Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderd ata

De raadscommissie Grondgebiedzaken komt op dinsdag 22 mei a s voor een vergadenng bijeen en de raadscommissie Publiekzaken op donderdag 24 mei a s

Het aanvangstijdstip van voornoemde vergaderingen is 19 30 uur

Ter inzage: De agenda(s) ligt/liggen voor een

ieder ter inzage in het gemeentehuis en wel bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2 te Goedereede, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald Tevens ligt de agenda ter inzage m de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp

Spreekrecht:

Burgers worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de vergadenng maximaal 5 minuten het woord te voeren over ondenwerpen die voorkomen op de agenda

komen op de agenda Voor insprekers bestaat verder bij de behandeling van het betreffende agendapunt nog de mogelijkheid tot het gedurende maximaal 5 minuten meespreken Aanmelden voor het spreekrecht

dienst plaats te vinden ten mmste 4 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier (telefoon 0187-49 77 48)

Agenda: De agenda staat vermeld op de

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina www goedereede nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning: Ter voldoening aan het bepaalde m

Ter voldoening aan het bepaalde m artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen

Q voor de activiteit bouwen:

Op 3 mei 2012 - het geheel potdekselen van de bestaande schuur op het perceel Molenweg 44 te 3253 AM Ouddorp

Op 7 mei 2012 - het verbouwen van de woning Hondsweg 29 te 3252 LH Goedereede

• voor de activiteit monumenten:

Op 7 mei 2012 - het verbouwen van de woning Hondsweg 29 te 3252 LH Goedereede

Q voor de activiteit slopen:

Op 7 mei 2012 - het gedeeltelijk slopen van het pand Hondsweg 29 te 3253 LH Goedereede

Op 9 mei 2012 - het slopen van de recreatiewoning met bijgebouwen op het perceel Prins Hendrikweg 38 te 3253 BV Ouddorp, - het verwijderen van asbesthoudende matenalen van de woning Azaleastraat 8 te 3251 CA Stellendam

ü voor de activiteit uitrit aanleggen of veranderen:

Op 7 mei 2012 - het aanleggen van een uitrit op het perceel Marijkeweg 12 te 3253 BP Ouddorp

• voor de activiteit kappen: Op 7 mei 2012

Op 7 mei 2012 - het kappen van een boom op het perceel Marijkeweg 12 te 3253 BP Ouddorp

Q voor de activiteit planologische afwij'king:

Op 7 mei 2012 - het realiseren van een aanbouw op het perceel Marijkeweg 12 te 3253 BP Ouddorp Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 22 mei 2012 in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Ingang A, 3e etage. Unit A3-006, in Rotterdam (St Dorp, Stad & Land) De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) IS op 29 mei 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergaderingen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning voor:

Q de activiteit bouwen:

- het plaatsen van een erfafscheiding (hekwerk) op het perceel Pr Marijkestraat 30 te 3251 XP Stellendam (3 mei 2012)

Q de activiteit planologische afwijking van bestemmingsplan: - het expoiteren van een bed en breakfast op het perceel Westerweg 14 te 3253 LX Ouddorp (3 mei 2012), - het plaatsen van een erfafscheiding (hekwerk) op het perceel Pr Marijkestraat 30 te 3251 XP Stellendam (3 mei 2012)

• de activiteit brandveilig gebruik:

- voor het pand Blauwe Distelstraat 31 te 3252 LA Goedereede (8 mei 2012)

Verleende vergunningen o.g.v de Algemene plaatselijke verordening 2011 Goedereede

De burgemeester heeft op 23 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van een boerenbruiloft en trekkerbehendigheidswedstnjd op 31 augustus 2012 in Ouddorp

De burgemeester heeft op 23 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van een de snertwandeltocht op 1 december 2012 in Ouddorp

De burgemeester heeft op 25 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan - de Stichting Promotie Kop van

- de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van de boerenlanddag op 1 september 2012 in het centrum van Ouddorp

De burgemeester heeft op 25 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van de Goereese Wieler3daagse op 29 augustus 2012 in Ouddorp

De burgemeester heeft op 25 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van de Lichtjesfietstoer op 17 augustus 2012 in Ouddorp

De burgemeester heeft op 26 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan

verleend aan - de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van de toenstendagen op 18 juli 2012 in Ouddorp

De burgemeester heeft op 4 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Stelle-Runners voor het houden van de Molenloop op 21 juni 2012 in Stellendam

De burgemeester heeft op 4 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan - de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van Ouddorpse Kunst- en Ambachtmarkt op 30 juni 2012 in Ouddorp

De burgemeester heeft op 4 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Stichting Promotie Kop van Goeree voor het houden van een 4x4 demonstratie op 9 juni 2012 op het strand bij Ouddorp

