Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Passie bij inspraak, maar geen andere standpuunten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Passie bij inspraak, maar geen andere standpuunten

Pleidooi voor snelle beslissing wetsontwerp

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

yiDDELHARNIS - Maar liefst zeven insprekers hadden zich jemeld voor de hoorzitting op locatie met de leden van de vaste commissie Binnenlandse Zaken over het herindelingsonderwerp. Strikt geregisseerd door de commissievoorzitter, als gold het een debat in de Tweede Kamer, bleek een aantal insprekers communicatief niet opgewassen tegen de direct gestelde concrete vragen van de Kamerleden. Dat was jammer want het haalde voor een deel de kracht uit het betoog van de insprekers. De meeste gemeentelijke hoofdrolspelers bleven wel overeind. Scherpten hun standpunten zelfs nog aan.

Oostflakkée '

Kard Knoester (CU) opende de rij insprekers namens bestuur en raad Dostflakkee. Hij vatte zijn betoog samen met de conclusie dat Oostflakkée het als de verantwoordehjkheid ™het nieuwe gemeentebestuur ziet om de inrichting van de gemeente Goeree-Overflakkee op een zodanige •flizevorm en inhoud te geven, dat -echt wordt gedaan aan de verschilm dorpen en identiteit van de -'S en tegelijkertijd hiertussen verbindingen worden gelegd. "In de iscussies rondom de opdracht die de Pfovincie aan de commissie Schutte k spoedig dat wij als vier ,. ....:en niet in staat waren om SU eensluidend antwoord te geven "'- "aag hoe Goeree-Overflakkee e bestuurd kon worden. Het • elkaar eens kunnen worden -. -c bestuurlijke toekomst was ^wrons een pijnlijk, maar duidelijk - ' dat we er als zelfstandige, crbonden gemeenten niet uit komen. We hebben het als -- ...JJcee als een (bestuurlijke) n*'akte ervaren dat er een patstel- "^tond over onze bestuurlijke ^t. Deze constatering heeft "DS er diep van overtuigd dat alleen «D samenvoeging de oplossing kan ajnvoor een duurzaam eiland met "^kracht. De vele taken en ' vereisen een democratisch 'leerd bestuur en een stevige ~-.^ujke organisatie", stelde Knoes-

" kunt dat als bestuurder wel oppe- - Tiaar wat vindt de bevolking?", -aarop Van Raak (SP). "Er is ' 'ci gemeentehjk standpunt geen «mmotie geweest" zei Knoester. net onderwerp stond in de verkie- - ^programma's van onze pohtieke • De wil en urgentie om een ^--cie te houden was er niet".

^l'dddharnis

^'aniens college en raad van Middelharnis voerde Ron de Rover (CU) het woord. "Wij zijn unaniem in het standpunt dat de weg tot het meest adequaat uitvoering geven aan de lokale overheidstaak op Goeree Overflakkee loopt via herindehng. Daarmee zijn wij niet primair vóór herindehng, maar vóór goed bestuur. In het belang van de inwoners en niet

In het belang van de inwoners en niet in het belang van de bestuurders op ons eiland. Er is volgens ons geen serieus duurzaam alternatief voor herindeling van alle vier gemeenten tot één gemeente Goeree Overflakkee. De opgave waarvoor gemeenten anno 2012 staan en de specifieke situatie en kenmerken van onze regio vragen hier om. Middelharnis is het eens met de minister dat herindeling op het eiland nodig is. Er is daarvoor een breed bestuurlijk draagvlak. Wij vinden dat ruim wordt voldaan aan het criterium dat de wens tot herindeling van onderaf moet komen. Drie gemeenten waar raad en bestuur

Drie gemeenten waar raad en bestuur unaniem en één gemeente waar een raadsminderheid voor herindeling zijn. Voor de bestaande of een anders ingerichte vorm van samenwerken bestaat noch bestuurlijk noch maatschappelijk draagvlak. De nadelen van herindelen, die er zeker ook zijn, wegen niet op tegen de voordelen van versterkt en democratisch gelegitimeerd bestuur in een cultureel homogeen en geografisch afgebakend gebied. In dit alles is voortgang van het grootste belang. Op een aantal beleidsterreinen schreeuwt de actualiteit om eenduidige en ambitieuze besluiten. De vitaliteit van de regio loopt achterstand op. We zijn blij dat de Kamercommissie de wetsbehandeling voortvarend wil oppakken." Van der Staaij (SGP) wüde duidehjk

heid over het besproken draagvlak. "Eilandbreed is dat er immers niet. Tegen de uitdrukkelijke wil handelen van één van de betrokken gemeenten schept hier een probleem dat je_niet kunt wegcijferen." Dirksland

Burgemeester Stoop (Dirksland) had zijn inspraakronde in een tiental punten samengevat. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, inhoudelijke noodzaak en urgentie waren de kernthema's. "Dirksland ondersteunt het wetsvoorstel. Er is geen duurzaam ahernatief voor samenvoeging. Het wetsvoorstel voldoet aan criteria

