Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

1 minuut leestijd Arcering uitzetten


De burgemeester van de gemeente Oostflakkee maakt bekend dat tiij ingevolge de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oostflakkee 2011 vergunning heeft verleend aan:

•Oranjevereniging Ooitgensplaat voor het organiseren van Koninginnedagfestiviteiten op 30 april 2012 in diverse straten rondom tiet MFC aan de Sportlaan te Ooitgensplaat (besluit verzonden 13-04-12);

• Oranjevereniging Achthuizen voor het organiseren van Koninginnedagfestiviteiten op 30 april 2012 op het FIOS terrein te Achtfiuizen (besluit verzonden 20-04- 12).

Verleende vergunning ingevolge tie Algemene Plaatselijice verordening i.c.m. ontheffing Dranl<en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Oostflakkee maakt tevens betend, dat hij ingevolge de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oostflakkee 2011 (art. 2.25) en artikel 35 van de Dranken Horecawet respectievelijk vergunning en ontheffing heeft verleend aan de Stichting Oranjecomité Den Bommel voor:

- het organiseren van een feest op zaterdag 19 mei 2012 van 21:00 uur tot zondag 20 mei 2012 03:00 uur in een tent op het terrein gelegen aan de Kade 15 te Den Bommel (besluit verzonden 23- 04-12);

- het ter gelegenheid van dit feest verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken vanaf zaterdag 19 mei 21.00 uur tot zondag 20 mei 02.30 uur (besluit verzonden 23-04-12).

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt belanghebbenden de mogelijkheid om, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, tegen de hierboven vermelde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester van Oostflakkee. Tevens bestaat de mogelijkheid om, indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokkenen belangen noodzakelijk maakt, een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

In week 16 is geen aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Verleende omgevingsvergunningen

• voor de activiteit bouwen: - Oude-Tonge, Kaai 9 enil; balkon/terras (besluit verzonden 16-04-12); - Oude-Tonge, Eerste Groene

- Oude-Tonge, Eerste Groeneweg 12: loods (besluit verzonden 19-04-12);

- Oude-Tonge, Heerendijk 15: berging (besluit verzonden 19- 04-12).

Q voor de activiteit bouwen/ kappen/inrit:

- Oude-Tonge, Stoofplein 6: wijzigen gevels, kappen bomen, aanleggen uitrit (besluit verzonden 19-04-12).

Geweigerde omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen in strijd met bestemmingsplan: - Achthuizen, Langstraat 46: ber

- Achthuizen, Langstraat 46: berging (besluit verzonden 17-04- 12).

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Q voor de activiteit bouwen:

- Ooitgensplaat, nabij Sluispad 1: 4 windturbines 1 (besluit verzonden 17-04-12). De stukken liggen met ingang van 30 april 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentekantoor is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 uur en 19.30 uur.

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders kan met ingang van 1 mei 2012 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een beroepschrift is ingediend.

Nadere informatie over deze besluiten is op te vragen bij het taakg'ebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu.

Voornemen verlening Dranken Horecawetvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee maken bekend, dat zij ingevolge de bepalingen van de Drank- en Horecawet voornemens zijn een drank- en horecavergunning te verlenen aan Belangenvereniging 'Langstraat' voor de uitoefening van een horecabedrijf in de inrichting, gevestigd op het perceel Beatrixstraat 22 te Achthuizen.

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 27 april 2012 gedurende zes weken, tijdens kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis van Oostflakkee, taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling ter kennis brengen van burgemeester en wethouders. Schriftelijke reacties kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge.

De ingebrachte reacties zullen worden betrokken bij de definitieve beslissing op de aanvraag. Degenen die reageren krijgen van het besluit een mededeling

Welstandszittingen gemeentehuis Middelharnis

Datum : 1 mei /15 mei 2012

Gemandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur.

Commissievergadering: Tijdstip : 14.00 uur

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's