Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Woongoed Flakkee gaat in hoger beroep na vonnis kantonrechter

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Woongoed Flakkee gaat in hoger beroep na vonnis kantonrechter

Duidelijkheid en jurisprudentie nodig om geschil over ramen wassen definitief op te los

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - De Rotterdamse kantonrechter is van oordeel dat woningbouwvereniging Woongoed Flakkee vier keer per jaar ramen moet wassen in een tweetal appartementen aan Antoon Coolenstraat 168 en 170 inSommelsdijk. Dit als uitkomst vaneen geschil met twee huurders, de heer A. Los en mevrouw E C Veltkamp, die de huurcomnussie passeerden en rechtstreeks naar de rechter stapten. Zi) waren van mening dat overleg met de woningbouwvereniguig niet tot een voor hen bevredigend resultaat kon leiden. De woningbouwvereniging bestrijdt dit overigens met nadruk.

gggjoap Rmzeveld

Op het eerste gezicht een meningsverschil over het wassen van moeilijk of niet bereikbare ramen aan de buitenzijde van de appartementen

Daarop mzoomend blijkt het hier echter te gaan om een principiële zaak die voor de woningbouwverenigingen voor de gehele corporatiesector tot vergaande consequenties zou funnen leiden Een uitspraak van de l^antonrechter die de huurcommissie overmlet In dit artikel laten wij aUe vetrokken partijen aan het woord en schetsen we de betekenis van de uitspraken van eerdere rechtszaken

Startend met de constatering dat de woningbouwvereniging Woongoed '•lakkee zich stipt aan de beslissing an de kantonrechter zal houden ^onstaterend dat zij, in de aange jaagde tijd en na zorgvuldige bestu- ^nng van mogelijke gevolgen, heeft S meend tegen de uitspraak in hoger roep te moeten gaan Dit mede op *sis van fmanciele berekeningen van sten die eventueel gemaakt moe Z ''?''^'" als de maatregelen voor eel/ "Complex zouden moeten beH u^'* ^^^^ ^a" al snel om een °rag boven de tienduizend euro niet'*" Gemeenschapsgeld dat dan ingezet kan worden voor andere ^ ngnjke^aken "WIJ willen duim Tm ^ , ^'^°°'' metten wij ons n,,^ hoogste instantie, als het Nieuw^^P" «i'i-ecteur Simon van waal en hoofd Woondiensten "'"tm ten Have Niet vergelijkbaar

Deze uitspraak en de eerdere uitspraken van twee kantonrechters (Den Bosch en Maastricht) dienen, in de zoektocht naar jurisprudentie, zorgvuldig te worden bezien Ze zijn namelijk met vergelijkbaar

Alleen het onderwerp komt overeen Immers in de gevallen Den Bosch en

Immers in de gevallen Den Bosch en Maastricht was de insteek de kostenfactor wie betaalt de kosten voor het schoonmaken van de ramen? Bij de rechtsgang van genoemde twee huurders van de appartementen aan de Antoon Coolenstraat contra woningbouwvereniging Woongoed Flak kee is een uitspraak gedaan over de bereikbaarheid van ramen om deze te kunnen zemen

Kantonrechter

Medio november 2011 oordeelde de Kantonrechter te Rotterdam in de zaak tegen twee bewoners van de appartementen 168 en 170 aan de Ajntoon Coolenstraat in Middelharnis dat Woongoed Flakkee eenmaal per drie maanden zorg dient te dragen voor het wassen van een m het vonnis genoemd aantal ramen in deze twee appartementen De Rotterdamse kantonrechter zag ook aanleiding om de woningbouwvereniging, als deels m het ongelijk gestelde par tij, te veroordelen m de proceskosten Verder werd een dwangsom van 100 euro per dag opgelegd mdien Woongoed Flakkee m gebreke zou blijven

Op locatie De rechter die ter plaatse in Mid

De rechter die ter plaatse in Middelharnis de situatie heeft bekeken, wenste met in te gaan op nevenvordenngen tot kostenvergoeding van beide bewoners Voor vermindering van de huurprijs wegens gederfd woongenot bestond geen aanleiding en ook vergoeding voor buitenrechtelijke kosten werd afgewezen Dit op grond van onvoldoende onderbou wing en bij gebrek aan deugdelijke grondslag Een opvallend citaat in het beoordehngshoofdstuk van de kantonrechter IS dat hij aangeeft reke ning te moeten houden met het feit dat de bewoners van de appartementen 168 en 170 'senior citizens' zijn

Woonbond Ook de bemoeienissen van De Ver

Ook de bemoeienissen van De Vereniging Nederlandse Woonbond (opgericht m 1990) bij dit thema zijn interessant De Woonbond behar tigt thans meer dan de helft van alle hurende huishoudens Dat zijn meer dan 1,5 miljoen woningen De Woningbond noemt zich de stem van hurend Nederland en staat voor goede huurwoningen, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties

