+ Meer informatie

BOEREN BIEDEN EISEN AAN

3 minuten leestijd

Een drie man sterke delegatie van de actiecomités van boeren en tuinders heeft gistermiddag het definitieve eisenpakket van deze comités aangeboden aan drs. R. Zijlstra, voorziter van het overlegorgaan der drie centrale landbouworganisaties. De delegatie bestond uit de heren K. Olieman, tuinder te Zevenhuizen (Z.-H.), K. van Nieuwenhuijzen, akkerbouwer en fruitteler te Rilland-Bath (Zld.), en M. van den Berg, tuinder te Nieuwerkerk a.d. IJssel (Z.-H.).

Over de samenstelling van het eisenpakket hebben de actiegroepen woensdag in Den Haag de gehele dag vergaderd. De ongeveer 33 groepen hebben daarbij, naar de heer Olieman meedeelde, volledige overeenstemming bereikt.

De definitieve vaststelling der eisen was volgens de heer Olieman ni?de nodig om de misverstanden, ontstaan bij en naar aanleiding van de eerste presentatie van de verlangens der actiegroepen, uit de weg te ruimen. Ook heeft men de verlangens op schrift willen stellen om de achterban duidelijk te maken waar de actiegroepen voor «taan.

EISEN

Het pakket omvat een dertiental eisen. De eerste daarvan is dat de kostenstijgingen, die zich sinds 1 juli 1973 hebben voorgedaan bij agrarische produktiemiddelen, op korte termijn moeten worden doorberekend in de prijzen der verschillende produkten. In de prijsaanpassingen moet ook het kostenverhogende effect worden betrokken, dat prijsverhoging In de ene landbouwsector voor de andere sector kan hebben, zoals verhoging van^ voergraanprijzen voor de veehouderij. In de prijzen

De eerder geuite eis: Vijftig procent prijsverhoging, komt in dit op schrift gestelde eisenpakket niet meer voor. Men heeft nu, naar de heer Olieman in een toelichting verklaarde, in hoofdzaak willen uitgaan van de kostenverhogingen. De tweede eis is een straffe prijsbeheersing bij alle agrarische produktiemiddelen, olie en aardgas inbegrepen. Bij aardgas wil men een prijsaanpassing in zes jaar, mits de inkomenssituatie op de bedrijven dit toelaat. De voorschotregeling voor zware stookolisdient zo te worden verbeterd dat de prijs die de tuinbouwbedrijven voor deze brandstof betalen op ƒ 100 per ton komt.

Eisen 3 en 4: Boeren en tuinders moeten kunnen afschrijven op basis van vervangingswaarde. De investeringsaftrek moet zodanig verruimd worden dat per sector de gemiddelde zelf gefinancierde uitbreidinigsinvesteringen erdoor gedekt worden. De actiecomités hebben hier het oog op investeringen die nodig zijn öm de ge>middelde besteedbare inkomens in land- en tuinbouw in overeenstemming te houden met die van loontrekkenden.

PRIJSAANPASSING

Eis 5: Jaarlijkse prijsaanpassini gen, eventueel aangevuld met BTW-compensaties, moeten ervoor zorgen dat binnen de verschillende landbouwsectoren op het gemiddelde bedrijf de besteedbare uurIonen gelijke tred houden met de loon- en salarisontwikkeling in Nederland. Om de drie maanden moet die prijsaanpassing of BTWcompensatie gecorrigeerd worden voor tussentijdse kostenstijgingen. Tot die kostenstijgingen moeten ook de kosten van eigen arbeid worden gerekend.

Eisen 6 en 7:- Bij generatiewisseling voor jonge boeren die niet voldoende eigen vermogen hebben voor de bedrijfsoverneming een zodanige rentesubsidie, dat ze zelf niet meer dan twee pet rente hoeven te betalen. Harmonisatie van belastingwetgeving voor landen tuinbouw in de EEG.

Eis 8: Invoering van een algemene volksverzekering, waarin opgenomen, de verplichte ziekenfondsverzekering, de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswet. Op het gebied van de kinderbijslag gelijktrekking van de positie van boeren en tuinders met die van loontrekkenden. De premies voor een en ander dienen voor de agrarische zelfstandigen gelijk te zijn aan die van de werknemers.

Eis 9: Voor de oudere boer of tuinder die wU saneren (afvloeir een hogere saneringsuitkering dan thans, ofwel een inkomenstoeslag gelijk-aan die uitkering. Ruimere normen voor hen die voor saneringsuitkering in aanmerking komen, eventueel ook te hanteren bij

Eisen 10 en 11: Beschermende wetgeving door de contracttelers. Gebruikmaking van voor de agrarische sector getroffen regelingen alleen door hen, die in land- en tuinbouw hun hoofdberoep hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.