Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

- donderdag 1 maart 2012 raadsvergadering

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage m het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

BIJ bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar) Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunning: - Sommelsdijk, westzijde Molenweg - verbranden snoeihout (09/02/12)

Verleende omgevingsvergunningen:

- Sommelsdijk, Dubbele Ring 14 - wijzigen garage (06/02/12), - Sommelsdijk, volkstuinencomplex Wildeman B 825 en 5331 - opnchten 2 bergingen (06/02/12), - Middelharnis, Gedempt Kanaal 47 t/m 85 - opnchten gevelreclame,(08/02/12),

- Middelharnis, Juliana van Stolberglaan 19a - brandveilig gebruik schoolgebouw (10/02/12), - Middelharnis, Westdijk 54 - plaatsen twee afdekplaten en plaatsen gevelreclame (10/02/12), - Nieuwe-Tonge, Dominee Wentmkstraat 9 - opnchten gevel (10/02/12), - Middelharnis, Westdijk 20 - op

- Middelharnis, Westdijk 20 - oprichten lichtreclame (10/02/12), - Middelharnis, Rembrandtlaan 49 - vervangen kozijn m voorgevel (10/02/12), - Middelharnis, Kaai 13 - opnchten gevelreclame (10/02/12), - Middelharnis, Juliana van Stolberglaan 27 - verwijderen houten wandbekleding (10/02/12), - Middelharnis, Oosthavendijk 30 - venwijderen astbest en slopen opstallen (10/02/12), - Nieuwe-Tonge, Burg Overdorpstraat. Gen Snijdersstraat en Ds Wentinkstraat - kappen van 104 bomen (10/02/12)

Verleende ontheffing Drank- en horecawet:

- IJsclub Middelharnis/Sommelsdijk - schenken zwak-alcoholhoudende dranken vanaf 3 februan tot uiterlijk 12 dagen erna van 11 00-21 00 uur bij IJsclub Middelharnis/Sommelsdijk, Oost- Voorgors Middelharnis (09/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 /\A Middelharnis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Middelharnis, Juliana van Stolberglaan 23 - opnchten schuin dak op aanbouw (03/02/12), - Nieuwe-Tonge, Oranjestraat 27 t/m 35 - slopen en opnchten 3 woningen en 2 garages (03/02/12), - Nieuwe-Tonge, Prins Bernhardstraat 9 t/m 15 - slopen en opnchten 3 woningen (03/02/12), - Middelharnis, Langeweg 154 - slopen kantoorpand en opnchten 19 appartementen (03/02/12), - Sommelsdijk, Oudelandsedijk 71 - aanbouw berging met dakterras (05/02/12),

- Sommelsdijk, Olympiaweg 40 - aanpassen brandcompartimenten (02/02/12), - Middelharnis, Beneden Zandpad 11 - aanbrengen gevelreclame (07/02/12), - Sommelsdijk, Koninginnelaan 24 - kappen 3 bomen (08/02/12), - Nieuwe-Tonge, Molendijk 112 - uitbreiden woning. Molendijk 114 - slopen bijgebouw (08/02/12), - Nieuwe-Tonge, Burg Overdorpstraat Gen Snijdersstraat en Ds Wentinkstraat - kappen van 104 bomen (08/02/12)

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

De beslistermijn van onderstaande aanvraag is verlengd met 6 weken - Middelharnis, Pascal 40 - aanleggen verdiepingsvloer en plaatsen buitendeur met kozijn (11/11/11), - Sommelsdijk, Langeweg 29 - opnchten reclame (18/11/11)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Voorgenomen vergunningen

Voorgenomen omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 2 1 lid onder 1 onder d en 3 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor - Middelharnis, Joost van den Vondellaan 137 - brandveilig gebruik tijdelijke huisvesting t b v vervangende nieuwbouw voor de penode van 3 jaar

Deze aanvraag en het bijbehorende ontwerpbesluit liggen met in gang van 20 februan 2012 gedu rende zes weken voor iedereen ter inzage Gedurende deze termi|n kan een ieder zienswijzen naarvo ren brengen bij burgemeesteren wethouders van Middelharnis Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 21 februan 2012

Gemandateerde behandeling Aanvang 10 00 uur

De zitting vindt plaats in het ge meentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadering ligt éen dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Publicatie ex art. 1.3.1 Bro - bestemmingsplan Gemeentehuis Middelharnis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1 3 1 Besluit ruimtelijke or dening (Bro) bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het uitbreiden van het ge meentehuis met een semi-perma nente uitbreiding

Het plangebied is gelegen aan de Koningin Juhanaweg 45 te Middel harnis en beslaat het volledige per ceel en aangrenzende wijkveld De ontsluiting zal uitsluitend plaatsvin den via de Konimgin Julianavi^eg Omtrent het voorontwerp bestem mingsplan zal advies worden inge wonnen van de overlegpartners (ex artikel 3 1 1 Besluit ruimtelijke ordening) die de gemeente gebrui kelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan Van 20 februan tot 5 maart 2012 liggen alle relevante stukken met betrekking tot het voorontwerp be stemmingsplan Gemeentehuis Middelharnis voor een ieder ter in zage

Gedurende deze termijn is het mo gelijk schriftelijk een inspraakreac tie in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis Daarnaast wordt op 29 februan 2012 om 19 30 uur op het gemeentehuis van Middelharnis een inspraakavond gehouden Deze inspraakavond is voor een ieder toegankelijk In een later stadium zal een ont werp bestemmingsplan ter inzage gelegd worden voor het indienen van zienswijzen Deze ter inzage legging zal te zijner tijd apart ge pubhceerd worden Deze bekendmaking en het voor ontwerp bestemmingsplan zal eveneens worden gepubliceerd op de gemeentelijke website www middelharnis nl

8e wijziging bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht

Burgemeester en wethouders zi)n voornemens om toepassing te ge ven aan de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3 6 van de Wet ruimtelijke ordening voor de 8e wijziging van het bestemmings plan 'Beschermd Dorpsgezicht

Met het 8e wijzigingsplan Be schermd Dorpsgezicht vKordt het verbouwen van een theater tot wo ning op het perceel Vissersdijk 61 te Middelharnis mogelijk gemaakt

Het ontwerpbesluit en de bijbeho rende stukken liggen met ingang van 20 februari 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inza ge op het gemeentehuis en zijn te vens op de gemeentelijk website te vinden (www middelharnis nl) Gedurende deze termijn kunnen be langhebbenden zienswijzen {m voorkeur schnftehjk) naar voren brengen bij burgemeester en we houders van Middelharnis, Pos' bus 1, 3240 AA Middelharnis Koningin Juhanaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Internet www middelharnis nl Tel (0187)47 55 55/fax4755 47/e^I1all info@middelharnis nl Openingsti|den maandag en vrijdag van 09 00 tot 13 00 uur, dinsdag t/m donderdag van 09 00 tot 12 00 en van 13 00 tot 16 30 uur, .donderdagavond van 18 00 tot 20 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's