Het wetsvoorstel voldoet aan criteria voor herindeling uit het beleidskader. Dirksland roept op om een snelle aanvaarding van het wetsontwerp, zodat er duidelijkheid komt. Al jaren praten we op het eiland over de bestuurlijke vormgeving. Het duurde drie jaar voor er een vernieuwde vorm kwam van intergemeentelijke samenwerking en dat leidde niet tot het gewenste resultaat. De opeenstapeling van opgaven en uitdagingen, afgezet tegen de beperkte mogelijkheden van de huidige organisaties en gelegd naast de grote decentralisatie -operaties en de ongunstige financiële perspectieven - maken samenvoeging urgent. Gegeven het uitgangspunt van vergroting van slagkracht en vermindering van bestuurlijke druk is er geen alternatief", zei Stoop. Op een Kamerlidvraag wat Dirksland

had ondernomen om de kloof met Goedereede te dichten, meer dan alleen maar formele contacten onderhouden, gaf Stoop aan dat hij vele blaadjes A4 kon aandragen gevuld met alleen maar overlegsessies. "Het heet allemaal niet tot het gewenste resultaat geleid."

Goedereede

Burgemeester Van de Velde (Goedereede) drong er bij de Kamerleden op aan goed naar de inhoud van het dossier te kijken. "Het middel van gedwongen herindeling is veel te hoog ingezet. Er kan maatwerk worden geleverd om recht te doen aan de posities. Goedereede gaat er vanuit dat het wetsvoorstel wordt verworpen, dan wel wordt geamendeerd zodat er een gemeente van bijna 40.000 inwoners ontstaat en een gemeente van in theorie 11.500 maar in de praktijk van ruim 20.000 inwoners. Die twee gemeenten zullen uitstekend met elkaar kunnen samenwerken. Nu al zijn veel dossiers door de vier gemeenten gedragen. Dat is voor de toekomst geen vraag

Dat is voor de toekomst geen vraag meer, maar een gegeven. De herindelingsdiscussie is mede gezien de huidige financiële perikelen en bezuinigingen onverantwoord. Wij constateren dat nu al projecten in de wacht komen te staan vanwege de fusie-voorbereidingen. Goedereede is een financieel gezonde gemeente met bestuurskracht, die met eigen belastingcapaciteit zich voortdurend ontwikkelt. Wij hechten aan korte lijnen tussen inwoners en pohtiek. Bereiden ons voor op de nieuwe wettehjke taken en treden die tegemoet vanuit het perspectief van samenwerking, eilandehjk en met organisatie daarbuiten. Wij zijn van mening dat de argumenten die zouden pleiten voor deze gedwongen herindeling onvoldoende hard zijn. Goedereede is klaar voor de toekomst. Niet als solo speler maar gericht op samenwerking en regionaal belang. De gedwongen herindeling is voor ons absoluut onverteerbaar. Dit terwijl andere gemeenten niet worden gedwongen maar steeds tot maat^verk overgaan", aldus Van de Velde, die nog verwees naar de afwijzing van de herindeling door de bevolking, een gegeven dat is gebaseerd is op een schriftelijke enquête. Ook wees de eerste burger op de verschillen in het DNA van de bewoners op de Kop en het overig deel van het eiland.

Meer insprekers

Namens het comité Eén-Goeree- Overflakkee sprak de heer Van Wuyckhuyse. Hij pleitte voor een snelle behandeling van het wetsvoorstel en gaf aan dat de deelnemers in het comité voorstander zijn van een één eilandelijke gemeente die zaken krachtig kan aanpakken en gericht is op de toekomst. In de rechtstreekse vraagstelling wat de opmerking 'een vernieuwd eiland' inhield, strandde de communicatie. SGP-er Van der Staaij plaatste kanttekeningen bij dit punt. Ook bij de onderbouwing van Ei-land naar Wij-land kwam er geen vervolg. De heer Van der Linden gaf namens de Kamer van Koophandel Rotterdam aan dat volgens hem een meerderheid van het bedrijfsleven voorstander is van een fusie. Concrete cijfers waren echter niet voorradig.

Overigens zowel op de Kop van Goeree als op de rest van het eiland zijn de ondernemers actief en effectief. Op ICT-gebied zijn er nog wel flinke

Op ICT-gebied zijn er nog wel flinke stappen te zetten.

Burgercomité

Hans Klijn van het Burgercomité Goedereede gaf een opsomming en onderbouwing van inzetpunten van zijn stichting waarom herindeling niet gewenst zou zijn. Hij bood de voorzitter van de Kamercommissie een dossier met duizenden digitaal aangeleverde stemverklaringen aan. Een petitie om het herindelingsvoorstel niet vast te steUen. "Ga niet door met deze gedwongen procedure.

Luister naar de noodkreet vanuit een gezond en krachtig Goedereede". Kamerlid Van Beek (WD) vroeg waarom de gemeente Goedereede, als zij het zo goed doet, niet bereid is om de andere gemeenten te helpen. Khjn gaf aan dat hij met een 3-1 variant goed kon leven en het het daarbij. Precies volgens schema eindigde de

Precies volgens schema eindigde de hoorzitting op locatie. Er was zelfs een breed applaus uit de zaal. Velen praatten nog na. De SGP-afgevaardigden van de vier gemeenten benutten ondertussen het buitenkansje om met hun landelijke leider Van der Staaij nog even, in intern conclaaf, over de huidige stand van zaken in het herindelingdossier te praten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 56 Pagina's

Passie bij inspraak, maar geen andere standpuunten

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 56 Pagina's