Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen: - plaatsen dakkapel Pieter Biggestraat 5, 3257 AR Ooltgensplaat (ontvangen 06-02-2012), - plaatsen tank Boezemweg 2, 3255 MC Oude-Tonge (ontvangen 25-01-2012)

ü voor de activiteit milieu: - omgevingsvergunning beperkte milieutoets in verband met de bouw van 4 windturbines Sluispad la 3257 MB Ooltgensplaat (ontvangen 24-01- 2012)

Q voor de activiteit kappen/alarminstallatie: - kappen twee bomen en plaatsen alarminstallatie Jozefdreef 5 3255 AE Oude-Tonge (ontvangen op 25-01-2012) Q voor de activiteit kappen - kappen diverse bomen nab| Achthuizensedijk te Actithm zen, kadastraal gemeente Oostflakkee, sectie M num mer 403 (ontvangen 14 02 2012)

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij W taakgebied Volkshuisvesting Ruw telijke Ontwikkeling en Milieu Oe ze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschnften worden m gediend

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders i^ ken bekend dat een omgeving^ vergunning is verleend

ü voor de activiteit bouwen - plaatsen dakkapel Pietef gestraat5 3257 AR OoItgefS 15 plaat (besluit verzonden op februan 2012)

NB Ingevolge artikel 7 1 van de Ar mene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de berokken belangen, vereist. Het be- :,saarschrift schorst namelijk niet :e wierking van het bestreden be- ; jit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuis- .esting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oost- •akkee.

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum 6 maart 2012

jsmandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur.

^jmmissievergadering: Tijdstip : 14.00 uur.

Dor verdere informatie kunt u •elefonisch) contact opnemen met -edewerkers van de afdeling Muw- en woningtoezicht. Kennisgeving exploitatieovereenkomst windpark Hellegatsplein

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Oostflakkee er kennis van dat zij op 20 februari 2012 een exploitatieovereenkomst hebben gesloten met Windpark Hellegatsplein B.V., gevestigd te Dronten.

Het betreft een overeenkomst inzake grondexploitatie als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wro, ten behoeve van het in bouwexploitatie brengen van de gronden nabij het Sluispad te Ooitgensplaat ter realisatie van een viertal windturbines. Het gaat hierbij om de percelen kadastraal bekend gemeente Oostflakkee, sectie F, nummers 12, 59 en 66 (gedeeltelijk).

De zakelijke inhoud van deze overeenkomst ligt met ingang van 27 februari 2012 t/m 8 april 2012 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude- Tonge.

Voorbereidingsbeslult Fort Prins Frederik en omliggende percelen

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken op grond artikel 3.17 van de Wet ruimtelijke or dening bekend dat de gemeenteraad van Oostflakkee in haar vergadering van 16 februari 2012 heeft besloten in voorbereiding te verklaren een herziening van:

- het terrein behorend bij Fort Prins Frederik inclusief omliggende percelen, alsmede het naastgelegen voormalige zwembadperceel, postcode 3257 LH, kadastraal bekend gemeente Ooitgensplaat sectie C, nummers 619 en 620.

Het voorbereidingsbeslult treedt op 27 februari 2012 in werking en ligt vanaf deze datum met bijbehorende tekening ter inzage in het gemeentehuis van Oostflakkee, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge.

Tevens is het besluit langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website {www.oostflakkee.nl) en www.mimtelijkeplannen.nl.

Tegen het voorbereidingsbeslult is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Publicatie verordeningen WWB2012 publicatie

De Raad van de gemeente Oostflakkee heeft op 25 januari 2012 besloten om over te gaan tot vaststelling van de verordening toeslagen en verlagingen WWB Oostflakkee 2012, de verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen WWB Oostflakkee 2012, de verordening langdurigheidstoeslag WWB Oostflakkee 2012, de verordening maatregelen WWB Oostflakkee 2012, de verordening handhaving sociale regelingen Oostflakkee 2012 en de Participatieverordening Oostflakkee 2012. Tegelijkertijd heeft de Raad de volgende verordeningen ingetrokken: de Afstemmingsverordening WWB 2005 gemeente Oostflakkee, de Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand, de verordening Handhaving sociale regelingen Oostflakkee 2012, de Participatieverordening 2010 gemeente Oostflakkee, de verordening Wwerkleeraanbod Wet investeren in jongeren Oostflakee 2009, de toeslagenverordening Wet investeren in jongeren Oostflakkee 2009 en de maatregelenverordening Wet investeren in jongeren Oostflakkee 2009.

De verordeningen liggen in het gemeentehuis van Oostflakkee voor een ieder ter inzage. De verordeningen treden in werking op de dag van bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2012.

Publicatie beleidsregels WWB 2012 publicatie

Het college van de gemeente Oostflakkee heeft op 10 januari 2012 besloten om over te gaan tot vaststelling van de beleidsregels vakantie en de beleidsregels re-integratie Oostflakkee 2012

De beleidsregels liggen in het gemeentehuis van Oostflakkee voor een ieder ter inzage. De beleidsregels treden in werking op de dag van bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2012.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's