Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

12 apnl 2012 raadsvergadering

26 apnl 2012 informerende en opiniërende raad

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

Bij bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van hef spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Gewijzigde bouwvergunning:

- Nieuwe-Tonge, Voorstraat 3 - verlengen woning (19/03/12)

Verleende stookvergunningen:

- Sommelsdijk, perceel aan de

Achterweg (dhr H van den Nieuwendijk) - verbranden snoeihout (19/03/12),

- Middelharnis, perceel Oudelandsedijk Sommelsdijk (dhr D J van der Laan) - verbranden snoeihout (22/03/12),

- Stad aan 't Hanngvliet, perceel Oostmoerse Scheidweg (dhr D Vogelaar) - verbranden snoeihout (22/03/12),

- Stad aan 't Haringvliet, perceel Vrouwtjesweg (dhr C Wesdijk) - verbranden snoeihout (23/03/12)

Verleende omgevingsvergunningen:

- Middelharnis, Pascal 40 - aanleggen verdiepingsvloer en plaatsen extra buitendeur (20/03/12),

- Middelharnis, Nieuwstraat 3 - vervangen dakkapel (22/03/12),

- Middelharnis, Landbouwweg 1 - plaatsen logo's op voorgevel en zuil (23/03/12),

- Middelharnis, Rembrandtlaan 14 - kappen boom (23/03/12),

- Stad aan 't Hanngvliet, Kolff van Oosterwijkstraat 4 - kappen boom (23/03/12),

- Middelharnis, Langeweg 136 - kappen boom (23/03/12) - Sommelsdijk Koninginnelaan 24

- kappen 3 bomen (23/03/12)

Verleende collectevergunningen:

- Stichting Oost Europa Wert<groep Middelharnis - 27 mei t/m 2 juni 2012(19/03/12), - Diabetes Fonds - 28 oktober t/m 3 november 2012 (20/03/12)

Verleende kansspelvergunningen:

- Nieuwe-Tonge, Zuiddijk 2 Eetcafé De Hoagte - aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten (22/03/12),

- Middelharnis, Vingerling 11 Quartier Latin - aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten (23/03/12)

Verleende standplaatsvergunning:

- Middelharnis, Beneden Zandpad (Diekhuusplein) - evangelisatie op 16 juni en 22 september 2012 van 09 00-17 00 uur door CAMA christengemeente Middelharnis (23/03/12)

Besluit ingevolge de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat, gelet op artikel 6 van de Wet BAG, de volgende nummeraanduiding is uitgegeven en vastgesteld

- Middelharnis, Lijnbaanstraat 21 (8/3/12),

- Middelharnis, Mercatonweg IA, IB, IC, 3A,3B en 30(12/3/12),

- Middelharnis, Anna Bijnspad 2 t/m 30 (even) (12/3/12),

- Middelharnis, Pascal 40 en 40a (19/3/12)

en dat de volgende nummeraanduiding IS ingetrokken

- Middelharnis, Beneden Zandpad 7d (8/3/12),

- Middelharnis, Pascal 40 - adres ld 0559200000005065 (19/3/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 kA Middelharnis

Gemeld evenement:

- Middelharnis, Beneden Zandpad (Diekhuusplein) - bioscoopavond op 20 apnl en 21 september 2012, (19/03/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Middelharnis, Prins Hendnkstraat 17 - kappen boom (15/03/12),

- Middelharnis Oudelandsedijk 8 - opnchten poort (19/03/12),

- Nieuwe-Tonge, Havenweg F 446 -opnchten woning (21/03/12),

- Middelharnis, Pnns Bernhardlaan 64 - opnchten blokhut met overkapping (20/03/12)

- Sommelsdijk, Hyacintenstraat 17 -verwijderen asbest (21/03/12),

- Sommelsdijk, Westdijk 7 - kappen boom (22/03/12),

- Sommelsdijk, Kokseweg 20 - oprichten erfafscheiding (22/03/12),

- Sommelsdijk, perceel kadastrale gegevens B 6020 - kappen bomen (21/03/12)

