Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Vergunning verleend:

- ontheffing voor het stoken van snoeihout op het perceel Kraaijerdijk 2 te Mehssant (08-02-2012), - ontheffing voor het stoken van snoeihout aan de West Havendijk 458 te Dirksland (08-02- 2012),

- vergunning verleend voor het organiseren van een huis aan hi^is verkoop op 31 maart 2012 voor de verkoop van krentenbroden en op 10 november 2012 voor de verkoop van oliebollen m Dirksland, Herkingen en Mehssant ten behoeve van Stichting Woord & Daad (08-02-2012)

NB De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt

De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten dan kan deze - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten gnffierecht verschuldigd

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http //loket rechtspraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Voor de precieze voor waarden kunt u de desbetreffende website raadplegen

Besluitvormende raadsvergadering

Op donderdag, 23 februan 2012, zal er om 19 00 uur een besluitvormende raadsvergadering worden gehouden

Van deze vergadenng zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, www dirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Wijziging tarieventabel Legesverordening 2012

Het college van burgemeester en wethouders, daartoe bevoegd op grond van artikel 10 van de Legesverordening 2012, heeft op 13 januan 2012 besloten om de tarieventabel bij de Legesverordening 2012 in overeenstemming te brengen met de Regeling leges en afdracnt vergoeding afgifte verklanng omtrent het gedrag

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis Het is ook geplaatst in het gemeenteblad van 16 februari 2012 (nummers 2012-11)

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking en het werkt terug tot en met 1 januan 2012

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Dorpsgebied Melissant 2012

Burgemeester en wethouders van Dirksland maken bekend dat met ingang van 27 februan 2012 gedurende een penode van zes weken (dus tot en met 8 apnl 2012) het ontwerp van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Mehssant 2012' voor een ieder ter inzage ligt

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen te actualiseren en te digitaliseren Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsgebied Mehssant heeft een overwegend conserverend karakter Dit houdt in dat het plan met name is gericht op het regelen van de bestaande functies en de bestaande bebouwing in het plangebied Op twee locaties wordt hiervan afgeweken Voor het transportbedrijf J L Mijnders op bedrijventerrein Ruijgenhil wordt een uitbreidingsmogehjkheid geboden en aan de Juhanaweg 49 wordt voor het bestaande pand een functiewijziging van detailhandel naar wonen mogelijk gemaakt

Inzien ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeeldmg, regels en een toelichting Vanaf 1 januan 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan U kunt het digitale bestemmingsplan Dorpsgebied Mehssant 2012 bekijken op www ruimtelijkeplannen nl

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan in te zien Deze versie ligt, inclusief bijlagen, gedurende bovengenoemde penode op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 15 te Dirksland Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9 00 uur tot 12 00 uur en van 13 00 uur tot 16 00 uur en verder uitsluitend op afspraak Het ontwerp is in pdf-formaat, inclusief bijlagen, ook te zien op de gemeentelijke website www dirksland nl

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen schnftelijk of mondeling zijn zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad. Postbus 10, 3247 ZG Dirksland Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, dan kunt hiervoor een afspraak maken via de sector Ruimtelijke Zaken via telefoonnummer (0187) - 60 80 80

Aanvraag omgevingsvergunning

• voor de activiteit bouwen:

- het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Essenlaan 38 te Dirksland (07- 02-2012),

• voor de activiteit sloop

- het verwijderen van asbesthoudende matenalen op het perceel Staakweg 209 te Dirksland (02-02-2012)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 21 februan 2012 om 10 30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Juhanaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare vergadenng van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 21 februan 2012 om 14 00 uur m het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Juhanaweg 45 te Middelharnis Voorstraat 15, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland Internet www dirksland nl Tel (0187|60 80 80/fax6037 99/e^Ilall )nfo@dirksland nl Openingsti|den ma t/m vr 09 00 tot 12 00 en 13 00 tot 16 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's