Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanwijzingsbesluit inzake verboden drankgebruik 2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadenng van 29 mei 2012 hebben besloten het Aanwijzingsbesluit inzake verboden drankgebruik van 31 december 2010 in te trekken en te ven/angen door een nieuw Aanwijzingsbesluit inzake verboden drankgebruik

Het nieuwe aanwijzingsbesluit is gebaseerd op artikel 2 48, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 van de gemeente Oostflakkee

In het besluit wijst het college gebieden aan waarbinnen het verboden IS om op een openbare plaats alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben Het gaat hierbij om de volgende wegen

Oude-Tonge - Suisendijk, Kaai, Oostdijk, Molendijk, Voorstraat, Dabbestraat, Dabbehof, Oost­Achtenweg, Kerknng, Emmastraat, Wilhelminastraat, Willemstraat, carpoolterrein nabij de Capelleweg

Ooitgensplaat ­ Van Weelstraat, Weespad, Stoofstraat, Zuid­Achterdijk, Nieuwstraat, Sportlaan, Steigerdijk, carpoolterrein nabij de Schaapsweg

Den Bommel - Voorstraat, Bosdreef, Boven­ Oostdijk, Schaapsweg

Achthuizen - Kloosterstraat, Pastoriestraat, Achthuizensedijk, Bommelsedijk, Tramdijk Het aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag na deze bekend making en ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij het taakgebied Burger, Bestuur Com municatie en Organisatie

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening i.c.m. ontheffingen Verordening Dranken Horecawet

De burgemeester van de gemeen te Oostflakkee maakt bekend dat hij ingevolge de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (art 2 25) en Drank­ en Horecawet (art 35), vergunning respectieve lijk een ontheffing heeft verleend voor ­ het organiseren van een feest op vrijdag 6 juli 2012 vanaf 20 00 uur tot 24 00 uur en op zaterdag 7 juli 2012 van 20 30 uur tot zon dag 8 juh 2012 04 00 uur in een tent op het terrein gelegen aan het strandje bij de Nieuwe Sluis te Oude­Tonge (01­06­12) en ­ voor het schenken van zwakaico holhoudende dranken tijdens het feest van zaterdag en zondag 7/8 juh 2012 (01­06­12)

Van deze besluiten staat voor ie dere belanghebbende de mogelijk heid open om op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendma king een gemotiveerd bezwaar schnft m te dienen bij de burge meester van de gemeente Oost flakkee, Postbus 75,3255 ZH Oude­Tonge

Tevens staat voor iedere belang hebbende de mogelijkheid open om binnen bovenvermelde termijn bij de voorzieningenrechter te Ro' terdam, sector bestuursrecht Post bus 50951 3007 BM Rotterdaoi een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen: ­ Ooitgensplaat, Molendjik 2 en 4 ­ bouwen woning (ontvangen 25­05­12).

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij hiet taal^gebied Voll<siiuisvesting Ruimtelijl<e Ontwikl<eiing en IVliiieu.

Deze publicatie strei<t uitsluitend ertoe om tiet publiel< te informeren. Tegen ingel<omen aanvragen l<unnen geen bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende otngevingsvergunning

□ voor de activiteit bouwen: ­ Oude­Tonge, Molenweg 25 ­ uitbreiden woning (besluit verzonden op 24­05­12).

N.B.

Ingevolge artil<el 7:1 van de Algemene wet bestuursrecfit kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onven/vijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Voor een verzoek om voortopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ü voor de dctiviteit bouwen/­ siopen/kappen: ­ Den Bommel ­ bouwen van 13 woningen, 4 appartementen en uitbreiden fietsenstalling Anth. van Weelstraat 1 t/m 15 en Oranjestraat 11 t/m 27; slopen woningen Anth. van Weelstraat 1 t/m 13 en Oranjestraat 11 t/m 35; kappen van 15 bomen (besluit verzonden op 05­06­12).

De stukken liggen met ingang van 11 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor, Eisenhowerlaan 1 te Oude­Tonge. Het gemeentekantoor is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 uuren 19.30 uur.

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders kan met ingang van 12 juni 2012 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam door: ­ een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders; ­ een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden. Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een beroepschrift is ingediend.

Nadere informatie over de verleende vergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu. Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum : 10 juli 2012

Gemandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur.

Commissievergadering: Tijdstip : 14.00 uur.

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw­ en woningtoezicht.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's