Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

D voor de activiteit bouwen:

Op 29 maart 2012 voor - het bouwen van 7 woningen op het perceel achter Molenkade 20 en het plaatsen van een grondkering of damwand te 3251 LM Stellendam

- het plaatsen van 2 dakkapellen op het perceel Oude Nieuwlandseweg 43, Nzp Grevelingen 32 te 3253 LL Ouddorp

Op 3 april 2012 voor - het plaatsen van een erfafscheiding (hekwerk) op het perceel Pr Marijkestraat 30 te 3251 XP Stellendam

ü voor de activiteit brandveilig gebruiit:

Op 3 apnl 2012 voor - het brandveilig gebruik van het pand Blauwe Distelstraat 31 te 3252 LA Goedereede

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadenng van de regionale welstandscommissie zal plaatsvinden op 17 april 2012 m het gemeentehuis te Middelharnis

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 17 apnl 2012 in het gemeentehuis te Goedereede

Deze vergaderingen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

3 voor de activiteit bouwen:

- het vervangen van een vlizotrap voor een vaste trap op het perceel Haagsestraat 14 te 3251 CR Stellendam (29 maart 2012)

- het oprichten van een spouwmuur aan het pand De Punt 3, 3253 MC Ouddorp (3 april 2012) - het geheel oprichten van een

- het geheel oprichten van een berging op het perceel Cathannastraat 19 te 3252 AD Goedereede (3 apnl 2012)

Zi voor de activiteit slopen:

- het slopen van de schuur op het perceel Voorstraat 106 te 3251 BE Stellendam (3 apnl 2012)

- het slopen van de brassene op het perceel De Punt 3 te 3253 MC Ouddorp (3 apnl 2012)

Ingetrokken omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen:

- het plaatsen van een schutting op het perceel Beresteyn 21 3252 CL te Goedereede (4 apnl 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen Ontwerp-otTigevingsvergunning

Burgemeester en wetfiouders van Goedereede maken bekend, dat in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WA- BO) met ingang van 16 april 2012 tot en met 27 mei 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt de

- ontvi^erp-omgevingsvergunning Minicamping Damweg lateStellendam

Aanleiding vormt een aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een minicamping met sanitaire ruimte en het mogelijk maken van een aantal nevenactiviteiten zoals verkoop van eigen geteelde en streekproducten en een theetuin aan de Damweg la in Stellendam Omdat de aanvraag met past binnen het vigerende bestemmingsplan IS het voornemen gebruik te maken van een afvi^ijking van het bestemmingsplan conform artikel 2 12 lid 1 sub a onder 3 van de WABO

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 16 april 2012 tot en met 27 mei 2012, www goedereede nl onder actueel -» tennzagelegging

Tot en met 27 mei 2012 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen op de ontwerp-omgevmgsvergunning Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling Viatel (0187)-49 15 00

Bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 'Welgelegen 2012' te Ouddorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken overeenkomstig het bepaalde m artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied 'Welgelegen 2012' te Ouddorp ter inzage legt

Ontwerpbestemmingsplan

Het gebied waarop het nieuwe bestemmingsplan betrekking heeft, maakt onderdeel uit van de nieuwe woonwijk Welgelegen Het betreft hier de aanpassing van enkele kavels in de zuidwest hoek van het gebied, gelegen nabij de Havenweg en Watenweg

Op 24 juni 2011 IS de eerste paal geslagen voor het woningbouwproject Welgelegen aan de zuidzijde van Ouddorp Inmiddels is gebleken dat vanwege de vraag naar specifieke woningen het woningbouwprogramma op onderdelen dient te worden aangepast Deze aanpassingen hebben betrekking op de als derde fase te realiseren woningen

In verband met bovenstaande liggen de hierna te noemen bescheiden met ingang van 16 apnl 2012 tot en met 27 mei 2012 gedurende een penode van 6 weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede Gemelde stukken zijn in voornoemde periode tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www goedereede nl en via www ruimtelijkeplannen nl

Het betreft - ontwerpbestemmingsplan 'Welgelegen 2012' Tijdens de termijn van termzagelegging kan een ieder zijn zienswijze ten aanzien van bovenstaande schriftelijk en/of mondeling (na afspraak met het cluster RO van de gemeente Goedereede) kenbaar maken Inspraakreacties ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de raad van de gemeente Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Voor meer informatie over de vooraankondiging kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Goedereede (0187 - 49 15 00)

Toppers­ Bestemmingsplan hoedje

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het

- Bestemmingsplan Toppershoedje

op 29 maart 2012 door de gemeenteraad IS vastgesteld Het bestemmingsplan ligt daarom met ingang van 16 apnl 2012 voor de duur van zes weken, dus tot en met 27 mei 2012, voor eenieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Goedereede bij de publieksbalie ter inzage Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het kwaliteitsverbetenngsplan dat is opgesteld voor RCN Het Toppershoedje Dit plan gaat ondermeer uit van een gedeeltelijke hennnchting van het bestaande terrein en een beperkte uitbreiding aan zowel de west- als oostkant Omdat de ontwikkeling met past in het geldende bestemmingsplan wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het bestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 16 april 2012 tot en met 27 mei 2012, www goedereede nl onder actueel -* terinza-gelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot en met 27 mei 2012 kan beroep tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door

- belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan,

- belanghebbenden, die aantonen dat ZIJ redelijkerwijs met in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmmgsplan hebben kunnen indienen

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd

Beleidsregels heffing leges activiteiten niet-commerciële organisaties

Op 3 apnl 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregels heffing leges activiteiten niet-commerciele organisaties vastgesteld In deze beleidsregels IS bepaald dat voor een aantal vergunningen die worden verleend aan plaatselijke met commerciële organisaties (verenigingen en stichtingen) geen leges worden geheven Deze vergunningen betreffen de evenementenvergunning, snuffelmarktvergunning, standplaatsvergunning en collectevergunning De beleidsregels gelden voor vergunningen waarover in het jaar 2012 besluitvorming heeft plaatsgevonden Tevens IS in het beleid een verduidelijking opgenomen over de vergunningen die nodig zijn in het kader van venten collecteren en standplaatsen

Deze beleidsregels worden van kracht 8 dagen na deze publicatie Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp, Internet www goedereede nl Tel (0187) 49 15 00 ma t/m vr van 08 00 tot 12 00 uur, daarnaast wo van 13 00 tot 16 00 uur en do van 18 00 tot 19 30 uur E-mail gemeentehuis@goedereede nl Het gemeentehuis is open op ma t/m vr van 9 00 tot 12 00 uur, woensdagmiddag van 13 00 tot 16 00 uur en tijdens de avondopenstelling op do van 18 00 tot 19 30 uur De milieustraot is open op woensdag van 15 30 tot 18 00 uur, op vrijdag van 15 30 tot 16 30 uur en op zaterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's