Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds. G. Wassinkmaat spreekt voor Gereformeerd de Bond over �bijbelse doordenking heilsorde�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ds. G. Wassinkmaat spreekt voor Gereformeerd de Bond over �bijbelse doordenking heilsorde�

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

NIEUWE-TONGE - Donderdagavond 2 februari hield de afdeling Goeree-Overflakkee van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) haar jaarvergadering. Ds. G. Wassinkmaat, predikant van de hervormde gemeente van Gameren, hield een lezing over het thema 'Een bijbelse doordenking van de heilsorde'. Zo'n honderd belangstellenden luisterden in hervormd centrum 'Elim' te Nieuwe-Tonge geboeid naar zijn verhaal.

Door Harry Groenenboom

Maar aangezien het een jaarvergadering betrof moesten eerst andere agendapunten worden afgehandeld. Nadat ds RM. van 't Hof uit Oude- Tonge de vergadering geopend had, kreeg de secretaris van de afdeling, de heer H. van der Haven, gelegenheid om het jaarverslag te lezen. HIJ meldde dat de afdehng op dit moment 311 leden heeft en dat er op het eiland 312 abonnees van De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond, zijn. Ook had hij een nieuwtje. Op 30 augustus zal prof A. de Reuver spreken over het onderwerp 'Aangevochten geloof'. Daarna gaf ds. Van 't Hof een overzicht van de financiën, waarbij hij het belang van de collecte die later op de avond zou worden gehouden onderstreepte. Dat had effect, want de collecte bracht ruimschoots het benodigde bedrag op.

Vervolgens vond de bestuursverkiezmg plaats. Voor een tweetal vacatures had het bestuur namen voorgesteld. Ds. Van 't Hof vroeg de vergadering of iemand een stemming wilde. Dit bleek niet het geval, zodat de voorgestelde bestuursleden gekozen waren, wat inhield dat ds. Van 't Hof officieel voorzitter werd van de eilandehjke afdeling van de Gereformeerde Bond.

Waarheidsvriend Na deze formele punten kreeg de

heer H. Geluk, voorlichter van De Waarheidsvriend, gelegenheid om iets te vertellen over de wijze waarop dit jaar het 100-jarig bestaan van het blad zal worden herdacht. Hij deelde mee dat dit zal gebeuren door het organiseren van drie feestelijke bijeenkomsten Eén daarvan zal op 12 april dit jaar plaatsvinden in Middelharnis Geluk deelde mee dat 's middags een bustour over het eiland zal worden gehouden en dat er gelegenheid zal zijn voor ontmoeting en samenzang m de Hervormde kerk te Middelharms. 's Avonds zal er een programma zijn, dat begint om 19.30 uur.

Bijbelse bevinding Vervolgens kreeg ds. G. Wassinkmaat

Vervolgens kreeg ds. G. Wassinkmaat de gelegenheid om zijn referaat uit te spreken. Hij behandelde in vogelvlucht de inhoud van zijn boekje 'Orde op zaken stellen. Een bijbelse doordenking van de heilsorde' dat vorig jaar in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond verscheen. HIJ vertelde dat hij bij het schrijven van zijn boekje de ontdekking had gedaan "hoe ontzettend belangrijk het is dat ook in de gemeente kennis van zaken aanwezig is".

De Gamerense predikant stelde dat we in een belevingscultuur leven, met als gevolg dat het in het geloofsleven gaat om het "goede gevoel". Daar uitte de predikant bezwaar tegen "Het gaat met om het goede gevoel. Bijbelse bevinding is dat ik in het geloof ervaar dat God precies zo is zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart". Hij gaf aan dat bezinning op de heilsorde van belang is omdat we in een tijd leven van veel "onzekerheid, twijfel en verwarring". Heilsorde

Wat is de heilsorde? De Game-

l^!,P^^<l*ant omschreef voor de he^ÜT "°"derd aanwezigen de "^•l^orde als "het heil dat Chnstus verworven heeft, en door Zijn Geest toepast in de harten van zondaren" Bij de heilsorde, zo legde hij uit, gaat het om de "samenhang van de gaven die Christus verworven heeft, het verband daartussen" Hij vergeleek dit met het verband tussen de vier seizoenen "Geen winter'is hetzelfde

Als je met weet dat er een lente, zomer, herfst en winter is raak je het zicht daarop kwijt" Het zicht op het verband tussen de gaven van Chris tus, zo vervolgde hij, kan houvast geven Hij benadrukte dat het met gaat om een belevingsorde, maar om "de orde m het reddend handelen van God" Daarna ging ds Wassinkmaat nader