In een dossier en op de site van de Woonbond wordt, evenals m een direct contact, melding gemaakt van processen die gevoerd zijn bij het kantongerecht m Den Bosch en in Maastricht Daarbij ging het om de vraag wie de kosten voor het schoonmaken van ramen moet betalen als ramen voor huurders onbereikbaar zijn Dat is de verhuurder, zo oor deelden de kantonrechters Echter, volgens het Servicekostenbeleid van de huurcommissie dient de verhuur der wel bij het onbereikbaar zijn van de ramen voor een hoogwerker of gordelinstallatie te zorgen Maar de kosten voor de glazenwasser mogen worden doorberekend aan de huur ders

Woongoed Flakkee

"Tijdens de gerechtelijke procedure heeft Woongoed Flakkee zich voort durend op het standpunt gesteld dat ZIJ bereid was de kosten voor het materieel van de glazenwasser voor haar rekening te nemen indien bepaalde ramen onbereikbaar zouden zijn Dit blijkt ook expliciet uit het vonnis van de kantonrechter", geeft Martin ten Have aan "Na de uitspraak hebben wij in december 2011 een glazenwasser gevraagd de ramen in de twee woningen te zemen Omdat de ramen van binnenuit

Omdat de ramen van binnenuit bereikbaar zijn, hebben wij besloten de ramen ook van binnenuit te laten reinigen Ook dat is conform het vonnis van de kantonrechter Het uit voeren van dit werk, de wijze waarop het gebeurt, is onze verantwoordelijkheid Over een verplichting tot het gebruik van een hoogwerker of gla zenwasmstallatie is in de rechtszaak met gesproken Bij de bouw van het complex (jaren 2006 2008) viasten WIJ dat enkele ramen voor het wassen moeilijk bereikbaar zouden zijn WIJ hebben op dat vraagstuk dan ook mgespeeld"

Bijeenkomst

Martin ten Have verwijst naar een bijeenkomst met de bewoners en bedrijven van de blokken A en B aan de Antoon Coolenstraat, m sep tember 2009 Uitgaande van de regel Woongoed Flakkee betaalt het materiaal en de huurders het zemen van de ramen op voor hen onbereikbare plaatsen, werd afgesproken offerte aan te vragen voor de uitvoeringskosten Huurders waren met blij met de vervolgens gepresenteerde kosten Een aantal van hen koos voor eigen

Een aantal van hen koos voor eigen aanpak De heer Los en mevrouw Veltkamp zetten - voorbijgaand aan de huurcommissie, die juist dit soort huurgeschiUen behandelt - rechtstreeks in op een civiele procedure bij de kantonrechter "Jammer", aldus Ten Have, "dat wij met gezamenlijk, m harmonie, tot een initiatief konden komen om bijvoorbeeld via een proefproces duidelijk te laten maken hoe de rechter over dit onderwerp denkt Immers een verwijzing naar rechtszaken, wel met een zelfde onderwerp maar met een andere insteek, leverde geen hanteerbare jurisprudentie op De kantonrechter die in Middelharnis ter plaatse de situatie m ogenschouw nam, vond in zijn vonnis dat je het wassen van de desbetreffende ramen door de bewoners zelf, eigenlijk met van 'senior citizens, zou mogen verlangen'

Reactie huurder De heer Los woont m een apparte

De heer Los woont m een appartement op de 2e verdieping Mevrouw Veltkamp in een maisonnette op de Ie en 2e verdieping De heer Los is blij met de uitspraak van de Rotterdamse kantonrechter Toch voelt hij enige, zoals hij het verwoordt, unheimische gevoelens "Het was allemaal met nodig geweest Natuurlijk, ik heb de stap naar de rechter gezet Maar als goed overleg mogelijk was geweest met Woongoed Flakkee dan had het met tot deze procedure geleid Van een sociale verhuurder mag je verwachten dat deze zich ook inleeft in problemen voor seniorenbewoners en meewerkt op punten waarvoor ook in de Wet WMO aandacht wordt gevraagd Tijdens het bezoek van de rechter is vastgesteld dat m redelijkheid het reinigen van een aantal ramen aan de buitenzijde door ons als bewoners met uitvoerbaar IS Woongoed Flakkee stelt dat de ramen bestaan uit een draaideel en uit een vast deel en dat dit mogelijkheden biedt voor het wassen van het glas De kantonrechter constateerde dat het niet zo is dat het draai mechanisme van de ramen het mogelijk maakt dat de ramen gemakkelijk aan de buitenkant kunnen worden gereinigd", zegt de heer Los

Duidelijkheid

"WIJ willen graag duidelijkheid", herhaalt directeur Van Nieuwaal van Woongoed Flakkee tenslotte "Daarom tekenen wij hoger beroep aan WIJ houden ons aan de Wet en uiteraard strikt aan de thans geldende uit spraak van de kantonrechter gericht op de twee genoemde appartemen ten Aan het gebrek aan jurispruden tie en de mogelijke gevolgen op dit gebied voor onze woningbouwvereniging (precedentwerking) en voor de gehele corporatiesector willen wij wat doen Alleen een uitspraak van een kantonrechter is daarvoor met voldoende Er moet duidelijkheid komen"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Woongoed Flakkee gaat in hoger beroep na vonnis kantonrechter

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's