+ Meer informatie

Groeiende kloof binnen oecumenische beweging

SECR-GEN. POTTER VOOR CENTRAAL-COMITÉ WERELDRAAD

5 minuten leestijd

Met een dienst in de Kaiser Wilhelin-Gedachteniskerk in West-Berlijn is vorige week de jaarvergadering 1974 van het centrale comité van de Wereldraad van kerken begonnen. De predikatie werd gehouden door de exarch van de Russisch-Orthodoxe kerk in West-Europa, metropoliet Anthony (Bloom) uit Londen. De 120 leden van het centrale (hoofdbestuurs-)comité, afkomstig uit 60 landen, hebben zich behalve bijv. over de plaats van samenkomst voor de a.s. vijfde assemblee, onder meer ook uit te spreken over de voortzetting van het programma van de wereldraad ter bestrijding van racisme, de kerken en de wereldvoedsel-situatie, de verhouding tot de r.k.-kerk, de opbouw van een wereldbank voor kerkelijke ontwikkelingssamenwerking, de betekenis van wetenschap en techniek voor de ontwikkeling van de mensheid en oudere programma-onderdelen als de voortzetting van het stafwerk voor geloof en kerkorde, zending en evangelisatie, toenadering der kerken, lekenapostolaat enz.

Tegen de achtergrond van kritiek op de wereldraad herhaalde dr. M. M. Thomas (uit Bangalore), voorzitter van het centrale comité, in zijn openingstoespraak met nadruk dat de kern van de oecumenische beweging Jezus Christus is. Dr. Thomas ging met name in op kritiek, het afgelopen jaar ontvangen van de kant van de Russisch-Orthodoxe kerk en van het oecumenisch (orthodox) pastoraat van Constantinopel. Er is orthodoxe bezorgdheid, dat de wereldraad teveel uitgaat van sociologisch bepaalde theologie en te „horizontalistisch" actie voert.

DIALOOG
Jezus Christus staat centraal bij de wereldraad. Maar, aldus dr. Thomas, „levende theologie is een dialoog (wisselwerking) tussen het evangelie van Christus en de mens in concrete situaties". Hij uitte voldoening over het vorige maand in Lausanne gehouden wereldevangelisatiecongres van „evangelicals", waar ook werd vastgesteld dat deelname aan de strijd om gerechtigheid niet los mag staan van de prediking van het evangelie en omgekeerd.
Dr. Thomas waarschuwde tegen het zoeken van rust in de mystiek, te beschouwen als afwijzen van geestelijke volwassenheid en rijpheid. Hij zei wel eens geneigd te zijn het „Christus alleen" op te vatten als een zich terugtrekken uit de verantwoordelijkheid voor de wereld.

GOEDKOPE OECUMENE
Secretaris-generaal dr. Ph. A. Potter van de wereldraad, heeft in Berlijn gezegd bezorgd te zijn, dat de leden-kerken vaak onvoldoende oog hebben voor het geheel van programma's van de wereldraad en vaak slechts belangstelling hebben voor die onderdelen, waar zij bijzonder mee verbonden zijn of juist vreemd tegenover staan.
In een persconferentie aan de vooravond van de vergadering zei dr. Potter, dat het verzet tegen het antiracismefonds vooral komt van kerken in landen, die het meest tot het blanke racisme hebben bijgedragen. In zijn jaarverslag zei de secretaris-generaal tot het centrale comité, dat de communicatiemedia en de kerken veelal doen „alsof wij alleen voor enkele kleine onderdelen" (antiracismeprogramma en discussie over ontwikkelingsvraagstukken) „aandacht hebben, en niet voor de volle breedte". In werkelijkheid is de wereldraad(staf) echter „bezig geweest op het hele terrein van eenheid, getuigenis, evangelieverkondiging en ook dienst, gerechtigheid, enz.
Dr. Potter noemde het opvallend, dat die kerken die de meeste bezwaren hebben tegen de sociale en politieke programma's juist zelf het meeste geld geven voor hulp bij menselijke nood en voor ontwikkelingswerk. Maar zij laten het afweten wanneer in wereldraadsverband de financiering via de algemene kas aan de orde komt van programma's voor bijv. evangelisatie en theologische bezinning. Herinnerend aan het afwijzen door Dietrich Bonhoeffer van de „goedkope genade", uitte dr. Potter kritiek op „goedkope oecumene". „Ik heb de indruk dat veel van onze gemeenten bezig zijn te zoeken naar geestelijke veiligheid tegen elke prijs. Veel van onze kerkleden worden zo gevormd in hun geloof en leven dat zij het zeer moeilijk en zelfs gevaarlijk vinden om de zaken van kerk en maatschappij open en fris tegemoet te treden", aldus dr. Potter.

GROEIENDE KLOOF
Hij constateerde , dat er een groeiende kloof is tussen de inzichten die ontstaan in het oecumenische gesprek en actie in het leven binnen de herken. Deze kloof moeten wij zien te sluiten, anders kan deze grote schade doen aan de oecumenische beweging en vooral aan het effectieve getuigenis van de kerken in de wereld van vandaag. Oe secretaris-generaal meldde dat het in 1971 aanvaarde plan om de verschillende programma's van de wereldraad beter met elkaar te coördineren nog niet ten einde is. Geldgebrek en het ontbreken van voldoende mankracht zijn er de oorzaak van dat ook het plan tot het opstellen van prioriteiten nog onvoldoende resultaat gehad heeft.

De vergadering heeft intussen voorgesteld dat men moet komen tot een nauwere samenwerking met de Rooms-katholieke kerk.
Alhoewel het Vaticaan samenwerkt met een aantal comités van de Wereldraad van kerken is het van deze organisatie geen lid. Wat de samenwerking van de Rooms-katholieken betreft was het de wens der vergadering dat deze geschiedt op internationale, regionale en nationale grondslag.
Het centrale comité, dat bestaat uit 120 personen, heeft onder meer de algemene vergadering van de Raad voorbereid die van 23 november tot 10 december 1975 zal worden gehouden in de Keniase hoofdstad Nairobi. De secretaris-generaal ds. Philip Potter, heeft na afloop van de bijeenkomst in West-Berlijn gezegd dat het centrale comité heeft besloten dat het anti-racistische beleid moet worden voortgezet door de Wereldraad van kerken en dat de banken moeten worden opgeroepen Zuid-Afrika vanwege zijn apartheidspolitiek te boycotten. Verder is er gesproken over de toestand op Cyprus, de rest van het Midden-Oosten, Zuid-Korea en de Filippijnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.