De burgemeester heeft op 7 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan - de Buggy Club Holland voor het houden van een fundag op 20 mei 2012 op het strand Brouwersdam

De burgemeester heeft op 7 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan - de Doopsgezinde gemeente

- de Doopsgezinde gemeente Ouddorp voor het houden van een fair/rommelmarkt op 16 juni 2012 op de nng in Ouddorp

De burgemeester heeft op 10 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- Chauffeursvereniging Goeree voor het houden van een truckshow op 2 juni 2012 aan de Mr Snijderweg te Stellendam

De burgemeester heeft op 11 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan

- de Ondernemersvereniging Stellendam voor het houden van de intocht van Sinterklaas op 24 november 2012 in Stellendam

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Onderzoek cultuurhistorische waarden Ouddorp

Burgemeester en wethouders van Goedereede willen meer aandacht schenken aan de historische dorpskern van Ouddorp

Voorafgaand aan dit voornemen is er een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistonsche waarden binnen de kern van Ouddorp Dit onderzoek is vong jaar uitgevoerd door monumentenadviesbureau Conserf uit Leiden

De historische kern van Ouddorp IS vooral herkenbaar door de nog aanwezige karakteristieke vorm van een kerknngdorp, zoals deze in Zuid-Holland en Zeeland zijn ontstaan m de 12e/13e eeuw De bebouwing concentreert zich rondom de centraal gelegen dorpskerk met omliggend kerkhof waar tevens grote kastanjebomen bloeien, en die wordt omsloten met een hekwerk De historische kern is toegankelijk in de hoeken, tussen de vier straten, die om de kerk liggen Opvallend is het wat hellende plaveisel doordat het dorp destijds op een verhoging in het landschap IS gebouwd Het huidige beeld van de kern wordt bepaald door panden langs de straten, die direct om de kerk liggen Deze panden hebben met name 18e en 19e eeuwse tuitgevels en lijstgevels Het is zéér waarschijnlijk dat er achter die gevels veel oudere huizen schuilgaan Ouddorp heeft in wezen twee karakters een stedelijke, dicht bebouwde kern en hntbebou-wing met boerderijen en agrarische woonhuizen langs de wegen zoals de Dorpsweg en de Achter

weg Burgemeester en wethouders streven naar blijvende aandacht voor het cultuurhistorisch waardevol gebied waarbij een duurzame borging van de gevonden cultuurhistorische waarden voorop staat Burgemeester en wethouders willen daarom graag ook van de bewoners horen op welke wijze zij aankijken tegen de cultuurhistonsche waarden van de dorpskern en op welke wijze de beeldkwaliteit behouden en waar nodig versterkt kan worden

Ter inzage In de penode van 21 mei tot en

In de penode van 21 mei tot en met 15 juni 2012 kunt u de rapportage over de cultuurhistonsche waardestelling inzien, op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur tot 16 00 uur, en bovendien na afspraak, op donderdag van 18 00 uur tot 19 30 uur Tevens is het concept rapport cultuurhistonsche waardestelling digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website

Informatie

Op donderdag 14 juni van 19 15- 21 00 uur willen burgemeester en wethouders graag met u van gedachten wisselen over cultuurhistorische waarden van het gebied en hoe daar m de toekomst mee om te gaan U bent vanaf 19 00 uur van harte welkom in de Dorpstienden te Ouddorp De avond staat onder leiding van wethouder Frans Tollenaar Tijdens de avond zal de cultuurhistorische waardestelling toegelicht worden door de opsteller van het bureau Conserf uit Leiden en wordt door Jan Breimer van A=M ingegaan op de mogelijkheden om de gevonden cultuurhistonsche waarden te borgen

Reageren

Tot 18 juni 2012 kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw reactie geven op de cultuurhistorische waardestelling Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Uit uw zienswijze dient te blijken op welke onderdelen deze betrekking heeft Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00

Programmarekening 2011

De programmarekening is het verantwoordingsstuk van het college van burgemeester en wethouders van het door hem gevoerde bestuur Onlangs is de programmarekening 2011 gereedgekomen en gecontroleerd door een externe registeraccountant De programmarekening bevat een jaarverslag bestaande uit programma's Per programma IS aangegeven wat er al of met IS bereikt en wat het heeft gekost

De programmarekening zal worden behandeld in de gemeenteraadsvergadenng van 7 juni a s

Ingevolge artikel 197 van de Gemeentewet liggen de jaarrekening, de accountantsverklanng en het (accountants)verslag van bevindingen voor een ieder ter inzage Tevens zijn deze stukken tegen betaling algemeen verkrijgbaar De programmarekening 2011 is tevens te raadplegen op onze website www goedereede nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's