Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergadering

5 juli 2012 Raadsvergadenng, aanvang 19 30 uur

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeenteMiddelharnis (www middelhamis nl)

BIJ bovenvermelde vergadenng kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) ­ 47 55 55 als digitaal (op de website is hiervoor een formulier beschikbaar) Beslissingen Algemene wet bestuursrecht Verleende omgevingsvergunning:

­ Middelhamis, Singelkade 22 ­ plaatsen afdak aan schuur en zonwenng (19/06/12)

Verleende collectevergunning: ­ Reumafonds ­ 10 t/m 16 maart 2013(18/06/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelhamis, Postbus 1, 3240 AA Middelhamis

Verleende evenementenvergunning: ­ Gereformeerde Gemeente Nieuwe­Tonge ­ rommelmarkt Oranjestraat 19 Nieuwe­Tonge (par keerterrein naast kerkgebouw) op 1 september van 09 00­15 00 uur (21/06/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middelhamis, Postbus 1, 3240 AA Middelhamis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

­ Middelhamis, Singelkade 26 ­ plaatsen zonnewenng (21/06/12), ­ Sommelsdijk, Koolmees 37 ­ kappen boom (21/06/12), ­ Middelhamis, Pascal 9 ­ slopen en opnchten bedrijfsloods (21/06/12), ­ Middelhamis, Singelkade 58 ­ plaatsen rolluiken (21/06/12), ­ Middelhamis, Singelkade 34 ­ plaatsen afdak aan schuur en plaatsen rolluiken en zonnescherm (21/06/12)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Welstandscommissie

De eerstvolgende zitting van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 3 juli 2012 om 10 00 uur in het gemeentehuis te Middelhamis

De agenda voor deze vergadering ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Publicatie ex art. 1.3.1 Bro ­ voorontwerp bestemmingsplan Middelhamis

Burgemeester en wethouders van Middelhamis maken, overeenkomstig artikel 1 3 1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor de kern van Middelhamis

Ouderdom, actualisenng en digitalisering van geldende bestemmingsplannen vormen de belangrijkste aanleidingen om het bestemmingsplan Middelhamis integraal te herzien

Het plangebied omvat de kern van Middelhamis, exclusief het beschermd dorpsgezicht in het centrum

Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet m een actualisering van 19 verschillende bestemmmgsregelingen De planherziening is hoofdzakelijk conserverend van aard en gericht op het vastleggen van de bestaande en ruimtelijke structuur Op een aanzienlijk aan tal locaties in het plangebied zijn daarnaast nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt Afhankelijk van het stadium waarin de planvorming verkeert is voor de nieuwe ontwikkelingen een directe bouwtitel of een wijzigingsbevoegdheid opgenomen

Omtrent het voorontwerp bestem mingsplan zal advies worden inge wonnen van de overlegpartners (ex artikel 3 1 1 Besluit ruimtelijke ordening) die de gemeente gebrui kelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan

Van 2 juli 2012 tot 27 augustus 2012 liggen alle relevante stukken met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Middelhamis voor een ieder ter inzage Gedurende deze termijn is het mogelijk schnftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Middelhamis Het adres is Post bus 1, 3240 AA Middelhamis Daarnaast wordt op 3 juli 2012 om 19 30 uur op het gemeentehuis van Middelhamis een inspraak avond gehouden Deze inspraakavond IS voor een ieder toegankelijk

In een later stadium zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd worden voor het indienen van zienswijzen Deze ter inzage legging zal te zijner tijd apart ge publiceerd worden

Deze bekendmaking en het voor ontwerp bestemmingsplan Middelhamis zal eveneens worden gepu bliceerd op de gemeentelijke website www middelhamis nl

Beleidsregels Openbaar Groen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelhamis heeft bij besluit van 24 januari 2012 de Beleidsregels Openbaar Groen vastgesteld

Deze beleidsregel betreft ­ het vastleggen van een duidelijk en transparant beleid inzake de uitgifte van openbaar groen, ­ daar waar mogelijk tot verkoop overgaan (onder voonwaarde van de in deze beleidsregels gestelde critena en alleen indien het groen geen openbare functie meer heeft en geen noemenswaardige meerwaarde levert aan de beleving van de woon­ en leefomgeving) ­ indien verkoop met mogelijk is de bestaande ingebruikgevingen omzetten in marktconforme huu rovereenkomsten,

­ handhaving van ongewenste ir gebruiknemingen eenvoudiger maken door middel van een duidelijk beleid

Datum inwerkingtreding 24 januan2012

De volledige tekst van de beleids regel is te vinden op vww middelhamis nl Koningin Julranaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelhamis Internet wvw middelhamis nl Tel (0187) 4755 55/fax4755 47/efliail info@middelharnis nl Openingstijden maandag en vri|dag van 09 00 tot 13 00 uur, dinsdag t/m donderdag van 09 00 tot 12 00 en van 13 00 tot 16 30 uur, donderdagavond van 18 00 tot 20 00 uur ^^^__

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's