+ Meer informatie

Gezelschappen der godzaligen

4 minuten leestijd

3.

De kerk op aarde is een strijdende kerk. De driehoofdige vijand laat haar niet met rust. Ook in de tijd van Groenewegen was dat het geval en hij maakt er gewag van, maar hij legt er de nadruk op wie de Heere voor Zijn volk is. Laten we hem nog een keer het woord geven.

Maar, o wat woelt de vijand menigmaal tegen de samenkomsten van Gods volk, daar men elkander opwekt tot de dienst van God. Maar zolang de Heere niet geheel met Zijn Geest wijkt, zal dat wel staande blijven, de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Daar is toch een nauwe vereniging tussen Jezus en Zijn volk, de bruid en het wijf des Lams, en tussen de gelovigen en kinderen Gods onder elkander, die voor de natuurlijke mens gans onbegrijpelijk is. Het is zeker, dat de vereniging met Jezus van een verhevener aard en natuur is dan van de gelovigen met elkander. Nochtans de laatste, daar wij nu van spreken, is ook een edel gedeelte van het inwendige Christendom. De gemeenschapsoefening is niet enkel en alleen door kerkgaan in dezelfde kerk en het Avondmaal houden aan dezelfde tafel; evenals de geburen in de grote steden, is dat nu vereniging en gemeenschapsoefening, dat men in één en dezelfde stad of ook in nabijstaande huizen komt, elkanders naam nauwelijks kent; is de gemeenschap dier broeders en zusters in het natuurlijke leven niet zeer veel nauwer? Nu, zo is het in het geestelijke: gelijk die inwoners in een stad, zo oefent het uitwendige naamChristendom gemeenschap, en dat menen zij dat de rechte gemeenschap der heiligen is, en gelijk de broeders en zusters, zo oefenen de ware godzaligen gemeenschap, die hun huis en hart voor elkander open hebben. Natuurlijke mensen, ja goddelozen hebben somtijds wel een gemeenzame omgang met hun medemensen, maar wat doen zij bijeen en wat zijn de banden van hun vereniging? Wij willen liefst daar nu niet van spreken. Maar de rechte liefderijke gemeenschap der kinderen Gods gaat alle natuurlijke betrekkingen, liefde, vereniging en gemeenschapsoefeningen ver te boven, is van een verhevener aard en natuur en is eeuwigdurende. Dat kunnen de kinderen Gods zich verbeelden, dat hun onderlinge liefdevereniging in een eindeloze eeuwigheid zal voortduren. Dat verenigt hun harten ook zonderling. Zij verwachten: wij zullen eens eeuwig volmaakt en zonder zonden tezamen de hemelse lofzangen zingen en aan elkander dan eens beter vertellen kunnen wat de Heere aan onze zielen gedaan heeft.

Och, wat een onuitsprekelijke vereniging maken die dingen! Paulus telt de banden van vereniging aldus op: Ef. 4 : 4-6: één lichaam, één Geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader.

Wilden wij deze dingen grondig behandelen dan zou deze voorrede te lang worden, wij zijn onze palen al te buiten.

In één lichaam, als vele leden nauw verenigd te zijn, door één en dezelfde Geest bewerkt en geleid te worden, dezelfde zaligheid in hope gemeenschappelijk te verwachten, aan één Heere Jezus zijn ziel tot dienst verbonden te . hebben, door één geloof met de Zoon Gods en enerlei gevoelen en belijdenis met de anderen verenigd, door één doop tot één lichaam behorend, om kinderen van één en dezelfde God en Vader te zijn, dat legt onuitsprekelijke banden van vereniging.

Och, dat velen van Gods ware volk om nietige oorzaken die gemeenschaps-oefeningen met de vromen zo nalaten en dikwijls zo laag leven!

Wij wensen, dat de Heere, die in onze dagen Zijn heerlijkheid nog enigszins in Zijn heiligdom geopenbaard heeft, ons blinkende verschijne en Zijn Kerk heerlijk make. Hij doe Zijn volk eens opnieuw herleven, herstelle de vrede en gebiede in Zijn kerk de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Amen!

Tot zover Jacob Groenewegen, die zich noemt: Uw heilzoekende vriend. Wat hij schrijft, is nog niet verouderd. Het kon voor deze tijd geschreven zijn. Daarom willen we gaarne naar hem luisteren en zijn woord doorgeven. Wij sluiten ons van harte aan bij de wens van deze uw heilzoekende vriend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.