Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

­28 juni 2012 Informerende en Opiniërende Raad

­ 5juli2012 Raadsvergadering

Beide vergaderingen vangen om 19 30 uur aan

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

BIJ bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de gnffier Dat kan zowel telefonisch (0187) ­ 47 55 55 ais digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunning: ­ Middelharnis, Oudelandsedijk (M C van Nieuwenhuijzen) ­ verbranden schoon snoeihout (14/06/12) Verleende omgevingsvergunningen: ­ Middelharnis, Singelkade 20 ­ opnchten aanbouw aan berging (13/06/12), ­ Middelharnis, Singelkade 52 ­ oprichten afdak (13/06/12) ­ Nieuwe­Tonge, Burgemeester Overdorpstraat 1 ­ oprichten woning (13/06/12), ­ Middelharnis, Singelkade 24 ­ oprichten aanbouw schuur (15/06/12), ­ Middelharnis, Singelkade 112 ­ opnchten afdak en zonnescherm (15/06/12) ­ Nieuwe­Tonge, Havenweg 1 ­ opnchten woning (15/06/12), ­ Middelharnis, Singelkade 10 ­ oprichten aanbouw aan berging (15/06/12) ­ Middelharnis Singelkade 8 ­ opnchten aanbouw aan berging (15/06/12 ­ Middelharnis, Singelkade 82 ­ oprichten afdak aan schuur, plaatsen zonnescherm en rolluiken (15/06/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis Postbus 1 3240 AA Middelharnis

Verleende evenementenvergunningen: ­ Exodusgemeente PKN Middelharnis ­ musicalvoorstelling Mozes, Exoduskerk Dorpsweg 97 Sommefsdijk 4 t/m 7 oktober 2012(13/06/12), ­ Hervormde Gemeente Nieuwe­ Tonge (PKN) ­ rommelmarkt, terrein Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19a, Nieuwe­Tonge op SOjuni 2012 (14/06/12)

Ontheffing ingevolge Algemene Plaatselijke Verordening: ­ L J van Nimwegen ­ ontheffing parkeren caravan parkeerterrein Rembrandtlaan, Middelharnis van 6 t/m 20 juh 2012 (13/06/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

­ Nieuwe­Tonge, Burg Overdorpstraat 55 ­ wijzigen voorgevel woning (13/06/12), ­ Sommelsdijk, Langeweg 29 ­ interne verbouwing (14/06/12), ­ Middelharnis, Zandpad 70 ­ oprichten reclame (13/06/12)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 26 juni 2012 Gemandateerde behandeling Aanvang 10 00 uur De zitting vindt plaats m het gemeentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadenng ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Beleid coffeeshops en handhaving Middelharnis 2012

De burgemeester van de gemeente Middelharnis heeft bij besluit van 8 juni 2012 het 'Beleid coffeeshops en handhaving Middelharnis 2012' vastgesteld Deze beleidsregel houdt in dat de gemeente een zogenaamd nulbeleid voert ten aanzien van de vestiging van coffeeshops Een aanvraag om een vergunning voor de vestiging van een coffeeshop zal direct worden afgewezen Datum inwerkingtreding 22 juni 2012

De volledige tekst van de beleidsregel IS te vinden op www middelharnis nl

Jaarrekening 2011

De jaarrekening van baten en lasten voor het dienstjaar 2011 is aan de raad aangeboden en ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf vandaag tot en met 5 juli 2012 Een afschrift daarvan kunt u krijgen tegen betaling van de kosten De rekening is ook digitaal beschikbaar en gratis te downloaden via de website van de gemeente (www middelharnis nl)

Voorgenomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders zijn, gelet op artikelen 2 10 en 2 12 lid la onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor nemens om omgevingsvergunning te verlenen aan ­ Kopersvereniging Molenplein voor het oprichten van 18 wonin gen aan het Molenplein te Middelharnis De nieuwe wonin gen maken onderdeel uit van het hennnchtinggebied Molenplein te Middelharnis ­ Woongoed GO voor het opnchten van 10 woningen aan de Molen weg en Molenplein te Middelhar nis De nieuwe woningen maken onderdeel uit van het hennrich tinggebied Molenplein te Middel harnis ­ Woongoed GO voor het oprichten van een appartementencomplex van 19 appartementen aan de Langeweg te Middelharnis (voor malig kantoorgebouw Woongoed GO)

De aanvragen en bijbehorende ontwerpbesluiten inclusief ont werpverklaringen van geen beden kingen liggen met ingang van 25 juni 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage en wor den tevens gepubliceerd op de landelijke voorziening www ruimte lijkeplannen nl

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder zijn zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis postbus 1 3240 AA Middelharnis Op grond van artikel 6 13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkenwijs kan worden ver weten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3 15 naar voren heeft gebracht

Bekendmakingen hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zi) voornemens zijn op grond van ar tikel 83 en 110a van de Wet ge luidhinder een hogere waarde (59dB) vast te stellen voor ­ de geluidbelasting op de gevel van een appartementencomplex van 19 appartementen aan de Langeweg te Middelharnis (voor malig kantoorgebouw Woongoed GO), ­ de geluidbelasting op de gevel

­ de geluidbelasting op de gevel van 6 woningen welke worden opgericht aan de Molenweg te Middelharnis

Beide ontwerpbesluiten met bijbe horende stukken liggen met ingang van 25 juni 2012 gedurende een termijn van zes weken voor ieder een ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (ope ningstijden zie www middelhar nis nl), gevestigd aan het adres Koningin Julianaweg 45 te Middel harnis

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk ziens wijzen kenbaar maken bij het col lege van burgemeester en wet houders van Middelharnis Post bus 1 3240 AA Middelharnis Een zienswijze kan naar keuze monde ling naar voren worden gebractit Voor het indienen van een monde linge zienswijze dient u via het centrale nummer 0187 ­ 47 55 55 een afspraak te maken met de be handelend ambtenaar


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's