+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Anno Domini 1980. Het jaar 1980 in woord en beeld. Een jaarboek op basis van het Nederlands Dagblad, met nieuws per dag, commentaren en nieuwsachtergronden. 240 blz. De Vuurbaak, Groningen. Prijs f. 27,50.

Dit is een prachtig boek: foto’s en commentaren over gebeurtenissen in 1980, feiten en belichting, bijna van dag tot dag. Rechts en links in een aparte kolom de feiten, in het midden de foto’s en de commentaren.

Door duidelijk de datum te gebruiken, is het een handig naslagwerk. Ik kan me voorstellen dat velen dit boek in hun bezit willen hebben. De prijs lijkt me echt niet aan de hoge kant. De tijd gaat snel. Juist daarom is dit een geweldig hulpmiddel om het jaar in zijn geheel te overzien en grote, maar ook kleine gebeurtenissen vast te houden.

Kerk, Havens en Stakers. Een Disk-uitgave in samenwerking met de Sektie voor Sociale Vragen van de Raad van Kerken. 35 blz. Amsterdam, april 1981. Prijs f. 20,--, excl. verzendkosten, Noordermarkt 26, 1015 MZ Amsterdam.

Deze brochure handelt over de staking in de Rotterdamse haven, september 1979. Ook wordt teruggegrepen op vroegere stakingen.

Nabesprekingen in de kringen van werkgevers, werknemers en kerken worden gereleveerd. Hoofdzaak van de brochure is het resultaat waartoe een wetenschappelijk onderzoeker kwam, die bij prof. Van Zuthem zijn doctoraalscriptie aan dit onderwerp wijdde.

Diens grondstelling is dat de staking andere oorzaken had dan het verlangen naar loonsverhoging. Die eigenlijke oorzaken zijn niet boven tafel gekomen.

De staking, zo lezen we op de eerste bladzijde, als stelling van een predikant verbonden aan Kerkelijke Sociale Arbeid, was een protest tegen het verziekende arbeidsklimaat. Ons economisch stelsel berust, zijns inziens, op heer/knecht verhoudingen die het arbeidsgebeuren dehumaniseren.

Dit zijn krasse uitspraken die verderop in de brochure niet nader onderbouwd worden. De studie van de arbeidssocioloog is een samenvatting. De gegevens waarop deze uitspraken berusten, krijgen we niet onder ogen.

Die hebben we toch wel nodig om de juistheid van het betoog te kunnen controleren. Het samenvattende overzicht is interessant en instructief. Toch denk ik, dat nog meer factoren in ogenschouw genomen moeten worden. Agitatie, pressie en geweld jegens werkwilligen, worden nauwelijks in hun betekenis doorlicht.

Evenmin het feit dat velen die anders wilden, zich in hun vrijheid belet zagen.

Deze brochure zal in de discussies over het voorkomen van stakingen zeker betrokken moeten worden.

Dr. J. Verkuyl, Inleiding in de Evangelistiek. Met medewerking van dr. O. Jager. Uitg. Kok - Kampen. Prijs f. 42,50.

Te lang ligt dit boek reeds op bespreking te wachten. Eigenlijk verdient het uitvoerig besproken te worden, maar plaatsruimte ontbreekt om dit belangrijke werk gedetailleerd te bespreken. Immers de evangelisatie is een dermate wezenlijk aspect van het kerk-zijn in deze wereld, dat elke bezinning daarom met name voor ambtsdragers van harte welkom zal zijn, althans behoort te zijn. We staan hier echter voor de nuchter te constateren werkelijkheid dat we een verwaarloosd terrein betreden. In het „Woord vooraf” wordt gesteld dat de Evangelistiek aan de theologische faculteiten „een verwaarloosd vak” was dat „óf in het geheel niet beoefend werd òf slechts een zeer marginale plaats in onderwijs, in onderzoek en in praktische beoefening ontving of ontvangt” (blz. 12). Dat geldt evenzeer van de zending, in feite van alle „werk van de kerk naar buiten” (de relatie met Israël inbegrepen), zowel met het woord als met de daad. Onze Kerkorde kent pas sinds 1967 een artikel waarin de evangelisatie onder hen „die van het Evangelie vervreemd zijn” aan de orde wordt gesteld. Ook al was men overtuigd van de roeping van de plaatselijke kerk om, zo nodig met steun van classis of particuliere synode, evangeliserend bezig te zijn, dat er voor het kerkverband in dit opzicht ook een taak lag, werd pas langzaam, tastend en zoekend onderkend. Het is wijlen ds. Ramaker geweest die langs „semi-kerkelijke” weg in dezen stimulerend heeft gewerkt, toen de generale synode in feite verstek liet gaan (1934). Moge voor veler besef de plaats die aan de evangelisatie wordt toegekend, nog „marginaal” zijn („aan de rand” van het kerkelijk „bedrijf”), dàt er plaats is, zij het (nog?) niet optimaal, mag met dankbaarheid geconstateerd worden. Met dank mag dan ook dit boek van prof. Verkuyl ter hand worden genomen. Wanneer serieus gewerkt wordt, kan de bezinning erop niet gemist worden. Prof. Verkuyl wil met dit boek deze bezinning dienen. Zijn heldere betoogtrant is bekend. Virtuoos met woorden en beelden die hij vaak een eigen inhoud geeft, getuigt bijna elke bladzijde van grote belezenheid en indringend aanvoe-lingsvermogen van de eigen tijd. Om iets te noemen: „Dionysius, de god van het normloze leven heeft weer vele vereerders”, maar hij wordt nooit alleen vereerd: „Eros, Bacchus, Mars en Mammon zijn altijd in zijn buurt” (blz. 60). Natuurlijk zijn er behalve vele uitroeptekens, ook vele vraagtekens te plaatsen. Prof. Verkuyl heeft het oproepen van tegenspraak nooit geschuwd! Dat blijkt ook wel in dit boek. Wanneer de gemeente wordt aangeduid als „lichaamsstof” van het ene lichaam van Christus (94), dan lijkt me dat meer oecumensich dan direct bijbels. Wanneer „sociaal-politieke aktiegroe-pen” gemotiveerd resp. verdedigd worden met de verwijzing naar bijbelse „demonstraties” met een haast hartstochtelijk beroep op de oudtestamentische profeten (183, 185), dan erkent prof. Verkuyl wel „dat niet iedere aktiegroep groen licht behoort te krijgen vanuit de kerken” en hij waarschuwt tegen allerlei ontsporingen, maar veel begrip voor de „weerstand” van het „wenkbrauwfronsend” kerkvolk is niet te merken. Zou die weerstand ook diepere grond kunnen hebben dan met de „pseudo-profeten altijd ja en amen” zeggen tegen de status quo? Wie mocht menen dat pas geëvangeliseerd kan worden als deze en dergelijke zaken - dit boek stelt enorm veel aan de orde -ten diepste doorgrond en verwerkt zijn, vergist zich. Tussen werken en zich-bezinnen bestaat een wederkerigheid zonder prioriteit. Maar wie werkelijk wèrkt, kan bezinning beslist niet missen. Dit boek kan en wil daartoe dienstbaar zijn!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.