan de zuidzijde van Ouddorp Inmiddels is ge bleken dat vanwege de vraag naar specifieke woningen het woningbouwprogramma op onderdelen dient te worden aangepast Deze aanpassingen hebben betrekking op de als derde fase te realiseren woningen

In verband met bovenstaande liggen de hierna te noemen bescheiden met ingang van 2 januan 2012 tot en met 30 januari 2012 gedurende een penode van vier weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede Gemelde stukken zijn in voornoemde periode tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www goedereede nl en via www ruimtelijkeplannen nl

Het betreft - voorontwerpbestemmingsplan 'Welgelegen 2012'

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn inspraakreactie ten aanzien van bovenstaande schriftelijk en/of mondeling (na afspraak met het cluster RO van de gemeente Goedereede) kenbaar maken Inspraakreacties ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van de gemeente Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Voor meer informatie over de vooraankondiging kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Goedereede (0187 - 49 15 00)

Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat met ingang van 2 januan 2012 tot 13 februari 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het - ontwerp-bestemmingsplan Toppershoedje

Het voorontwerp bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart Het plangebied betreft het recreatiepark Toppershoedje inclusief een uitbreiding aan de westen oostkant van het terrein Het recreatiepark IS gelegen tussen de Oude Nieuwlandseweg en de Vnjheidsweg in Ouddorp

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het kwaliteitsverbetenngsplan dat is opgesteld voor RCN Het Toppershoedje Dit plan gaat ondermeer uit van een gedeeltelijke hennrichting van het bestaande terrein en een beperkte uitbreiding aan zowel de west- als oostkant Omdat de ontwikkeling met past in het geldende bestemmingsplan wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur en bovendien na afspraak op donderdag van 18 00 uur - 19 30 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 2 januari 2012 tot 13 februan 2012, wviAw goedereede nl onder actueel -» terinzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot 13 februari 2012 kunt u mondeling of schriftelijk zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Schnftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Uit uw reactie dient te blijken op welke onderdelen van het ontwerpplan de reactie betrekking heeft

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00.

Afkondiging (1)

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat op 23 december 2011 in het publicatieblad het volgende besluit is opgenomen

- Algemene subsidieverordening gemeente Goedereede 2012

Genoemd besluit is in de raadsvergadering van 22 december 2011 vastgesteld en treedt in werking op 1 januan 2012

De Algemene subsidieverordening gemeente Goedereede 2012 ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage op de stafafdeling BMO en kan tegen betaling van de kosten worden verkregen

Afkondiging (2)

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat op 23 december 2011 in het publicatieblad het volgende besluit is opgenomen

- Vaststelling taneven voor het gebruik van de verenigingsgebouwen en voor het gebruik van de sporthal en gymnastieklokalen

Genoemd besluit is in de vergadenng van de gemeenteraad d d 10 november vastgesteld en treedt in werking op 1 januari 2012 De tarieven voor het gebruik van verenigingsgebouwen en voor het gebruik van de sporthal en de gymnastieklokalen zijn verhoogd met 10%

E e a vindt u op de website van de gemeente Goedereede, ligt voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie en IS beschikbaar op de betreffende locaties

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede

Datum: donderdag 5 januan 2012

Tijd .•19 30 tot 21 30 uur

Plaats: Zalencentrum 'Dorpstienden', Dorpstienden 4, 3253 AS Ouddorp

Programma

19 30 uur ontvangst

20 00 uur opening door gemeentesecretaris H van Steeg toespraak door burgemeester G J van de Velde-de Wilde

20 30 uur informeel samenzijn 21 30 uur einde nieuwjaarsreceptie

Extra informatie

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretanaat, tel (0187) 49 77 79 of per e-mail secretariaat@goedereede nl

Tramli|nweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp, Internet www goedereede nl

Tel (0187) 49 15 00 ma t/m vr van 08 00 tot 12 00 uur, daarnaast wo van 13 00 tot 16 00 uur en do.van 18 00 tot 19 30 uur E-mail gemeentehuis@goedereede nl

Het gemeentehuis is open op ma t/m vr van 9 00 tot 12 00 uur, woensdagmiddag van 13 00 tot ]6 00 uur en tijdens de ovondopenstellmg op do van 18 00 tot 19 30 uur

tot ]6 00 uur en tijdens de ovondopenstellmg op do van 18 00 tot 19 30 uur De milieustraat is open op woensdag van 15 30 tot 18 00 uur, op vrijdag van 15 30 tot 16 30 uur en op zaterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's

GEMEENTE GOEDEREEDE m��r dan mooi

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's