+ Meer informatie

Briefwisseling met mijn jonge vrienden

4 minuten leestijd

36

Waarde Jonge Vriend.

De vorige maal ben ik blijven steken bij je laatste vraag. Die wil ik gaarne nu nog even beantwoorden.

Je schrijft: ij geloven niet aan een vagevuur, maar wat bedoelt Petrus dan in 2 Petr. 2:4? Daar lezen wij: Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden...." en dan staat er vs. 9: Zo u? eet < ie Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestrcfft te worden.

Vooreerst wil ik opmerken, dat het oordeel nog niet over de gevallen engelen is voltrokken: e worden bewaard tot de dag des oordeels. Daarom zegt Paulus: eet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen ? / Cor. 6 : 3. De toestand der engelen is. dat zij bewaard worden. Dat is het „met ketenen der duisternis gebonden zijn". Dat is niet een gebonden zijn aan een plaats. Ook als de draak, de oude slang, gebonden wordt duizend jaren (Openb. 20 : 2) wil dat niet zeggen dal hij van de wereld uitgesloten wordt in een bepaalde plaats der pijniging, maar slechts een inperking voor een tijd van zijn macht om te verleiden en te verzoeken, waarna hem weer meer macht gegeven kan worden voor een tijd (vs. 3, 7, 8) Neen, hij doorwandelt de aarde (fob l : 7).

Zij die sterven voor eigen rekening gaan aanstonds naar de plaats der pijniging en worden daar bewaard tot de grote dag des gerichts, wanneer zij in de opstanding hun lichaam zullen terugkrijgen.

Maar, is dat nu een vagevuur, waar Rome's kerk van leert? Gaan daar de gelovigen naar toe? Om gevaagd, gereinigd le worden?

Ja, zij die zich verharden, zo zij niet lot bekering komen, liggen in dit leven al onder het oordeel des doods. Hun verderf sluimert niet (2 Petr. 2 : 3). Wij zijn allen van nature kinderen des looms.

Rome's leer van een vagevuur is. dat zij, die behouden worden, eerst voor een tijd naar dat vagevuur gaan om daar gereinigd te worden en nog te boelen voor bedreven kwaad. Het zal mijn jonge vriend rui wel duidelijk zijn. dattin de boven aangehaalde Schriftwoorden geen en kei bewijs ligt voor een vagevuur.

Een andere jonge vriend dank ik nog votfr zijn brief uit Port Said. Zijn brief is al weer twee maanden oud. Ja mijn vriend, wij moeten, weieens door wat ons overkomt teruggebracht worden naar onze eigen daden. Wat is het een voorrecht, dat wij niet met onze goede verrichtingen behoeven te komen en de Heere helpen wil, wie Hem aanroept in de nood. Hij brenge je met al onze andere vrienden op Zijn tijd weer in welstand in het Vaderland en beware ons voor de wegen van de zonde. Maar. boven dit alles uit, zou het onuitsprekelijk groot zijn, den Heere daar tot je deel te^mogen zoeken en (naar Zijn belofte) vinden.

Een jonge vriendin komt mij te schrijven over haar zelf. Ze heeft zulk, een moeilijke vraag. Zij zal de enigste niel zijn, die daarmee zit. Daarom za l ik eerst de vraag afschrijven. Hel gaal over de noodzakelijkheid der bekering-Zij schrijft: Twee soorten mensen stel ik mij altijd voor ogen. de wereldse mensen en Gods volk. De wereldse mensen, waarbij ik mij niet thuis gevoel, en Gods volk, waar ik niet bij beh oor en waar ik graag ben. Met dit voor ogen heb ik nu al zeker tien jaar lang gebeden om bekering. Maar tol heden is dat nog nooit gebeurd. Mijn vraag is dan : wat kan dan de oorzaak zijn, als de Heere niet verhoort ? Mijns inziens ligt hel aan mij. Mijn bidden zal niet goed zijn, of wat voor oorzaak het wezen mag. Ziel hier mijn moeilijke vraag. —

Mijn jonge vriendin. Sta mij toe, jou en anderen die gelijk hierover denken, voor ditmaal een paar vragen voor te leggen. Probeer daar als in 's Heeren tegenwoordigheid een antwoord op te vinden. Ik hoop in mijn volgende brie f D.V. daar nog een en ander over te schrijven. Heeft de Heere niet toegezegd in Zijn Woord, alle reine begeerten te zullen vervullen?

Denk je, dal de Heere je tevergeefs laat in hel heden der genade? Is Zijn Woord geen waarheid als Hij zegt: O alle gij einden der aarde, wendt U naar Mij toe en wordt behouden ?

Als het dan, naar je mening aan jezelf ligt, waar ligt dan de hapering ? Tracht daar nu eens voor jezelf een antwoord op te vinden.

Met hartelijke groeten verblijf ik

Je vriend,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.