Verlenging beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning

De beslistermijn van onderstaande aanvraag is verlengd met zes weken

-Nieuwe-Tonge Burgemeester Overdorpstraat 61 - wijzigen gevel (27/12/11)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren

Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 3 april 2012

Gemandateerde behandeling Aanvang lOOOuui

De zitting vindt plaats in het ge meentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadenng ligt éen dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middeltiar nis

Exploitatieovereenkomst

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wet houders van Middelharnis er ken nis van dat zij op 20 maart 2012 een anterieure exploitatieovereen komst hebben gesloten met Fides- Wonen De overeenkomst tieeft betrekking op de plannen vanFi desWonen om op het perceel ka dastraal bekend als Sommelsdijk sectie B, nummer 6020 een woon gebouw op te nchten Het project wordt planologisch ingepast in de onlangs vastgestelde 1 ste wijziging van bestemmingsplan Oudeland

Publicatie ex art. 3.8 Wro - ontwerpbestemmingsplan Gemeentehuis Middelharnis

Burgemeester en wethouders van Middelharnis brengen overeen komstig artikel 3 8 van deWet ruimtelijke ordening, ter openbare kennis, dat met ingang van 2 apnl 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt hetont werp bestemmingsplan Gemeen tehuis Middelharnis' Het plange bied IS gelegen aan de Koningin Julianaweg 45 te Middelharnisen beslaat het volledige perceelen aangrenzende wijkveld De ont sluiting zal uitsluitend plaatsvinden via de Koningin Julianaweg

Met het ontwerpbestemmingsplaii wordt voorzien in de mogelijktieii) om het gemeentehuis van Middel harnis uit te breiden met een sen permanente huisvesting Ten opzichte van het voorontwerpbe stemmingsplan is het bouwvlak zodanig verkleind dat het wijkveW met meer bebouwd kan wordea Daarnaast is de maatschappelijke bestemming beperkt tot het uitslu' tend toestaan van een gemeentehuis

De ontvangen inspraakreacties zijn via een Nota van Beantwoording" het ontwerp bestemmingsplan opgenomen In deze Nota vanBe antwoording kan worden vernomen op welke wijze met de i" spraakreacties is omgegaan m » ontwerp bestemmingsplan

Van 2 apnl 2012 tot en met 14 ^ 2012 liggen alle relevante stukken met betrekking tot het ontwerp &«• stemmingsplan Gemeentehuis Middelharnis voor een ieder ten" zage Gedurende deze termiin" het mogelijk schriftelijke zienswi) zen in te dienen bij de gemeenl^ raad van Middelharnis Hetadre IS Postbus 1,3240 AA MiddelW nis Deze bekendmaking en "^ ontwerp bestemmingsplan z eveneens worden gepubliceerde de gemeentelijke vvebsrte www middelharnis nl en de lanfl lijke voorziening wwwruimteH] plannen nl ^.

Het ontwerp bestemmmgspW ^ meentehuis Middelharnis kan 9 durende de openingstijden ev eens worden ingezien bij a^v blieksbalie van het gemeenten gevestigd aan de Koningin J"' naweg 45 te Middelharnis

9e wijziging bestemmingspl^'' Beschermd DorpsgezicW

Burgemeester en wethouders z'f voomemens om toepassing i « ven aan de wijzigmgsbevoego ^^ als bedoeld in artikel 36 v^^ Wet ruimtelijke ordening vw^ negende wijziging van het De* ^ mmgsplan 'Beschermd Dorpn zicht' U het 9e wijzigingsplan Besctiermd Dorpsgezicht wordt het opnchten van 5 grondgebonden «ningen en 7 appartementen mojelijlc gemaakt.

Het ontwerpbesluit en de bijbeholende stukken liggen met ingang van 2 april 2012 gedurende zes «eken voor iedereen ter inzage in i«t gemeentehuis en zijn tevens op de gemeentelijke website te vinden (www.middelharnis.nl). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1,3240'AA Middelharnis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's