Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderdata

Op dinsdag 14 februari 2012 komt de raadscommisie Grondgebiedzaken voor een vergadering bijeen en op donderdag 16 februan 2012 de raadscommissie Publiekszaken

Beide vergadenngen beginnen om 19 30 uur

Ter inzage:

De agenda(s) voor deze vergadenng(en) ligt (liggen) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en wel bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2 te Goedereede waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald

Tevens liggen de agenda's ter inzage in de bibliotheek Hofdijksweg 20 te Ouddorp

Spreekrecht:

Burgers worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de vergadenng maximaal 5 minuten het woord te voeren over ondenwerpen die voorkomen op de agenda Voor insprekers bestaat verder bij

Voor insprekers bestaat verder bij de behandeling van het betreffende agendapunt nog de mogelijkheid tot het gedurende maximaal 5 minuten meespreken

Aanmelden voor het spreekrecht dienst plaats te vinden ten minste 4 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier (telefoon 0187-49 77 48)

Ager)da

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina www goedereede nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen: Op19januan2012

Op19januan2012 - het verbeteren van 4 strandopgangen op de Brouwersdam te 3253 MC Ouddorp

Op 27 januari 2012 - het plaatsen van een berging op het perceel Weststraat 15 te 3253 AR Ouddorp

Op30januan 2012 - het vervangen/verplaatsen van een steiger nabij het perceel Spuidijk 7 te 3252 Bl^ Goedereede, - het vernieuwen en vergroten

- het vernieuwen en vergroten van de berging op het perceel Boompjes 1 te 3253 AC Ouddorp

Opl februan 2012 - het uitbreiden van de bedrijfsloods op het perceel Damweg 5, 3251 LB Stellendam

• voor de activiteit monumenten:

Op27januan2012 - het plaatsen van een bergir\g op het perceel Weststraat 15 te 3253 AR Ouddorp

ü voor de activiteit kappen:

Op 1 februan 2012 - het kappen van de houtopstand op het perceel Damweg 5 3251 LB Stellendam

• voor de activiteit pianoiogische afwijl<ing van t>estemmingspian: Op 19januan2012

Op 19januan2012 - het verbeteren van 4 strandopgangen op de Brouwersdam te 3253 MC Ouddorp

voor het plaatsen van Informatieborden

Op30januan 2012 - op het perceel Goedereede, C, 00038 te Ouddorp Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 21 februan 2012 in het gemeentehuis te Middelharnis De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 21 febman 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende vergunningen

Verleende sloopvergunning:

- voor het geheel slopen van de garage op het perceel Oostdijkseweg 16 te 3252 LN Goedereede (31 januan2012)

Verleende omgevingsvergunning

• voor de activiteit bouwen:

- het plaatsen van een paal met ' reclamebord op het perceel Dorpsweg 7a te 3253 AG Ouddorp (26 januan 2012)

- het veranderen van het dak en plaatsen van 2 dakkapellen op het perceel Blauwe Distelstraat 27a te 3252 LA Goedereede (30 januan 2012)

- het bouwen van een schuur op het perceel Dorpsweg 51 te 3253 AG Ouddorp (31 januan 2012)

voor de activiteit bouwen en reclame:

- het plaatsen van een paal met reclamebord op het perceel Dorpsweg 7a te 3253 AG Ouddorp (26 januan 2012)

Geweigerde omgevingsvergunning

Q voor de activiteit uitrit aanleggen of veranderenAverk of werkzaamheden uitvoeren: - het aanleggen van een uitnt en het doorbreken van de schurveling op het perceel Westerweg 11 te 3253 LX Ouddorp (31 januan 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond vaii de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Vastgestelde verordeningen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari jl de volgende verordeningen vastgesteld

11 A Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Goedereede 2012

11 B Verordening categonale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goedereede 2012

11 C Maatregelenverordening WWB Goedereede 2012

11 D Handhavingsverordening sociale regelingen Goedereede 2012 11 E Verordening langdung

heidstoeslag Goedereede 2012

11 F Participatieverordening Goedereede 2012

De gemeenteraad heeft in zijn vergadenng van 26 januari jl de volgende verordeningen ingetrokken

11 G Afstemmingsverordening Wet investeren in jongeren gemeente Goedereede 2012 Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Goedereede 2012 Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Goedereede 2012

Deze besluiten liggen gedurende dne maanden voor een ieder bij de Publieksbalie ter inzage en zijn tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar

Bekendmaking verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente brengen ter openbare kennis, dat op 31 januan 2012 door hen een verkeersbesluit IS genomen Het gaat om het instellen van eennchtingsverkeer in het parallelweggetje voor de Koningin Beatrixschool in de Wilhelminaweg te Ouddorp met dien verstande dat verkeer in zuidelijke nchting is toegestaan

Bovengenoemd verkeersbesluit ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen Voor degene die een bezwaarschnft heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente brengen ter openbare kennis dat op 26 januan 2012 door de gemeenteraad een besluit is genomen Het gaat om het toekennen van de bestemming van openbare weg in de zin van artikel 5 van de Wegenwet aan fietspad F413 gelegen tussen het Flaauwe Werk en de Groeneweg te Ouddorp

Bovengenoemde besluit ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen Voor degene die een bezwaarschnft heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's