Daarna ging ds Wassinkmaat nader in op de verschillende onderdelen van de heilsorde Als eerste behan delde hij de uitverkiezing "Van God uit gezien is er eerst de verkiezing" HIJ gaf aan dat God met als een "des poot" mag worden voorgesteld en gaf aan dat altijd met twee woorden moet worden gesproken "God is genadig en rechtvaardig" Hij zei verder dat de uitverkiezing geen "obstakel" moet worden voor het geloof omdat dit leidt tot onverschilhgheid of hjdelijkheid Om aan te geven hoe de uitverkiezing wel moet worden gezien, citeerde hij een uitspraak van wijlen ds J J Poort "Ons houvast is dat God ons vasthoudt"

Vervolgens bracht ds Wassinkmaat de roeping ter sprake "Van God uit gezien is er eerst de verkiezing, van de mens uit gezien is er eerst de roeping", zo zei hij Dat is een Bijbels gegeven, zo legde hij uit "Door heel de Bijbel heen zie je dat God mensen roept, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament" God roept door Zijn Woord, zo vervolgde hij "Het roepen van Gods Woord mag u nooit losmaken van het werk van Gods Geest" Verder gaf hij aan dat alleen achteraf gezegd kan wor den dat iemand inwendig geroepen is "Anders is het gevaar groot dat je de uitwendige roeping met seneus neemt"

Na de roeping volgt de wedergeboorte Ds Wassinkmaat gaf aan dat daaronder kan worden verstaan het begin van het nieuw leven, en ook de ontvvikkeling van het nieuwe leven Verder gaf hij aan dat de wedergeboorte nooit los mag worde gemaakt van het geloof m Christus HIJ motiveerde deze gedachte met een verwijzing naar het gesprek dat Jezus had met Nicodemus Toen kwam de rechtvaardiging ter

Toen kwam de rechtvaardiging ter sprake Ds Wassinkmaat legde mt wat dat inhoudt aan de hand van een verhaal Hij schetste het beeld van een rechter die klaar zit om een vonnis te vellen Het bewijs is rond, alles pleit tegen de verdachte Dan komt de zoon van de rechter binnen en zegt "Vader, ik wil de straf van die knul op me nemen, zet mij maar gevangen" Hiermee maakte de predi kant duidelijk dat Jezus de straf heeft gedragen m plaats van allen die in Hem geloven

Vervolgens ging de predikant m op de heiliging Rechtvaardiging en hei ligmg horen bij elkaar, zo legde hij uit Hij wees er hierbij op dat Calvijn het beeld gebruikt van de zon, die zowel hcht als warmte geeft De heihgmg moet niet worden gezien als een tegenprestatie voor de rechtvaardi ging, zo stelde hij Ook de heihging is door Christus geschonken

Vragen Na de pauze ging ds Wassinkmaat

Na de pauze ging ds Wassinkmaat m op de vele vragen die schriftelijk waren ingediend Een daarvan was of het mogelijk is om altijd het moment van wedergeboorte aan te kunnen wijzen Hierop antwoordde de predikant "Nee, als je maar wel het feit weet een dmg weet ik, dat ik blind was, en nu zie" Een andere vraag was. of de mens in de wedergeboorte echt passief is Volgens ds Wassinkmaat IS dat inderdaad het geval, maar wordt de mens wel ingeschakeld "Je leest nergens m de Bijbel de oproep tot wedergeboorte" Naar aanleiding van een passage in het boek van ds Wassinkmaat over de heilsorde vroeg iemand wat het is wat de mens rechtvaardigt het geloof of christus Hierop antwoordde hij "Het geloof rechtvaardigt niet, dat is het middel De inhoud van het geloof rechtvaar digt, Christus En dat betekent ook al IS mijn geloof zwak, Christus is de grond van mijn zaligheid"

Ook kwam ter sprake dat met name jongeren zoveel spreken over heihging en zo weinig over zonde en genade In verband hiermee werd de vraag gesteld hoe hiermee om te gaan' In een persoonhjk getoonzet antwoord gaf ds Wassinkmaat aan dat het belangrijk is om met zulke mensen m gesprek te gaan Hij vertelde daarbij hoe hijzelf te maken had met iemand die geloofde dat een wedergeborene vrijwel niet meer zondigt Om duidelijk te maken dat dit niet Bijbels is, wees ds Wassinkmaat hem op de vele waarschuwingen van Paulus tegen heel concrete zonden, zoals overspel

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Ds. G. Wassinkmaat spreekt voor Gereformeerd de Bond over �bijbelse doordenking heilsorde�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's