Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

26 apnl 2012 informerende en opiniërende raad, aanvang 19 30 uur De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage m het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

BIJ bovenvermelde vergadering kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stooltvergunningen:

- Nieuwe-Tonge, Sint Pietersweg 5 verbranden snoeihout (04/04/12),

- Sommelsdijk, Kleiburgseweg 1 - verbranden snoeihout (04/04/12)

Verleende omgevingsvergunningen:

- Sommelsdijk, Koningin Julianaweg ongenummerd - kappen 7 bomen (02/04/12),

- Middelharnis, Geleijn Cornelissestraat 16 - opnchten berging en wijzigen voorgevel en dakkapel (02/04/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Sommelsdijk, Westelijke Achterweg/West Krakeelstraat - oprichten 14 woningen (29/03/12),

- Middelharnis Secretans Nijghstraat 11 -wijzigen voorgevel en aanpassen toiletgroep (29/03/12),

- Sommelsdijk, Fazantstraat 18 - uitbreiden woning (02/04/12)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen be-zwaren worden ingediend

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 17 april 2012

Gemandateerde behandeling Aanvang 10 00 uur

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadenng ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan 'Buitengebied'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis maken bekend dat de gemeenteraad op 1 maart 2012 het bestemmingsplan Buitengebied (NL IMRO 0559 Buitengebied 11-BP30) gewijzigd heeft vastgesteld

Begrenzingen: Het plangebied wordt begrensd

Het plangebied wordt begrensd door de gemeentegrenzen van Middelharnis en de stedelijke contouren van de kernen Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge en Stad aan 't Hanngvliet

Inhoud van het plan:

Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering van de huidige bestemmmgsregelingen en het bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de komende planpenode In het bestemmingsplan worden geen directe grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt Aangesloten is op de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het vonge bestemmingsplan Waar nodig zijn deze bouwmogelijkheden verruimd overeenkomstig het provinciale beleid dat IS aangegeven in de Provinciale Verordening Ruimte Uitgangspunt voor het buitengebied is behoüd van het open landschap doorbt bouwing zoveel mogelijk te clusteren De grondgebonden agransdie bedrijven krijgen als beheerdeis van het landschap voldoende ont wikkelingsruimte Daarnaast dien' het landschap aantrekkelijk te bl| ven voor recreatieve functies Kleinschalige herontwikkelinger van voormalige functies genietei een voorkeur boven het inpasser van nieuwe ontwikkelingen Vooi het wijzigen van bestaandebe drijfsfuncties zijn in het ontwerpbestemmingsplan verschillendebm nenplanse wijzigingsbevoegdhe den opgenomen

Wijzigingen in het bestemmingsplan

BIJ de vaststelling van he* b»^ - mingsplan zijn er een aanzaantal wijzigingen venwerkt Deze wijzi-gingen zijn afzonderlijk ver werkt in een Staat van Wijzigingen De wijzigingen vloeien grotendeels voort uit ingebrachte zienswijzen nog enkele geconstateer'' juistheden en een aantal r nele aanpassin-gen die inhoudeli|k met van belang zijn

Ter inzage:

Het bestemmingsplan Buitenge bied met daarbij relevante stukken liggen met ingang van 16 apnl 2012 gedurende zes weken (dus tot 2Ö mei 2012) voor een ieder tet inzage op het gemeentehuis te Middelharnis Deze bekendmakra en het bestemmingsplan zal even eens worden gepubliceerd op ii° gemeentelijke website www middelharnis nl De digitals versie van het vastgestelde be stemmingsplan is raadpleegbaar op www ruimtelijkeplannen nl Er wordt op gewezen dat bij verschil len tussen het digitale en tiet pa pieren plan, het digitale plan M geldige plan is

Beroep:

Gedurende de termijn van tennzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep insteller f de Afdeling bestuursrectitspraa( van de Raad van State

- belanghebbenden die tijdig eer zienswijze tegen het ontwerptestemmingsplan naar voren tieb ben gebracht bij de geme""'" raad van Middelharnis

- belanghebbenden die > aantonen redelijkerwijs net f staat te zijn geweest om «' zienswijze tegen het ontwerpbastemmmgsplan in te stellen

- belanghebbenden die beroep«^ stellen tegen de wijzigingerul" de gemeenteraad bijvastst*" van het bestemmingspla" aangebracht Het beroep moet worden

Het beroep moet worden aan de Afdeling bestuur^ spraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA s&i venhage Degenen die beroe hebben ingesteld kunnen teven verzoeken om een voorlopge voorziening

Inwerking treden:

Het besluit tot vaststelling van "e bestemmingsplan treedt in wem de dag na afloop van de genoe de inzage termijn Het instellen ^^ beroep schorst de werking va"" besluiten met Degenen die bew hebben ingesteld kunnen teve verzoeken om een voorloPj voorziening Indien binnen ae zage termijn naast het beroep schrift een verzoek om voor o J voorziening is ingediend DI| Voorzitter van de Afde'ng ^

Voorzitter van de Afde'ng ^ stuursrechtspraak van de van State treedt het be"^^ mingsplan met in werking tow op het verzoek is beslist üi Koningin Juhonaweg 45, Postbus 1,3240 AA Middelharnis Internet vw/mÜ^^ Tel (0I87)47 55 55/fax4755 47/e^nall info@middelhamis m Openingsti|den maandag en vrijdag van 09 00 tot 13 00 uur, dinsdag l/m donderdag van 09 00 tot 12 00 en van 13 00 tot 16 3ü uu donderdagavond van 18 00 tol 20 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's