Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Commissievergadering

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften komt op maandag, 4 juni 2012, om 19 30 uur voor een vergadenng bijeen

De agenda ligt tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, stafafdeling Bestuur en Middelen

Informerende/opiniërende raadsvergadering

Op donderdag, 7 juni 2012 zal er om 19 00 uur een informerende/- opinierende raadsvergadenng worden gehouden

Van deze vergadenng zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, wwwdirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Spreekrecht: Als burgers een ondenwerp aan de orde willen stellen, dan kunnen zij gebruikmaken van het spreekrecht ZIJ dienen dit, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering, te melden bij de griffier onder vermelding van naam, adres, tele foonnummer en het desbetreffende onderwerp Dit kan telefonisch (0187) 60 80 92 of per e-mail p depagter@dirksland nl

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 12 juni 2012 om 10 30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare vergadenng van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 12 juni 2012 om 14 00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

Aanvraag omgevingsvergunning

• voor de activiteit melding sloop:

- het verwijderen van asbesthoudende matenalen op het perceel Nieuweweg 44 te Mehssant (18-05-2012) - het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel Binnenweg 26 te Mehssant (16-05-2012)

Q voor de activiteit bouwen: - het vernieuwen van een dakkapel op het perceel Pieterstraat 1 te Melissant (21-05- 2012), - het realiseren van een overkapping bij het tankstation van Leo's autoservice op het perceel Watertoren 17 te Dirks- land (23-05-2012) - het opnchten van een vrijstaande woning op het perceel Essenlaan 44 te Dirksland (16- 05-2012), - het opnchten van 2 woningen op het perceel Straatdijk 22 te Dirksland (16-05-2012)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders ma­ ken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend,

• voor de activiteit bouwen: - het verbouwen van de woning op het perceel Nieuwstraat 31 te Herkingen (23-05-2012)

Verleende vergunning voor het organiseren van een evenement: - voor het organiseren van een wandelmars op 21 en 22 juni in en om Melissant door Gymver- eniging Kwiek (15-5-2012)

NB De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking IS tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschnft wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten, dan kan deze - na het indienen van een bezwaarschnft - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten gnffierecht verschuldigd

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http //loket rechtspraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Voor de precieze voorwaarden kunt u de desbetreffende website raadplegen Bekendmakingen aanwijzingsbesluit artikel 2:58 Apv gemeente Dirksland 2010.

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van afdeling 3 4 van de Algemene wet bestuursrecht het Aanwijzingsbesluit artikel 2 58 Apv gemeente Dirksland 2010 vastgesteld

Op basis van dit besluit wordt het gebied buiten de bebouwde kom van de gemeente aangewezen als zijnde het gebied waar geen plicht geldt voor het opruimen van uitwerpselen van honden

Ook worden binnen de bebouwde kom van Dirksland, Herkingen en Melissant de volgende hondenuitlaatstroken aangewezen waar eveneens deze opruimplicht komt te vervallen

Dirksland, 0 - de grasstrook aan de noordzijde 0 van de Mozartsingel vanaf de West Havendijk tot het perceel 30 Gnegpad 8,

- de bermen van de West Havendijk tussen de Mozartsingel tot de grens van de bebouwde kom, - de grasstrook aan de noordzijde van de Mozartsingel tussen de parkeerplaats ter hoogte van de Verdilaan en de Staakweg, - de grasstroken langs het Krom- mepad, - de grasstrook aan de oostzijde van de Staakweg voor zover ge­ legen tussen de Boezemweg en de grens van de bebouwde kom, - de grasstrook aan de zuidzijde van de Vroonweg, gelegen tussen het perceel Vroonweg 13 en de grens van de bebouwde kom, - de uitlaatstrook aan de zuidzijde van de Secretans Rooijlaan voor zover gelegen tussen de Oranje­ laan en Emmalaan - de grasstroken aan de Oost Havendijk voor zover gelegen tussen de Noord Spuidijk en de grens van de bebouwde kom, - de grasstroken langs de On- waardsedijk voor zover gelegen tussen het Korteweegje en de grens van de bebouwde kom, - de grasstrook aan de zuidzijde van het fietspad langs het Korteweegje voor zover gelegen tus­ sen het perceel Korteweegje 44 en de grens van de bebouwde kom,

- de grasstrook aan de noordzijde van het Korteweegje voor zover gelegen tussen het perceel Kor­ teweegje 59 tot het terrein van het voormalige benzinestation, - de grasstroken langs het fietspad aan de Boomvliet voor zover ge­ legen tussen het Schelpenpad en de grens van de bebouwde kom, - de uitlaatstrook langs de Bloemenweg,

- de grasstrook aan de zuidzijde van de Philipshoofjesweg voor zover gelegen tussen het perceel Philipshoofjesweg 66 en de grens van de bebouwde kom, - de grasstrook aan de noordzijde van de Bloemendaal voor zover gelegen tussen de Oudewei en Molenzicht

Herkingen - de grasstrook langs de Peuterdijk vanaf nummer 42a tot de grens van de bebouwde kom - de grasstrook langs de Grevelin genweg vanaf de Nieuwstraat tot de grens van de bebouwde kom - de uitlaatstrook bij de haven van af de ingang van de ijsbaan tot het strandje, - de uitlaatstrook langs het fietspad vanaf het havenplateau nctitmg Battenoord tot de grens van de bebouwde kom, - het terrein van de voormalige zuivering aan de Deltastraat, - de berm langs het fietspad vanaf het perceel Tuinstraat 10 richting Wellestrijpsedijk tot de grens van de bebouwde kom

Melissant, - het toegangspad vanaf de Nieuw eweg tot het bosperceel, - het hondenuitlaatveld achter de Fabiusstraat

Dit besluit ligt voor een ieder ter in zage m het gemeentehuis Het is tevens geplaatst in het gemeente blad 2012, nummer 13 Het besluit IS ook op de website te raadple gen

Het besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekend making Datum bekendmaking 31 mei 2012

Datum inwerkingtreding 1 juni 2012 De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Alge mene wet bestuursrecht beroep in stellen bij de Rechtbank te Rotter dam (Sector bestuursrecht Post bus 50951, 3007 BM Rotterdam) binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt Daarbij is een zogeheten gnffierecht verschul digd De belanghebbende die de uitspraak op een (eventueel) be roep met kan afwachten, kan na het instellen van het beroep - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voor ziening vragen Een andere moge lijkheid IS (gemotiveerd) te verzoe ken om versnelde behandeling door de Rechtbank

Een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http //loket rechtspraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet de be langhebbende wel beschikken over een elektronische handteke mng (DigiD) Voor de precieze voorwaarden kan deze website worden geraadpleegd

Op grond van artikel 6 13 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep wor den ingesteld door een belang hebbende aan wie redelijkemnjs kan worden vera/eten geen ziens wijze naar voren te hebben ge bracht Voorstraat 15, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland Internet www dirksland nl Tel (0187)60 80 80/fax60 37 99/e^nall info@dirbland nl Openingstijden ma t/m vr 09 00 tot 12 00 en 13 00 tot 16 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's