Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bekendmaking Nationale dodenherdenking

Op vrijdagavond 4 mei aanstaande wordt in het kader van de nationale dodenherdenking een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in de Hervormde kerk aan de Ring in Dirksland De herdenkingsbijeenkomst begint om 19 00 uur (kerk geopend vanaf 18 45 uur), predikant is de weleerwaarde heer ds N van der Want, Hersteld Hervormde Gemeente te Melissant Ook burgemeester Stoop zal een toespraak houden

Gemengd koor Excelsior en Chnstelijk Gemengde Zangvereniging Sursum Corda verzorgen gezamenlijk de muzikale omlijsting van de herdenkingsceremonie in de kerk Een aantal basisschoolleerlingen dragen een door henzelf of de klas geschreven gedicht voor Aansluitend vindt na het beëindigen van de bijeenkomst een stille tocht en kranslegging plaats bij het monument aan het Gelderspad Bij het monument wordt twee minuten stilte in acht genomen Na de herdenking IS er gelegenheid om gezamenlijk een kop koffie te drinken in zorgcentrum Geldershof

Het gemeentebestuur komst zeer op prijs stelt uw

Ontwerpbestemmingsplan Omlegging N215, Milieueffectrapportage Omlegging N215 en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Burgemeester en wethouders van

Burgemeester en wethouders van Dirksland maken, ingevolge artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 7 30 Wet milieubeheer, en artikel 110 c van de Wet geluidhinder, het volgende bekend

BIJ besluit van 24 april 2012 hebben burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan Omlegging N215, het Milieueffectrappori Omlegging N215 en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden ten behoeve van het bestemmingsplan omlegging N215 vrij te geven voor tennzagelegging

Ontwerpbestemmingsplan Omlegging N215

Het plangebied ligt tussen de kernen Melissant en Dirksland De begrenzing van het plangebied valt samen met de contouren van de nieuwe weg inclusief de parallelwegen In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de rotonde bij de N215 en de Provinciale weg ter hoogte van Melissant In het zuidoosten wordt het plangebied begrensd door de aan te leggen rotonde ter plaatse van de kuising Oudelandsedijk / Korteweegje / Staverseweg Het nieuwe tracé loopt door de polder Nieuw Kraayer

Om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt een omleiding gemaakt voor een deel van de N215 Ter plaatse van het nieuwe trace wordt de huidige weg afgewaardeerd

Langs andere delen van de huidige N215 worden parallelwegen aangelegd Op deze wijze wordt het doorgaande verkeer van het langzaam rijdende landbouwverkeer gescheiden Het bestemmingsplan Omlegging N215 voorziet in de jundisch - planologische regeling voor deze ontwikkeling

Mllieueffectrapportage Omlegging N215

In verband met de voorgenomen ontwikkeling is een milieueffectrapport (MER) opgesteld In dit MER wordt onderzocht welke effecten de wijziging van de N215 op het milieu heeft en welke mogelijke mogelijkheden er zijn om de negatieve effecten te beperken

Ontwerpbesluit hogere waarden

Ten gevolge van het verkeer op de nieuwe weg wordt van 2 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden Het betreft de 0 woningen aan de Provinciale Weg 002a en Provinciale Weg 4 Omdat in beide gevallen geluidreducerend 30 asfalt onvoldoende doeltreffend is, IS het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen

Ter inzage:

Met ingang van 1 mei 2012 liggen gedurende een termijn van zes weken de volgende stukken gelijktijdig ter inzage

- het ontwerpbestemmingsplan Omlegging N215 met de daarop betrekking hebbende stukken,

- het Milieueffectrapport Omlegging N215,

- het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Omlegging N215 Bovengenoemde stukken kunt u inzien op het gemeentehuis van Dirksland, Voorstraat 15 te Dirksland Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9 00 uur tot 12 00 uur en van 13 00 uur tot 16 00 uur en verder uitsluitend op afspraak

Het milieueffectrapport en het ontwerpbestemmingsplan zijn ook op het internet beschikbaar www dirksland nl, onder het kopje visie en beleid, plannen en projecten, N215

U kunt het digitale bestemmingsplan 'omlegging N215' ook bekijken op www ruimtelijkeplannen nl

lnformatiebijeenl(omst

Op dinsdag 1 mei 2012 is er een inloopavond van 19 00 tot 21 00 uur in verenigingsgebouw de Schakel, Beatnxlaan 31 te Dirksland U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en informatie te krijgen Medewerkers van de gemeente Dirksland en de initiatiefnemer (provincie Zuid - Holland) zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van tennzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan dan wel het MER naar voren brengen bij de gemeenteraad van Dirksland

Overeenkomstig artikel 7 32, lid 3, van de Wet milieubeheer (Wm) kunnen zienswijzen op het MER slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER, het met voldoen van het rapport aan de bij of krachtens artikel 7 23 Wm gestelde regels dan wel op onjuistheden die het rapport bevat

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Dirksland

Schnftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan dan wel het MER kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Dirksland, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Dirksland, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, het MER, dan wel het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met de sector ruimtelijke zaken via telefoonnummer (0187) - 60 80 80

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Vergunning/ontheffing verleend:

Aan Oranjevereniging Dirksland - voor het organiseren van Koningmnedagactiviteiten op 30 apnl 2012, waaronder een Oranjemarkt in het centrum van Dirksland,

- voor het organiseren van een lunapark bij Sportcomplex De Gooye van 25 t/m 30 apnl 2012,

- voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken vanaf twee tappunten op de Oranjebraderie op 30 apnl 2012

De besluiten zijn verzonden op 16 april 2012

Van 25 tot en met 30 apnl 2012 is de Hondsgalgweg en het gehele parkeerterrein bij het Sportcomplex De Gooye door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (16-4-2012)

Aan Oranjevereniging Melissant is vergunning verleend voor

- het organiseren van Koninginnedagactiviteiten op 30 apnl 2012 in het centrum van Melissant Tevens IS ontheffing verleend voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken vanaf één tappunt (16-4-2012)

Aan Oranjevereniging Herkingen is vergunning verleend voor

- het houden van en een feest voor de jeugd op 28 apnl 2012 in een schuur aan de Klinkerlandseweg 1 te Herkingen en er is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet verleend voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het feest (16-4-2012)

NB De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is be kendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend ge maakt De datum van bekendma king IS tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschnft wordt dan om ad vies voorgelegd aan een commis sie Mocht de belanghebbendede beslissing op een eventueel be zwaarschrift met kunnen afwach ten, dan kan deze - na het indie nen van een bezwaarschnft - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam) een voorlo pige voorziening vragen Daarbyis een zogeheten griffierecht ver schuldigd

Een verzoek om voorlopige voor ziening kan ook digitaal worden in gediend via http //loket recht spraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (Di giD) Voor de precieze voor waarden kunt u de desbetreffende website raadplegen


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's