Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan tiet bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

• voor de activiteit bouwen:

Op 11 mei 2012 -het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel De Goede Ree, nr 4, Doelweg 35 te 3252 AJ Goedereede, - het vervangen van een raamkozijn in het pand Eendrachtsweg 18 te 3251 AH Stellendam

Op 13 mei 2012 - het vervangen van een bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning Voorstraat 17 te 3251 BBStellendam

voor de activiteit melding brandveilig gebruik: Op27apnl2012 - voor het pand Beachclub 't Gorsje, De Punt 1 te 3253 MC Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadenng van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 5 juni 2012 in het Groothandelsgebouw Stationsplein 45, Ingang A 3e etage, Unit A3-006 m Rotterdam (St Dorp, Stad & Land) De eerstvolgende vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) IS op 12 juni 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevtngsvergunningen

• voor de activiteit bouwen: - het geheel opnchten van een kerkgebouw op het perceel Preekhillaan 3 te 3253 VJ Ouddorp (14 mei 2012)

Q Voor de activiteit melding brandveilig gebruik: - het verblijven van meer dan 50 personen in het pand Preekhillaan 3 te 3253 VJ Ouddorp (14 mei 2012)

ü verlengen beslistermijn van aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, en planologische afwijking: - voor het geheel opnchten van 3 dakkapellen aan de voorzijde, het veranderen van de ramen m de voorgevel en het plaatsen van een schuur/berging op het perceel Dijkslelweg 43 te 3253 TA Ouddorp (14 mei 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 'Zeilen Surfcentrum' te Ouddorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwe uitbreiding van het zeil- en surfcentrum te Ouddorp ter inzage legt

Ontwerpbestemmingsplan

Het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan betrekking heeft, IS gelegen aan het Grevelingenmeer op de zuidzijde van de Kabbelaarsbank, waar het huidige zeilen surfcentrum reeds is gevestigd

De aanleiding betreft de wens voor kwaliteitsverbetering en het kunnen faciliteren van de bestaande vraag naar overnachtingsmogelijkheden bij het centrum

Mede ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6 12, lid 2 en 6 24 Wro dient een zakelijke omschrijving van de afgesloten anteneure overeenkomst ter inzage te liggen

Hienn wordt kort omschreven welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente en de initiatiefnemer

In verband met het bovenstaande liggen de hierna te noemen bescheiden met ingang van 28 mei 2012 tot en met 8 juli 2012 gedurende een penode van zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede

Gemelde stukken zijn in voornoemde periode tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www goedereede nl Ook via www ruimtelijkeplannen nl is het voorontwerp in te zien

Het betreft:

het ontwerpbestemmingsplan 'Zeilen Surfcentrum Brouwersdam', de zakelijke omschrijving van de overeengekomen anteneure overeenkomst

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze ten aanzien van bovenstaande schriftelijk en mondeling (na afspraak met het cluster RO van de gemeente Goedereede) kenbaar maken Zienswijzen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan dienen gericht te * worden aan de raad van de gemeente Goedereede Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Voor meer informatie over de vooraankondiging kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Goedereede (0187-49 15 00)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het Bestemmingsplan 'Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012' zoals dit door de Raad bij besluit van 26 april 2012 gewijzigd is vastgesteld, met ingang van 29 mei 2011 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Goedereede ter inzage ligt De stukken zijn eveneens raadpleegbaar op de internetsite www goedereede nl onder de knop dienstverlening -* ter inzagelegging alsmede op ruimtelijkeplannen nl

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wettelijke verplichting tot actualisenng en digitalisenng van bestemmingsplannen binnen de Gemeente Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter Dit houdt in dat het plan met name gencht is op het regelen van de bestaande functies en de bestaande bebouwing in het plangebied Daarnaast is in het bestemmingsplan het huidige relevante beleid van de gemeente vervat De gewijzigde vaststelling is naar aanleiding van naar voren gebrachte zienswijze Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep tegen het Raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage, door - belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, - belanghebbenden, die aantonen dat ZIJ redelijkerwijs met in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben kunnen indienen, - belanghebbenden, die nog geen reactie hebben kunnen geven op de wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschnft te worden overlegd

Ter inzage geiegd:- Bestemmingsplan 'Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012' - Raadsvoorstel van 21 maart 2012 - Advies Commissie Grondgebiedzaken van 10 april 2012 - Raadsbesluit van 26 apnl 2012 - Bestemmingsplan behorende bij voormeld Raadsbesluit met melding dat het volledige plan ook op internet is gepubliceerd

Wijziging van Inzameling huishoudelijke afvalstoffen

In verband met 2e Pinksterdag op maandag 28 mei 2012 wordt de groene restafval-container in de gehele gemeente Goedereede geleegd op de zaterdag daarvoor, namelijk 26 mei 2012

Zet uw container voor 7 uur aan de weg!

Heeft u nog vragen dan kunt u één van de onderstaande nummers bellen - voor vragen over het legen van de minicontainers naar IRADO, tel 010-262 10 00 - voor andere vragen naar de gemeente Goedereede, tel 0187 - 49 15 00


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's